Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 grudnia 2015

KARTA INFORMACYJNA NR 31

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin

ul. 3 Maja 42

Wydział Promocji i Spraw Społecznych

tel. (0-22) 722-89-60

fax (0-22) 722-80-06

 

0143/31/2002

aktualizacja 07.09.2018 r.

 

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646)

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647)

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 649).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • dla obywateli polskich - dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport),
 • dla cudzoziemców - karta pobytu oraz dokument, wydany prez właściwy organ, potwierdzający posiadanie statusu zgodnego z wymogami ustawy Prawo Przedsiębiorców, z podaniem podstawy prawnej.

  Organ gminy przyjmuje wniosek o wpis do CEIDG, potwierdza tożsamość wnioskodawcy oraz wydaje przedsiębiorcy za pokwitowaniem potwierdzenie przyjęcia wniosku. Następnie obowiązany jest przekształcić wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesłać do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Przekształcony wniosek na formę elektroniczną opatruje się podpisem elektronicznym upoważnionego pracownika urzędu gminy.

OPŁATY:

 1. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest wolny od opłat.
 2. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wykreślenie ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do dnia 30.06.2011 r. przez Wójta Gminy Izabelin podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł za wydanie zaświadczenia dot. przedsiębiorcy na konto Urzędu Gminy lub w Kancelarii Urzędu.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Pokój nr 106 Urzędu Gminy Izabelin.

Przedsiębiorca nie musi składać wniosku w urzędzie właściwym ze względu na jego miejsce zamieszkania. Wniosek CEIDG-1 przedsiębiorca może złożyć w dowolnym urzędzie na terenie całej Polski.


Procedura rejestracji działalności gospodarczej (osoby fizycznej):

 1. Złożenie wniosku CEIDG-1
  1. OSOBIŚCIE w dowolnym Urzędzie Gminy + WAŻNY Dowód Osobisty lub WAŻNY Paszport. (Uwaga! Przygotowanie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy).
  2. przez PEŁNOMOCNIKA;
   - zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
   - na żądanie strony, upoważniony pracownik organu, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, może poświadczyć zgodność odpisu dokumentu przedstawionego przez stronę (art. 76a § 2b KPA) - w takim przypadku należy wnieść opłatę skarbową w wys. 5 zł za każdą pełną lub rozpoczętą stronę zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnień,
   - pełnomocnik musi posiadać ważny dokument tożsamości,
   - każdorazowe dołączenie do akt dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego zstępnym, wstępnym, małżonkom lub rodzeństwu – w takim przypadku następuje zwolnienie z opłaty skarbowej,
   - jeżeli pełnomocnik reprezentuje osobę zagraniczną, nie posiadającą nr PESEL, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo notarialne lub kopie dokumentu tożsamości cudzoziemca potwierdzoną notarialnie).
  3. WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie), za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Urzędu.
  4. SAMODZIELNIE za pośrednictwem CEIDG (www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl) - wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany.
  5. przez TELEFON (od stycznia 2017) - w trakcie rozmowy telefonicznej konsultant przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma widomość sms z numerem wniosku roboczego, z którym należy udać się do dowolnego urzędu gminy w celu jego podpisania.
   Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.
 • Dane z wniosku CEIDG-1 zostają przesłane do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
 • Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest WPIS na stronie: www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl - portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Wpis jest jednocześnie zaświadczeniem i jedynym dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. W interesie przedsiębiorcy jest aktualizowanie wpisu i dbanie, aby zawierał aktualne dane. Wpis można w każdej chwili samodzielnie wydrukować.
 • Numer NIP i REGON nadawane/weryfikowane są automatycznie na utworzonym wpisie w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, (jeżeli posiadasz już nr NIP i REGON należy podać go na wniosku - numery się nie zmienią).
 • Zgłoszenie się do ubezpieczania:
  a) składając odpowiedni formularz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ( ZUA lub ZZA, ZCNA – dla członka rodziny) w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej - więcej informacji na stronie ZUS i infolinii ZUS)
  b) załączając odpowiedni druk ZUS do wniosku CEIDG-1 - więcej informacji na stronie ZUS i infolinii ZUS).
 • Zgłoszenie się do Urzędu Skarbowego w przypadku: rejestracji VAT - formularz VAT-R, kasy fiskalnej czy w celu złożenia PIT-16 – przy wyborze karty podatkowej przed datą rozpoczęcia. (więcej informacji na stronach Urzędu Skarbowego i infolinii US).

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG

Zaświadczenie o wpisie do CEIDG stanowi wydruk ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl

UWAGI:

Wniosek CEIDG-1 jest wnioskiem głównym, służy do zarejestrowania działalności gospodarczej, zgłoszenia: zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności;
- w przypadku większej ilości podklas PKD 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD,
- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik CEIDG-MW,
- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić CEIDG-RB,
- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej należy wypełnić załącznik CEIDG-SC,
- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG-PN.

 

Wydział Promocji i Spraw Społecznych

Kierownik - Katarzyna Wojtak

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałki w godz. 9.00 – 18.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

tel. (0-22) 722 - 89 – 46

 

 

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

 

 • listownie na adres Urzędu Gminy Izabelin
 • poczta elektroniczną na adres k.wojtak@izabelin.pl

 

NOTATKI:

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek

w godzinach 9.00 – 18.00

 

wtorek – piątek

w godzinach 8.00 – 16.00

Bank PKO BP S.A. (w budynku urzędu - parter) jest czynna

w godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od. 9.0 do 16.00, czwartek i piątek od 11.00 do 18.00

nr konta Urzędu: 31-1020 1026-0000-1102-0023-6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w Kancelarii w godzinach pracy urzędu.

Autor: Marcin Olejnicki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2015-12-16
Data publikacji:2015-12-16
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Olejnicki
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:4870

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-11-23 14:38:41Anna SikorskaaktualizacjaWpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej
2017-03-07 12:42:42Anna SikorskaaktualizacjaWpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej
2016-05-23 12:38:55aktualizacja wnioskuWpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej