Zarządzenia Wójta 2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 stycznia 2016
Nr zarządzeniaDataTytuł  (w sprawie)Treść dokumentu
92/2016 4 stycznia 2016 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2016-2023 92/2016
93/2016 4 stycznia 2016 r. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 93/2016
94/2016 12 stycznia 2016 r. powołania zespołu ds.. Identyfikacji zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 oraz opracowanie analizy finansowej optymalnego rozwiązania na terenie Gminy Izabelin 94/2016
95/2016  13 stycznia 2016 r. powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 95/2016
96/2016 14 stycznia 2016 r. przeprowadzenia konsultacji społecznych projketu Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych wraz z załacznikami 96/2016
97/2016 18 stycznia 2016 r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 roku 97/2016
98/2016 18 stycznia 2016 r.  zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  98/2016
99/2016 19 stycznia 2016 r.  ogłoszenia konkursu ofert na realizację Gminnego Programu Opieki nad Kobietą w Ciąży 2015-2017 w 2016 roku,  w zakresie prowadzenia zajęć szkoły rodzenia  99/2016
100/2016 25 stycznia 2016 r.  przekazania kwoty 100.000 zł do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Spółka z o.o.  100/2016
101/2016 29 stycznia 2016 r. ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz do publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin 101/2016
102/2016 5 lutego 2016 r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r. 102/2016
103/2016 22 lutego 2016 r. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu Konsultacji Społecznych 103/2016
104/2016 26 lutego 2016 r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r. 104/2016
105/2016 26 lutego 2016 r. zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Izabelin oraz gminnych jednostkach budżetowych 105/2016
106/2016 26 lutego 2016 r. przekazania kwoty 60.000 zł do GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" 106/2016
107/2016 26 lutego 2016 r. powołania Społecznej Komisji do spraw Mieszkaniowych 107/2016
108/2016 3 marca 2016 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu 108/2016
109/2016 4 marca 2016 r. wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy Izabelin do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 109/2016
110/2016 23 marca 2016 r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r. 110/2016
111/2016 24 marca 2016 r. przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2015 rok, sprawozdania gminnych instytucji kultury i SPZOZ w Izabelinie za 2015 rok 111/2016
112/2016 31 marca 2016 r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie za 2015 rok 112/2016
113/2016 31 marca 2016 r.  wprowadzenia w Urzędzie Gminy Izabelin nagrody pieniężnej o charakterze motywacyjnym dla pracowników i określenia zasad jej przyznawania  113/2016
114/2016 4 kwietnia 2016 r. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Statutu Gminy Izabelin 114/2016
115/2016 4 kwietnia 2016 r. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora gminnego przedszkola w Izabelinie i gminnego przedszkola w Laskach 115/2016
116/2016 8 kwietnia 2016 r. przekazania kwoty 60.000 zł do GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" 116/2016
117/2016 8 kwietnia 2016 r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r. 117/2016
118/2016 25 kwietnia 2016 r. nie wykonania prawa pierwokupu 118/2016
119/2016 26 kwietnia 2016 r. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie 25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r. 119/2016
120/2016 26 kwietnia 2016 r. powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów gminnych przedszkoli w Laskach i w Izabelinie 120/2016
121/2016 27 kwietnia 2016 r. przekazania kwoty 60.000 zł do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Spółka z o.o. 121/2016
122/2016 27 kwietnia 2016 r. powołania Komisji Stypendialnej w celu przyznania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe 122/2016
123/2016 28 kwietnia 2016 r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r. 123/2016
124/2016 28 kwietnia 2016 r. przekazania sprawozdania finansowego Gminy Izabelin

124/2016

załącznik

125/2016 05 maja 2016 r. nie wykonania prawa pierwokupu 125/2016
126/2016 06 maja 2016 r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r. 126/2016
127/2016 06 maja 2016 r. nie wykonania prawa pierwokupu 127/2016
128/2016 17 maja 2016 r. powierzenia stanowisk dyrektora Gminnego Przedszkola w Laskach i dyrektora Gminnego Przedszkola w Izabelinie 128/2016
129/2016 27 maja 2016 r. powołania stałych komisji przetargowych w Urzędzie Gminy Izabelin oraz powołania stałej komisji do przeprowadzania konkursów ofert na zadania z zakresu pożytku publicznego, upowszechniania sportu oraz wyboru realizatora programów zdrowotnych 129/2016
130/2016 27 maja 2016 zmian w Regulaminie Organizacyjnym urzędu Gminy Izabelin 130/2016
131/2016 30 maja 2016 zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r. 131/2016
132/2016 30 maja 2016 zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ za 2015 rok. 132/2016
133/2016 2 czerwca 2016 zmiany prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2016-2023 133/2016
134/2016 7 czerwca 2016 przekazania kwoty 100.000 zł do gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Spółka z o.o. 134/2016
135/2016 10 czerwca 2016 zmiany Zarządzenia Nr 114/2016 Wójta Gminy Izabelin z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Statutu Gminy Izabelin 135/2016
136/2016 28 czerwca 2016 przekazania kwoty 100.000 zł do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Spółka z o.o. 136/2016
137/2016 5 lipca 2016 nie wykonania prawa pierwokupu 137/2016
138/2016 13 lipca 2016 zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r. 138/2016
139/2016 14 lipca 2016 przeprowadzenia kontroli stanu ewidencyjnego i faktycznego oraz obiegu dokumentów niejawnych, oceny dokumentacji niearchiwalnej kancelarii niejawnej Urzędu Gminy Izabelin oraz dokonania zniszczenia niearchiwalnych nieprzydatnych dokumentów 139/2016
140/2016 15 lipca 2016 powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 140/2016
141/2016 21 lipca 2016 ustalenia stawki czynszu najmu za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 141/2016
142/2016 27 lipca 2016 informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za pierwsze półrocze 2016 r. 142/2016
143/2016 27 lipca 2016 zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r. 143/2016
144/2016 28 lipca 2016 ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna" 144/2016
145/2016 29 lipca 2016 przekazania kwoty 100.000 zł do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Spółka z o.o. 145/2016
146/2016 17 sierpnia 2016 zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r. 146/2016
147/2016 17 sierpnia 2016 wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Izabelin 147/2016
148/2016 22 sierpnia 2016 przekazania kwoty 100.000 zł do gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Spółka z o.o. 148/2016
149/2016 30 sierpnia 2016 Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy Izabelin 149/2016
150/2016 31 sierpnia 2016 zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r. 150/2016
151/2016 31 sierpnia 2016 wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w klasach 4-6 Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego oraz w Gimnazjum im. Ks. Aleksadra Fedorowicza od roku szkolnego 2016/2017 wyłącznie w formie elektronicznej 151/2016
152/2016 7 września 2016 zmiany zarządzenia nr 105/2016 Wójta Gminy Izabelin w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Izabelin oraz gminnych jednostkach budżetowych 152/2016
153/2016 20 września 2016 zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r. 153/2016
154/2016 20 września 2016 przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ew. nr 1154 stanowiącej mienie gminne, położonej w obrębie Izabelin oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w przetargu 154/2016
155/2016 26 września 2016 przekazania kwoty 100.000 zł do gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Spółka z o.o. 155/2016
156/2016 27 września 2016 powołania Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze sojcalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy 156/2016
157/2016 30 września 2016 zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r. 157/2016
158/2016 5 października 2016 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 158/2016
159/2016 10 października 2016 zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r. 159/2016
160/2016 11 października 2016 zmiany składu Społecznej Komisji do spraw Mieszkaniowych 160/2016
161/2016 12 października 2016 Zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy na podstawie powołania 161/2016
162/2016 20 października 2016 przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 162/2016
163/2016 24 października 2016 utworzenia i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Systemu Wykrywana i Alarmowania na terenie Gminy Izabelin 163/2016
164/2016 24 października 2016 reorganizacji struktur obrony cywilnej na terenie Gminy Izabelin 164/2016
165/2016 26 października 2016 powołania Zespołu do spraw analiz ekonomicznych i nadzoru właścicielskiego 165/2016
166/2016 28 października 2016 powołania Komisji Stypendialnej w celu przyznania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe 166/2016
167/2016 28 października 2016 zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r. 167/2016
168/2016 31 października 2016 wyznaczenia osób przeznaczonych do pobrania i dysponowania zaliczką stałą 168/2016
169/2016 10 listopada 2016 projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2017 - 2026 169/2016
170/2016 10 listopada 2016 projektu uchwały budżetowej na 2017 rok 170/2016
171/2016 10 listopada 2016 zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r. 171/2016
172/2016 18 listopada 2016 przeprowadzenia licytacji na dzierżawę działki ew. nr 68/1, stanowiącej mienie gminne, położonej w obrębie Hornówek, z przeznaczeniem na sprzedaż okolicznościową choinek w dniach 8.12.2016 r. do 24.12.2016 r. oraz powołania komisji do przeprowadzenia w/w licytacji 172/2016
173/2016 24 listopada 2016 przekazania kwoty 100.000 zł do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Spółka z o.o. 173/2016
174/2016 5 grudnia 2016 powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątkowych ujętych w ewidencji Urzędu Gminy Izabelin oraz trybu jej działania 174/2016
175/2016 7 grudnia 2016 nagród pieniężnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Izabelin 175/2016
176/2016 14 grudnia 2016 zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r. 176/2016
177/2016 16 grudnia 2016 przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej 177/2016
178/2016 16 grudnia 2016 przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy Gminy Izabelin z gminami partnerskimi w zakresie realizacji programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 178/2016
179/2016 22 grudnia 2016 przekazania kwoty 120.000 zł do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Spółka z o.o. 179/2016
180/2016 22 grudnia 2016 przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ew. nr 1154 stanowiącej mienie gminne, położonej w obrębie Izabelin oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w przetargu 180/2016
181/2016 23 grudnia 2016 przyjęcia "Zasad nadzoru właścicielskiego w Gminie Izabelin" 181/2016
182/2016 30 grudnia 2016 powołania Koordynatora ds.. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Profilaktyki Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 182/2016

 

Autor: Marzena Jakutowicz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Marzena Jakutowicz
Osoba wprowadzająca dokument:Marzena Jakutowicz
Liczba odwiedzin:21152

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-03-07 15:43:14Marzena JakutowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2016
2017-03-07 15:33:55Marzena JakutowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2016
2016-12-27 15:40:01Marzena JakutowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2016
2016-12-27 15:30:00Marzena JakutowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2016
2016-11-17 10:50:14Marzena JakutowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2016
2016-11-17 10:29:02Marzena JakutowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2016
2016-10-25 16:18:55Marzena JakutowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2016
2016-10-25 10:43:16Marzena JakutowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2016
2016-09-07 13:15:55Marzena JakutowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2016
2016-09-06 16:18:46Marzena JakutowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2016
2016-09-06 16:07:28Marzena JakutowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2016
2016-09-06 16:04:27Marzena JakutowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2016
2016-07-05 15:53:24Marzena JakutowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2016
2016-06-06 12:24:57Marzena JakutowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2016
2016-06-03 10:48:38Katarzyna WojtakaktualizacjaZarządzenia Wójta 2016
2016-05-27 14:46:32Katarzyna WojtakaktualizacjaZarządzenia Wójta 2016
2016-04-29 15:19:56Katarzyna WojtakaktualizacjaZarządzenia Wójta 2016
2016-03-04 11:22:12Katarzyna WojtakaktualizacjaZarządzenia Wójta 2016