Rejestr zarządzeń archiwalnych (2002 - 2006)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 listopada 2016
Nr ZarządzeniaData wydaniaW sprawieData wejścia w życie
1/2002 20.11.02. Powołania Zastępcy Wójta. 20.11.02
2/2002 21.11.02. Zmian w budżecie Gminy 21.11.02
3/2002 28.11.02. Wprowadzenia regulaminu normującego postępowanie dotyczące zamówień publicznych 28.11.02
4/2002 28.11.02 Wyznaczenia pracowników do obsługi technicznej i organizacyjnej stałych komisji Rady Gminy. 28.11.02
5/2002 04.12.02 Zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Izabelin. 04.12.02
6/2002 12.12.02 Zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Izabelin. 12.12.02
7/2002 12.12.02 Wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji koordynatora zamówień publicznych w Urzędzie Gminy. 12.12.02
8/2002 12.12.02 Powołania stałych komisji do przeprowadzania przetargów w Urzędzie Gminy. 12.12.02
9/2002 12.12.02 Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wybór banku do obsługi budżetu Gminy Izabelin. 12.12.02
10/2002 17.12.02 Przyznania nagród pieniężnych pracownikom Urzędu Gminy. 17.12.02
11/2002 17.12.02 Nagród pieniężnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy. 17.12.02
12/2002 23.12.02 Zmian budżetu i zmiany w budżecie Gminy Izabelin. 23.12.02
13/2002 27.12.02 Wyznaczenia administratora systemu informatycznego. 27.01.03
14/2002 31.01.03 Nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy Izabelin. 01.02.03
15/2002 12.02.03 Przyjęcia układu wykonawczego. 12.02.03
16/2002` 14.02.03 Wprowadzenia regulaminu postępowania konkursowego na obsadzenie stanowiska dyrektora placówek oświatowych gminy 14.02.03
17/2002 14.02.03 Przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Gminnego Przedszkola 14.02.03
18/2002 27.02.03 Powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Laskach 27.02.03
19/2002 27.02.03 Powołanie komisji do przeprowadzenia przetargu na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków programu SAPARD 27.02.03
20/2002 05.03.03 Ustalenia terminu uzgodnień i opinii do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 05.03.03
21/2002 05.03.03 Ustalenia terminu uzgodnień i opinii do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mościska – Etap III 05.03.03
22/2002 05.03.03 Ustalenia terminu uzgodnień i opinii do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mościska - Etap IV 05.03.03
23/2002 07.03.03 Przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Izabelin za rok 2002. 07.03.03
24/2002 10.03.03 Zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Ekonomicznego Placówek Oświaty. 10.03.03
25/2003 26.03.2003 Przyznania stypendiów absolwentom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Izabelinie. 26.03.2003
26/2003 31.03.2003 Zmian budżetu Gminy Izabelin. 31.03.2003
27/2003 31.03.2002 Nagrody pieniężnej dla pracownika Urzędu Gminy. 31.03.2003
28/2003 31.03.2003 Ustalenia diet zryczałtowanych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 31.03.2003
29/2003 29.04.2003 Nie wykonania prawa pierwokupu. 29.04.2003
30/2003 09.05.2003 Przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek, stanowiących mienie gminne, położonych w obrębie Mościska w strefie usługowo-przemysłowej oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w przetargu. 09.05.2003
31/2003 16.05.2003 Powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum. 16.05.2003
32/2003 30.05.2003 Odwołania ze składu Obwodowej Komisji do spraw Referendum. 30.05.2003
33/2003 03.06.2003 Powołania przedstawicieli ds. zabezpieczeń lokali Obwodowych Komisji ds. Referendum przeprowadzonego w dniach 7 – 8 czerwiec 2003r. 03.06.2003
34/2003 12.06.2003 Zmian budżetu oraz zmiany w budżecie w 2003r. 12.06.2003
35/2003 13.06.2003 Powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. 13.06.2003
36/2003 17.06.2003 Przyznania nagród samorządowych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy 17.06.2003
37/2003 24.06.2003 Rozpatrzenia zarzutów i protestów wniesionych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mościska – Etap II 24.06.2003
38/2003 24.06.2003 Rozpatrzenia zarzutów i protestów wniesionych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mościska – Etap III 24.06.2003
39/2003 24.06.2003 Rozpatrzenia zarzutów i protestów wniesionych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mościska – Etap IV 24.06.2003
40/2003 26.06.2003 Przekazywanie danych do Biuletynu Informacji Publicznej. 26.06.2003
41/2003 03.07.2003 Przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, stanowiących mienie gminne, położonych w obrębie Mościska w strefie usługowo- przemysłowej oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w przetargu. 03.07.2003
42/2003 03.07.2003 Czasowego powierzenia obowiązków przewodniczącego stałej komisji przetargowej 03.07.2003
43/2003 07.07.2003 Zmiany w budżecie w 2003r. 07.07.2003
44/2003 25.07.2003 Powołania komisji do odbioru końcowego 25.07.2003
45/2003 30.07.2003 Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za I półrocze 2003 30.07.2003
46/2003 18.08.2003 Wzrostu wynagrodzeń nauczycieli 18.08.2003
47/2003 28.08.2003 Ponownego rozpatrzenia zarzutu Państwa Lucyny i Eugeniusza Szymonik złożonego podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu MPZP wsi Mościska – Etap IV 28.08.2003
48/2003 29.09.2003 Przyznania stypendiów absolwentom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Izabelinie 29.09.2003
49/2003 30.09.2003 Wyznaczenia zakładu komunalnego, w którym skazani będą wykonywali nieodpłatną pracę na cele społeczne 30.09.2003
50/2003 30.09.2003 Powołania komisji ds. odbioru inwestycji współfinansowanej z funduszu SAPARD 30.09.2003
51/2003 14.10.2003 Nie wykonania prawa pierwokupu 14.10.2003
52/2003 30.09.2003 Powołania komisji w celu klasyfikacji dokumentów z referendum ogólnokrajowego 30.09.2003
53/2003 21.10.2003 Zmian budżetu i zmian w budżecie w 2003 r. 21.10.2003
54/2003 31.10.2003 Zmian w budżecie w 2003 r. 31.10.2003
55/2003 28.11.2003 Zmian w budżecie 28.11.2003
56/2003 3.12.2003 Nie wykonania prawa pierwokupu 3.12.2003
57/2003 10.12.2003 Nie wykonania prawa pierwokupu 10.12.2003
58/2003 11.12.2003 Projektu uchwały budżetowej na rok 2004 11.12.2003
59/2003 15.12.2003 Przyznania nagród pieniężnych pracownikom Urzędu Gminy 15.12.2003
60/2003 16.12.2003 Nagród pieniężnych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy 16.12.2003
61/2003 22.12.2003 Nadania regulaminu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 22.12.2003
62/2003 23.12.2003 Zmian w budżecie 2003 23.12.2003
63/2004 14.01.2004 Nie wykonania prawa pierwokupu 14.01.2004
64/2004 14.01.2004 Powołania stałych komisji do przeprowadzania przetargów w Urzędzie Gminy Izabelin 14.01.2004
65/2004 27.02.2004 Powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 27.02.2004
66/2004 8.03.2004 Przyjęcia układu wykonawczego 8.03.2004
67/2004 9.03.2004 Przyznania stypendiów absolwentom Gimnazjum w Izabelinie 9.03.2004
68/2004 15.03.2004 Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2003 rok. 15.03.2004
69/2004 31.03.2004 Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wykonanie systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków. 31.03.2004
70/2004 29.04.2004 Zmiany budżetu w 2004 roku. 29.04.2004
71/2004 7.05.2004 Powołania Sądu Konkursowego dla wyboru sposobu zagospodarowania części budynku Urzędu Gminy. 7.05.2004
72/2004 7.05.2004 Powołania rzeczoznawców w przetargu na wykonanie systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków. 7.05.2004
73/2004 21.05.2004 Powołania obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 13 czerwca 2004 roku. 21.05.2004
74/2004 24.05.2004 Ustalenia wysokości diet przysługujących członkom komisji ds. referendum. 24.05.2004
75/2004 24.05.2004 Ustalenia terminu dokonania uzgodnień bądź przedsta-wienia opinii do projektu MPZP wsi Truskaw – Hornó-wek część „D” 24.05.2004
76/2004 24.05.2004 Ustalenia terminu dokonania uzgodnień bądź przedsta-wienia opinii do projektu MPZP wsi Laski część „D”. 24.05.2004
77/2004 24.05.2004 Zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przy pracy z monitorami ekranowymi. 24.05.2004
78/2004 1.06.2004 Ustalenia terminu dokonania uzgodnień bądź przedsta-wienia opinii do projektu „Studium uwarunkowań i kie-runków zagospod. przestrzennego Gminy Izabelin”. 1.06.2004
79/2004 2.06.2004 Ustalenia terminu dokonania uzgodnień bądź przedsta-wienia opinii do proj. MPZP dla terenu tzw. Mościsk Przemysłowych wraz z bazą Paliwową ORLEN. 2.06.2004
80/2004 2.06.2004 Ustalenia diet zryczałtowanych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2.06.2004
81/2004 9.06.2004 Zmiany budżetu oraz zmiany w budżecie w 2004 roku. 9.06.2004
82/2004 25.06.2004 Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 25.06.2004
83/2004 17.06.2004 Przyznania nagród samorządowych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświat. Gminy Izabelin 17.06.2004
84/2004 22.06.2004 Zmiany budżetu w 2004 roku. 22.06.2004
85/2004 24.06.2004 Powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 24.06.2004
86/2004 19.07.2004 Powołania Zespołu Powypadkowego. 19.07.2004
87/2004 23.07.2004 Zmiany składu Sadu Konkursowego dla wyboru sposo-bu zagospodarowania części budynku Urzędu Gminy. 23.07.2004
88/2004 9.08.2004 Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za I półrocze 2004 roku. 9.08.2004
89/2004 31.08.2004 Zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 31.08.2004
90/2004 1.09.2004 Zmiany budżetu w 2004 roku 1.09.2004
91/2004 23.09.2004 Zmiany w budżecie na 2004 rok. 23.09.2004
92/2004 30.09.2004 Zmiany w budżecie na 2004 rok. 30.09.2004
93/2004 30.09.2004 Powołania komisji w celu klasyfikacji dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 roku. 30.09.2004
94/2004 4.10.2004 Przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego oraz przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż dzia-łek stanowiących mienie gminne, położonych we wsi Laski i wsi Truskaw oraz powołania komisji przetargo-wej do przeprowadzenia w/w przetargów. 4.10.2004
95/2004 8.10.2004 Przyznania stypendiów uczniom szkół średnich, mieszkańcom gminy Izabelin. 8.10.2004
96/2004 19.10.2004 Powołania Sądu Konkursowego dla rozstrzygnięcia konkursu architektoniczno-urbanistycznego budowy przedszkola w Izabelinie. 19.10.2004
97/2004 15.11.2004 Przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek stanowiących mienie gminne, położonych w obrębie Izabelin i obrębie Laski oraz powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w przetargu. 15.11.2004
98/2004 15.11.2004 Projektu uchwały budżetowej na rok 2005. 15.11.2004
99/2004 15.11.2004 Zmiany w budżecie na 2004 rok 15.11.2004
100/2004 23.11.2004 Rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Laski część D” w czasie jego publicznego wyłożenia do wglądu. 23.11.2004
101/2004 26.11.2004 Zmiany budżetu oraz zmiany w budżecie na 2004 r. 26.11.2004
102/2004 30.11.2004 Czasowego powierzenia obowiązków przewodniczącego stałej komisji przetargowej. 30.11.2004
103/2004 9.12.2004 Przyznania nagród pieniężnych pracownikom Urzędu Gminy. 9.12.2004
104/2004 9.12.2004 Nagród pieniężnych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy. 9.12.2004
105/2004 20.12.2004 Zmiany w budżecie na 2004 rok. 20.12.2004
106/2005 5.01.2005 Przyjęcia układu wykonawczego. 5.01.2005
107/2005 5.01.2005 Zmiany składu Sądu Konkursowego. 5.01.2005
108/2005 3.02.2005 Zmiany w budżecie na 2005 rok. 3.02.2005
109/2005 7.03.2005 Przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki stanowiącej mienie gminne, położonej we wsi Truskaw oraz powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w przetargu. 7.03.2005
110/2005 15.03.2005 Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za rok 2004. 15.03.2005
111/2005 17.03.2005 Ustalenia listy osób uprawnionych do pobierania zaliczek. 17.03.2005
112/2005 22.03.2005 Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wybór banku do obsługi budżetu Gminy Izabelin. 22.03.2005
113/2005 22.03.2005 Zatwierdzenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2005 rok 22.03.2005.
114/2005 30.03.2005 Przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2005. 30.03.2005
115/2005 5.04.2005 Ustalenia dnia wolnego od pracy w jednostkach organizacyjnych Gminy Izabelin. 5.04.2005
116/2005 07.04.2005 Ustalenia terminu dokonania uzgodnień bądź przedstawienia opinii do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Laski „DĄBROWA”. 07.04.2005
117/2005 18.04.2005 Zatwierdzenia wzoru wniosku o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 18.04.2005
118/2005 27.04.2005 Rozpatrzenia zarzutów i protestów wniesionych podczas ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Hornówek części „B”. 27.04.2005
119/2005 27.04.2005 Zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Izabelin. 27.04.2005
120/2005 10.05.2005 Zmiany w budżecie na 2005r. 10.05.2005
121/2005 10.05.2005 Powołania gminnej komisji do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów oraz ustalenia regulaminu jej pracy. 10.05.2005
122/2005 18.05.2005 Przyjęcia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 18.05.2005
123/2005 7.06.2005 Zmiany w budżecie na 2005r. 7.06.2005
124/2005 10.06.2005 Czasowego powierzenia obowiązków przewodniczącego stałej komisji przetargowej. 10.06.2005
125/2005 15.06.2005 Nie wykonania prawa pierwokupu. 15.06.2005
126/2005 22.06.2005 Przyznania nagród samorządowych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Izabelin. 22.06.2005
127/2005 24.06.2005 Upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Izabelin do składania podpisów w ramach usług bankowości elektronicznej z wykorzystaniem systemu MULTICASH 24.06.2005
128/2005 30.06.2005 Zmiana w budżecie na 2005r. 30.06.2005
129/2005 7.07.2005 Nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy Izabelin 07.07.2005
130/2005 05.05.2005 Powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego. 5.05.2005
131/2005 15.07.2005 Ustalenia terminu dokonania uzgodnień bądź przedstawienia opinii do projektu „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Hornówek część „C” – GIMNAZJUM”. 15.07.2005
132/2005 30.07.2005 Powołania zespołu do spraw usuwania szkód. 30.07.2005
133/2005 29.07.2005 Powołania komisji przetargowej. 29.07.2005
134/2005 0808.2005 Zmiany w budżecie na 2005r. 08.08.2005
135/2005 11.08.2005 Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za I półrocze 2005r. 11.08.2005
136/2005 12.08.2005 Przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek, stanowiących mienie gminne, położonych w obrębie Izabelin i obrębie Laski oraz powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w przetargu. 12.08.2005
137/2005 16.08.2005 Powołanie obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Izabelin zarządzonych na dzień 4 września 2005r 16.08.2005
138/2005 25.08.2005 Przedłożenie informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin za I półrocze 2005r. 25.08.2005
139/2005 31.08.2005 Podwyższenie dodatku wiejskiego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach gminy Izabelin. 31.08.2005
140/2005 02.09.2005 Powołanie Obwodowej Komisji Wyborczej. 02.09.2005
141/2005 09.09.2005 Zmiany budżetu oraz zmiany w budżecie na 2005r. 09.09.2005
142/2005 15.09.2005 Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenckich Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku. 15.09.2005
143/2005 20.09.2005 Przyznanie nagród wyróżniających się zaangażowaniem, ofiarnością i odwagą strażakom OSP w Izabelinie i Laskach. 20.09.2005
144/2005 22.09.2005 Przeprowadzenia II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki, stanowiących mienie gminne, położonej w obrębie Truskawia oraz powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w przetargu. 22.09.2005
145/2005 26.09.2005 Zmiana budżetu na 2005r. 26.09.2005
146/2005 06.10.2005 Zmiana budżetu na 2005r. 06.10.2005
147/2005 28.09.2005 Zmiana Zarządzenia nr 142/05 z dnia 15 września 2005roku. 28.09.2005
148/2005 28.09.2005 Powołanie komisji do przeprowadzenia przetargu pod nazwą „Budowa Centrum Kultury w Izabelinie C w gminie Izabelin”. 28.09.2005
149/2005 30.09.2005 Przyznanie nagrody pieniężnej Komendantowi Gminnemu Ochrony Pożarowej. 30.09.2005
150/2005 07.10.2005 Zmiana Zarządzenia nr 142/05 z dnia 15 września 2005 roku. 07.10.2005
151/2005 20.10.2005 Zmiana w budżetu na 2005r. 20.10.2005
152/2005 23.10.2005 Zmiana Zarządzenia nr 150/05 z dnia 7 października 2005 roku. 23.10.2005
153/2005 24.10.2005 Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na realizację usług pn.: „Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie granic i powierzchni użytków w gminie Izabelin”. 24.10.2005
154/2005 24.10.2005 Powołanie komisji do odbioru inwestycji. 24.10.2005
155/2005 27.10.2005 Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Hornówek część „C” – GIMNAZJUM”w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu. 27.10.2005
156/2005 28.10.2005 Zmiana budżetu na 2005r. 28.10.2005
157/2005 28.10.2005 Zmiana składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 28.10.2005
158/2005 08.11.2005 Zmiana budżetu oraz zmiany w budżecie na 2005 rok. 08.11.2005
159/2005 14.11.2005 Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2006. 14.11.2005
160/2005 17.11.2005 Zmiana budżetu oraz zmiany w budżecie na 2005rok. 17.11.2005
161/2005 25.11.2005 Umorzenie pożyczek. 25.11.2005
162/2005 02.12.2005 Zmiana w budżecie na 2005 roku. 02.12.2005
163/2005 02.12.2005 Wyznaczenie Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Izabelin. 02.12.2005
164/2005 10.12.2005 Zatwierdzenia regulaminu premiowania pracowników Zespołu Ekonomicznego Placówek Oswiaty 01.01.2006
165/2005 14.12.2005 Zmiana budżetu oraz w budżecie na 2005 rok. 14.12.2005
166/2005 14.12.2005 Nagrody pieniężne dla pracowników Urzędu Gminy. 14.12.2005
167/2005 14.12.2005 Nagrody pieniężne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy. 14.12.2005
168/2005 22.12.2005 Drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, stanowiących mienie gminne, położonych we wsi Laski oraz powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w przetargu. 22.12.2005
169/2005 22.12.2005 Rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż działki, stanowiącej mienie gminne, położonej we wsi Truskaw oraz powołania ko-misji przetargowej do przeprowadzenia w/w rokowań. 22.12.2005
170/2005 22.12.2005 Ustalenia terminu dokonania uzgodnień bądź przeprowadzenia opinii do projektu zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Izabelin Północny”. 22.12.2005
171/2005 22.12.2005 Ustalenie terminu dokonania uzgodnień bądź przedstawieni opinii do zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Hornówek część „A” - Parking 22.12.2005
172/2005 29.12.2005 Likwidacji wydzielonego rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej – Urzędzie Gminy Izabelin. 29.12.2005
173/2005 29.12.2005 Zmiana budżetu oraz zmiana w budżecie na 2005 rok. 29.12.2005
174/2006 16.01.2006 Przyjęcie układu wykonawczego. 16.01.2006
175/2006 20.02.2006 Drugich rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż działki, stanowiącej mienie gminne, położonej we wsi Truskaw oraz powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w rokowań. 20.02.2006
176/2006 20.02.2006 Zatwierdzenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2006 rok. 20.02.2006
177/2006 02.03.2006 Rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż działek, stanowiących mienie gminne, położonych we wsi Laski oraz powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w rokowań. 02.03.2006
178/2006 13.03.2006 Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. 13.03.2006
179/2006 13.03.2006 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. 13.03.2006
180/2006 13.03.2006 Przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Izabelin. 13.03.2006
181/2006 05.04.2006 Rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Izabelin Północny” w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu. 05.04.2006
182/2006 10.04.2006 Przyjęcia regulaminu premiowania pracowników obsługi Urzędu Gminy 10.04.2006
183/2006 24.04.2006 Nie wykonania prawa pierwokupu. 24.04.2006
184/2006 12.05.2006 Drugich rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż działek, stanowiących mienie gminne, położonych we wsi Laski oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w rokowań. 12.05.2006
185/2006 12.05.2006 Przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki, stanowiącej mienie gminne, położonej we wsi Izabelin C oraz powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w przetargu. 12.05.2006
186/2006 17.05.2006 Zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2006 rok. 17.05.2006
187/2006 16.06.2006 Wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 122/2005 Wójta Gminy Izabelin z dnia 18 maja 2005r. dotyczącego przyjęcia „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” 16.06.2006
188/2006 16.06.2006 Przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji ludzi z budynku Urzędu Gminy w Izabelinie. 16.06.2006
189/2006 16.06.2006 Powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego 16.06.2006
190/2006 13.07.2006 Zmiany budżetu i zmiany w budżecie na 2006 r. 13.07.2006
191/2006 13.07.2006 Czasowego uzupełnienia składu komisji przetargowej 13.07.2006
192/2006 07.08.2006 Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin z I półrocze 2006r. 07.08.2006
193/2006 08.08.2006 Ustalenia opłat na cmentarzu komunalnym 09.08.2006
194/2006 10.08.2006 Czasowej zmiany składu komisji przetargowej 10.08.2006
195/2006 17.08.2006 Zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2006 r. 17.08.2006
196/2006 30.08.2006 Zmian w budżecie na 2006 r. 30.08.2006
197/2006 05.09.2006 Przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, stanowiących mienie gminne, położonych we wsi Mościska oraz powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w przetargu 05.09.2006
198/2006 19.09.2006 Przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej 19.09.2006
199/2006 21.09.2006 Zmian w budżecie na 2006 r. 21.09.2006
200/2006 30.10.2006 Wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 31.10.2006
201/2006 10.11.2006 Zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2006 r. 10.11.2006
202/2006 10.11.2006 Projektu uchwały budżetowej na 2007r 10.11.2006
203/2006 10.11.2006 Stanowisk i rodzajów prac zleconych w Urzędzie Gminy Izabelin oraz w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, których zajmowanie lub wykonywanie prac zleconych może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową 10.11.2006
204/2006 10.11.2006 Wprowadzenia do użytku wewnętrznego „Planu ochrony informacji niejawnych Urzędu Gminy Izabelin” 10.11.2006
205/2006 24.11.2006 Zmian w budżecie na 2006 r 24.11.2006
206/2006 10.11.2006 Utworzenia w Urzędzie Gminy Izabelin stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zada ujtych w Planie Operacyjnym 10.11.2006
207/2006 24.11.2006 Przeprowadzenia spisu z natury i inwentaryzacji okresowej 24.11.2006
Autor: Marzena Jakutowicz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2016-11-16
Data publikacji:2016-11-16
Osoba sporządzająca dokument:Marzena Jakutowicz
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:2366