Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska, Etap IV, część A

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 grudnia 2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm. )  oraz  art. 39, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 30 listopada 2016 r.  uchwały Nr XX/164/16  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska, Etap IV, część A.

Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu.

 

Obszar objęty projektem planu ograniczony jest:

  • od północy: północną granicą fragmentu działki Nr 242, północną granicą działek Nr 65/3 i 67/15, fragmentem działki Nr 69 na przedłużeniu północnej granicy działki Nr 67/15, północną granicą działek 70/13 i 72/1, południowa granicą Kanału Wólczyńskiego przecinającego działki Nr 75/2, 79, 80/1;
  • od wschodu: wschodnią granicą Gminy Izabelin;
  • od południa: północną linią rozgraniczającą ul. 3 Maja;
  • od zachodu: fragmentem działki Nr 97 (ścięcie narożnikowe), zachodnią granicą działki Nr 98, fragmentem działki Nr 97 (ścięcie narożnikowe), fragmentem działki Nr 84, fragmentem działki Nr 246 (ścięcie narożnikowe), zachodnią granica działki Nr 65/3, fragmentem działki Nr 245 (ścięcia narożnikowe), zachodnią granicą działki Nr 65/3, fragmentem działki Nr 244 (ścięcia narożnikowe), zachodnia granicą działki Nr 65/3, fragmentem działki Nr 243 (ścięcia narożnikowe), zachodnią granicą działki Nr 65/3, fragmentem działki Nr 242 (ścięcie narożnikowe) do wysokości południowej granicy działki Nr 64.

Granice obszaru objętego projektem planu oznaczone zostały na załączniku graficznym do w/w uchwały, który dostępny jest na stronie internetowej Gminy Izabelin pod adresem: www.bip.izabelin.pl w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne”, „dokumenty w trakcie sporządzania”.

Wnioski do planu miejscowego i do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, przesyłać na adres do Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin lub drogą mailową na adres: izabelin@izabelin.pl.

We wniosku należy podać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Termin składania wniosków: do dnia 13 stycznia 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Izabelin.

 Wójt Gminy Izabelin

/-/ Witold Malarowski

Autor: Aneta Iwan

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2016-12-07
Data publikacji:2016-12-07
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Iwan
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:1755