Zarządzenia Wójta 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 stycznia 2018
Nr zarządzeniaDataTytuł  (w sprawie)Treść dokumentu
259/2018 2 stycznia 2018 powołania Komisji Stypendialnej w celu przyznania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe 259/2018
260/2018 8 stycznia 2018 przekazania kwoty 350.000 zł do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Spółki z o.o. 260/2018
261/2018 12 stycznia 2018 zmiany budżetu Gminy Izabelin 2018 r. 261/2018
262/2018  23 stycznia 2018 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Izabelin 262/2018
263/2018 23 stycznia 2018 rozwiązania Zespołu do spraw analiz ekonomicznych i nadzoru właścicielskiego 263/2018
265/2018 25 stycznia 2018 wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Izabelin 265/2018
266/2018 25 stycznia 2018 ogłoszenia konkursu ofert na realizację gminnego programu polityki zdrowotnej "STOP grypie 65+. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie osób w wieku od 65. roku życia, na lata 2017-2019" 266/2018 
267/2018 30 stycznia 2018 zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2018 r. 267/2018 
268/2018 1 lutego 2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu 268/2018
269/2018 1 lutego 2018 zmiany Zarządzenia Nr 249/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu wydawania i użytkowania Karty, regulaminu współpracy Partnerów z Gminą oraz wzoru dokumentów związanych z Programem "Karta Izabelińczyka". 269/2018
270/2018 12 lutego 2018 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im płka Stanisława Króllickiego w Izabelinie 270/2018 
271/2018  21 lutego 2018 przekazania kwoty 200.000 zł do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Spółki z o.o. 271/2018 
272/2018 27 lutego 2018 zmiany budżetu Gminy Izabelin 2018 r. 272/2018
273/2018 12 marca 2018 powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej 273/2018
274/2018 13 marca 2018 powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin z Laskach. 274/2018
275/2018 19 marca 2018 ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018r. 275/2018
276/2018 19 marca 2018 określenie wzoru wniosku o przyznanie świadczenia "Izabeliński Bon Żłobkowy" 276/2018 
277/2018 23 marca 2018 zatwierdzania konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie 277/2018
278/2018 23 marca 2018 powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie 278/2018
279/2018 27 marca 2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz do publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin. 279/2018 
280/2018 29 marca 2018 ogłoszenia otwatego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 280/2018
281/2018 29 marca 2018 przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 rokuzadania pulicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. 281/2018 
282/2018 29 marca 2018 przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2017 rok, sprawozdania gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2017 rok

282/2018

283/2018 29 marca 2018 przekazania kwoty 1.299.809 zł do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Spółka z o.o.  283/2018
284/2018 3 kwietnia 2018 zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2018 r. 284/2018
285/2018 24 kwietnia 2018 przekazania sprawozdania finansowego Gminy Izabelin 285/2018
286/2018 25 kwietnia 2018 zbycie środka trwałego 286/2018
287/2018 30 kwietnia 2018 zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2018 r. 287/2018 
288/2018 30 kwietnia 2018 przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktówi współpracy Gminy Izabelin z gminami partnerskimi w 2018 r. 288/2018
289/2018 30 kwietnia 2018 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Izabelin z siedzibą w Izabelinie 289/2018 
290/2018 9 maja 2018 zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2018 r. 290/2018
291/2018 14 maja 2018 przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie ustalenia organizacji ruchu na ulicy ks. Wacława Kurowskiego w Hornówku 291/2018 
292/2018 23 maja 2018 wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Izabelin 292/2018
293/2018 30 maja 2018 zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2018 r. 293/2018
294/2018  8 czerwca 2018 powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Izabelinie 294/2018
295/2018 11 czerwca 2018 zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2018 r. 295/2018
296/2018 12 czerwca 2018 ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie  296/2018
297/2018 12 czerwca 2018 zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 297/2018
298/2018 13 czerwca 2018 zmiany Zarządzenia Nr 289/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Izabelin z siedzibą w Izabelinie 298/2018 
299/2018 13 czerwca 2018 powołania Komisji konkursowej właściwej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Izabelin z siedzibą w Izabelinie 299/2018 
300/2018 21 czerwca 2018 przedłużenia terminu składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie 300/2018
301/2018

21 czerwca 2018

powołanie stałych komisji przetargowych w Urzędzie Gminy Izabelin oraz powołanie stałej komisji do przeprowadzania konkursów ofert na zadania z zakresu pożytku publicznego, upowszechniania sportu oraz wyboru realizatora programów zdrowotnych

301/2018
302/2018 21 czerwca 2018

wprowadzenie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

302/2018
303/2018 29 czerwca 2018 zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2018 r. 303/2018
304/2018 29 czerwca 2018 powołania Dyrektora Centrum Kultury Izabelin 304/2018
305/2018 5 lipca 2018 przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz 305/2018
307/2018 9 lipca 2018 powołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie 307/2018
308/2018 9 lipca 2018 w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 308/2018
309/2018 11 lipca 2018 nie wykonania prawa pierwokupu 309/2018
310/2018 13 lipca 2018 przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego, dotyczącego programu promocji zdrowia pn. "Świadome rodzicielstwo - program edukacyjny dla przyszłych rodziców 310/2018 
311/2018 16 lipca 2018 zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2018 r. 311/2018
312/2018 18 lipca 2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin w latach 2018-2026 312/2018
313/2018 19 lipca 2018 zmiany Zarządzenia Nr 249/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu wydawania i użytkowania Karty, regulaminu współpracy Partnerów z Gminą oraz wzoru dokumentów związanych z Programem "Karta Izabelińczyka". 313/2018
314/2018 23 lipca 2018 organizacji Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza Wójta Gminy Izabelin 314/2018 
315/2018 23 lipca 2018 zmian funkcjonowania urzędu w czasie wojny oraz wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Izabelin na czas wojny  315/2018
316/2018 26 lipca 2018 odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin 316/2018
317/2018 2 sierpnia 2018 zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2018 r. 317/2018 
 318/2018 3 sierpnia 2018 informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za pierwsze półrocze 2018 r. 318/2018
 319/2018 14 sierpnia 2018 niewykonania prawa pierwokupu  319/2018
320/2018 14 sierpnia 2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin - jesień 2018 r. 320/2018
321/2018 28 sierpnia 2018 zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2018 r. 321/2018
322/2018 28 sierpnia 2018 zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie za 2017 rok

322/2018

322/2018

323/2018 29 sierpnia 2018 powołania Pełnomocnika i Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu p.n. "Poprawka ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin - część II" 323/2018
324/2018 31 sierpnia 2018 przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek ew. nr 80, 77, 76, 73, 72/1 stanowiących mienie gminne, położonych w obrębie Izabelin oraz powołania komisji przetargowej do prowadzenia w/w przetargu  324/2018
325/2018 4 września 2018 zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2018 r. 325/2018 
326/2018 4 września 2018 przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zmian w Statucie Gminy Izabelin 326/2018
327/2018 6 września 2018 zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy na podstawie powołania 327/2018
328/2018 6 wrześńia 2018 odstąpienia od odliczania podatku od towarów i usług od zakupów dokonywanych przez jednostki budżetowe Gminy Izabelin w 2018 r. 328/2018
329/2018 18 września 2018 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 329/2018 
330/2018 21 września 2018

procedury przygotowania projektu budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Izabelin

330/2018
331/2018 21 września 2018

powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątkowych ujętych w ewidencji Urzędu Gminy Izabelin oraz trybu jej działania

331/2018
332/2018 26 września 2018

powołania Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy

332/2018
333/2018 27 września 2018

zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2018 r.

333/2018 
334/2018 8 października 2018

przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

334/2018
335/2018 10 października 2018

zasad gospodarowania majątkiem trwałym oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w jednostkach organizacyjnych Gminy Izabelin

335/2018
336/2018 19 października 2018

zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2018 r.

336/2018
337/2018 23 października 2018

wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Izabelin

337/2018
338/2018 24 października 2018

zmiany zarządzenia Nr 244/2017 Wójta Gminy Izabelin z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Gminy Izabelin

338/2018
339/2018 25 października 2018

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin - zima 2018 r.

339/2018
340/2018 29 października 2018

zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2018 r.

340/2018
341/2018

5 listopada 2018

zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2018 r.

341/2018
342/2018 5 listopada 2018

nagród pieniężnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Izabelin, w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zakończenia kadencji samorządu 2014-2018 r.

342/2018 
343/2018 8 listopada 2018 powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego  343/2018
344/2018 9 listopada 2018 projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2019-2026 344/2018 
345/2018 9 listopada 2018 projektu uchwały budżetowej na 2019 rok 345/2018
346/2018 9 listopada 2018

zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2018 r. - niezrealizowano

 
347/2018 16 listopada 2018

wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Izabelin i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy

347/2018

 

Autor: Monika Kacprowicz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-15
Data publikacji:2018-01-15
Osoba sporządzająca dokument:Monika Kacprowicz
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Kacprowicz
Liczba odwiedzin:27398

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-11-27 09:43:22Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-11-26 16:15:35Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-11-20 08:07:14Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-11-19 16:25:57Monika Kacprowiczaktualizacja Zarządzenia Wójta 2018
2018-11-16 16:56:47Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-11-16 15:44:34Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-11-09 14:29:27Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-11-08 14:40:18Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-11-02 16:02:46Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-10-30 10:00:22Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-10-30 09:44:47Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-10-26 08:32:57Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-10-10 13:21:00Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-10-08 12:43:47Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-10-08 12:34:11Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-08-02 11:40:55Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-07-19 15:52:30Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-07-16 14:08:17Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-07-09 14:56:41Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-07-02 16:03:45Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-06-29 16:13:46Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-06-21 15:16:20Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-06-21 15:14:03Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-06-15 14:00:55Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-06-13 12:48:18Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-06-13 11:31:14Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-06-13 11:24:16Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-05-16 10:08:21Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-05-10 12:23:13Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-05-10 12:12:24Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-05-10 11:54:12Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-04-13 13:36:21Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-04-13 13:30:47Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-04-05 12:08:44Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-04-04 11:25:41Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-04-03 12:51:16Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-03-29 11:41:22Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-03-01 15:31:19Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-03-01 10:05:15Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-02-09 12:19:35Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-02-09 12:02:14Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-02-09 12:01:20Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-02-09 11:57:35Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-02-09 10:52:55Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-02-09 09:51:26Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-02-09 09:47:59Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-01-16 10:00:16Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-01-16 09:48:02Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-01-15 15:06:05Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-01-15 14:17:20Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018
2018-01-15 14:16:30Monika KacprowiczaktualizacjaZarządzenia Wójta 2018