Podatek od nieruchomości, rolny i leśny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2017

STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE IZABELIN w 2019 r.

Zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.), który stanowi, że w przypadku nie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości lub podatku od środków transportowych stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.

Na rok 2019 obowiązują następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Izabelin:

1) od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zaklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł od 1 m² powierzchni,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,51zł od 1ha powierzchni,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,35 od 1 m² powierzchni,
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o której mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r. poz.1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych – 0,70 od 1 m² powierzchni użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,00 od 1 m² powierzchni użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 od 1 m² powierzchni użytkowej,
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,50 od 1 m² powierzchni użytkowej,
 5. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,50 od 1 m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Podatek rolny

Do ustalenia podatku rolnego na 2019 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wyniosła 54,36 zł. za 1 dt.- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. (M.P.poz.1004).

W związku z powyższym stawka podatku rolnego na 2019 rok wynosi:

 • 54,36 zł. x 2,5 q żyta = 135,90 zł. za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych;
 • 54,36 zł. x 5 q żyta = 271,80 zł. za 1 ha fizyczny dla pozostałych gruntów rolnych.

 

Podatek leśny

Do ustalenia podatku leśnego na 2019 rok przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., która wyniosła 191,98 zł. za 1 m3 - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. (M. P. poz.1005).

W związku z powyższym stawka podatku leśnego na 2019 rok wynosi:

 • 191,98 zł. x 0,220 m3 drewna = 42,2356 zł. od 1 ha lasu,
 • 21,1178 zł. - rezerwaty przyrody, parki narodowe od 1 ha lasu.

 

DRUKI ZA PODATEK OD 2017 ROKU

Osoby fizyczne druk druk word
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 IN-1
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 IL-1
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 IR-1
Dane o nieruchomościach ZN-1/A ZN-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B ZN-1/B
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A ZR-1/A
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/B ZR-1/B
Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A ZL-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B ZL-1/B

 

Osoby prawne druk druk word
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 DN-1
Deklaracja na podatek leśny DL-1 DL-1
Deklaracja na podatek rolny DR-1 DR-1
Dane o nieruchomościach ZN-1/A ZN-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B ZN-1/B
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A ZR-1/A
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/B ZR-1/B
Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A ZL-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B ZL-1/B

 

DRUKI ZA PODATEK DO KOŃCA 2016 ROKU

Osoby fizyczne druk
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
Dane o nieruchomościach ZN-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/B
Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B

 

 

Osoby prawne druk
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
Deklaracja na podatek leśny DL-1
Deklaracja na podatek rolny DR-1
Dane o nieruchomościach ZN-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A
Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/B
Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B

Wnioski

Uchwały:

 

 

Autor: Halina Szczepanik

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2017-10-01
Data publikacji:2017-10-01
Osoba sporządzająca dokument:Halina Szczepanik
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:14630

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-12-14 11:30:24Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2018-12-14 09:55:29Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2018-12-14 09:26:20Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2018-01-10 15:07:47Anna Sikorskaaktualizacja stawek podatków na rok 2018Podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2018-01-05 13:03:22Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2018-01-04 12:49:28Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017-12-01 11:12:45Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017-11-27 15:03:12Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017-01-12 11:14:05Anna SikorskaaktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017-01-12 10:52:37aktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017-01-10 11:13:01aktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017-01-10 11:10:57aktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017-01-10 10:54:44aktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017-01-10 10:53:51aktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017-01-02 13:22:45aktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017-01-02 13:19:59aktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny
2016-12-28 13:43:30aktualizacjaPodatek od nieruchomości, rolny i leśny