Obwieszczenie o wyłożeniu raportu OOŚ i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 września 2018

Wójt Gminy Izabelin zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu skupu złomu na działce nr ew. 236/5 w miejscowości Mościska”  i wyłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Izabelin, dn. 07.09.2018r.

SOŚ.6220.12.2.2018.AM

OBWIESZCZENIE
O WYŁOŻENIU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2017, poz. 1405 ze zm.) – zwanej dalej ustawą ooś Wójt Gminy Izabelin zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu skupu złomu na działce nr ew. 236/5 w miejscowości Mościska”, wszczętym na wniosek Pani Małgorzaty Smater (z dnia 25.07.2018r. uzupełniony o wymagane dokumenty w dniu 31.08.2018r) działającej w imieniu firmy Bemostal. Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Górczewskiej 179, 01-459 Warszawa.

Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 79 ust 1 ww. ustawy, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Z uwagi na powyższe informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości, zapoznania się z Raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu skupu złomu na działce nr ew. 236/5 w miejscowości Mościska oraz pozostałą dokumentacją sprawy w Referacie Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy Izabelin z siedzibą przy ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin w pokoju nr 3, w godzinach pracy Urzędu (pon. 900-1800;  wt.-pt. 800 - 1600).

W terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od 7 września 2018r. do 8 października 2018r. można składać uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji, w formie pisemnej na wskazany adres siedziby urzędu lub na podany adres poczty elektronicznej (email: a.madanowska@izabelin.pl) bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym lub ustnie do protokołu.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji środowiskowej oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Izabelin, organem właściwymi do dokonania uzgodnień jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie; natomiast do wydania opinii: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego jako organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego – na podstawie art. 77, ust. 1 pkt 3 ustawy ooś.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informację umieszcza się na okres 30 dni:

 

Wójt Gminy Izabelin

Witold Malrowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-09-07
Data publikacji:2018-09-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Lewandowska
Liczba odwiedzin:337