Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw-Helenówek, Etap II”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 września 2018

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm. ) oraz art. 39, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 21 marca 2018 r. uchwały Nr XL/367/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap II”.

Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu.

Obszar objęty projektem planu obejmuje teren części wsi Truskaw wyznaczony:

  • od północy: południową granicą rowu melioracyjnego (oznaczonego symbolem 4WS w mpzp wsi Truskaw i Truskaw-Helenówek, etap I zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXVI/208/13),
  • od zachodu: wschodnią granicą działki o nr ew. 596/3,
  • od południa: w kierunku wschodnim południową granicą działek o nr. ew. 598/2 i 599/23 do północnej granicy ul. Północnej (skrzyżowanie drogi gminnej dojazdowej oznaczonej symbolem 5KD(D) z 7KD(D) w mpzp wsi Truskaw i Truskaw-Helenówek, etap I zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXVI/208/13), w kierunku południowo-zachodnim na odcinku 160 m wschodnią granicą ul. Północnej (drogi gminnej dojazdowej oznaczonej symbolem 7KD(D) w mpzp wsi Truskaw i Truskaw-Helenówek, etap I zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXVI/208/13) do stacji transformatorowej,
  • od zachodu: wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Ptasińskiego w kierunku północnym (drogi gminnej dojazdowej oznaczonej symbolem 7KD(D) w mpzp wsi Truskaw i Truskaw-Helenówek, etap I zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXVI/208/13) do skrzyżowania z południową granicą rowu melioracyjnego (oznaczonego symbolem 4WS w mpzp wsi Truskaw i Truskaw-Helenówek, etap I zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXVI/208/13).

Zakres zmiany planu miejscowego obejmował będzie zapisy tekstu planu, t.j.:

  1. § 6 pkt 7 w zakresie definicji powierzchni biologicznie czynnej.

Szczegółowe granice obszarów objętych projektem planu oznaczone zostały na załączniku graficznym Nr 1 do w/w uchwały, które dostępne są na stronie internetowej Gminy Izabelin pod adresem: www.bip.izabelin.pl w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne”, „dokumenty w trakcie sporządzania”.

Wnioski do planu miejscowego i do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, przesyłać na adres do Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin lub drogą mailową na adres: izabelin@izabelin.pl.

We wniosku należy podać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Termin składania wniosków: do dnia 31 października 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Izabelin.

Autor: Aneta Kędzierska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2018-09-27
Data publikacji:2018-09-27
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Kędzierska
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:1139