Projekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 listopada 2018
LpNr sesjiProjekt uchwały (w sprawie)TreśćZałączniki
1 I ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Izabelin  treść  
2 I wyboru Przewodniczącego Rady Gminy treść  
3 I ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Gminy Izabelin treść  
4 I wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Izabelin treść  
5 II ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Izabelin i wyboru jej przewodniczącego treść  
6 II ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Izabelin i wyboru jej przewodniczącego treść  
7 II ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Izabelin i wyboru ich przewodniczących treść  
8 II ustalenia diet dla radnych treść  
9 II ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Izabelin treść  
10 III uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2019-2026 treść zał.1
zał.2
objaśnienia
11 III Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Izabelin treść tabele
zał.1
zał.2
zał.3
materiały informacyjne
uzasadnienie
12

III

przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Izabelin w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

treść zał.
13

III

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2019

treść zał.
14 III wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 1644/1 położonej w obrębie Izabelin na własność Gminy Izabelin treść  
15 III wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 95/12 położonej w obrębie Hornówek na własność Gminy Izabelin treść  
16

III

zmiany uchwały Nr II/7/18 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Izabelin i ich przewodniczących

treść  
17 III wezwania do usunięcia naruszenia prawa treść  
18 III zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Izabelin treść  
19 III podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 treść  
20 IV  zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Izabelin treść  
21 V ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Izabelin wraz z terminem, częstotliwością i trybem ich uiszczania treść  
22 V zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi treść  
23 VI zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2019-2026 treść

Objaśnienia
zał.1
zał.2

24 VI zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin treść

zał. 1
zał. 2
zał. 3
zał. 4

 

25 VI zmiany uchwały Nr XXXII/274/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa treść  
26 VI przyjęcia planu pracy Rady Gminy Izabelin w 2019 r. treść  
27 VI zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok treść  
28 VI przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Izabelin na 2019 rok treść  
29 VI wyboru reprezentanta Gminy Izabelin w Lokalnej Grupie Działania "Między Wisłą a Kampinosem" treść  
30 VI zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2019 treść  
32 VII zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2019-2026 treść  
33 VII zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin treść  
34 VII udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego treść  
35 VII ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom treść  
36 VII dofinansowania mieszkankom Gminy Izabelin świadczeń gwarantowanych w zakresie ochrony zdrowia treść  
37 VII  zmiany uchwały NR XXII/181/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izabelin  treść  
38 VII wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działek ewidencyjnych nr 1893/13 i 1893/14 położonych w obrębie Laski na własność Gminy Izabelin treść zał.
39 VII przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Izabelin treść  
40 VII zmiany uchwały Nr XV/120/03 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2003r treść  
41 VII ustanowienia Izabelińskiej Literackiej Nagrody Roku treść  
42 VII zmiany uchwały Nr V/23/19 RGI z dnia 9 stycznia 2019 r. treść  
43 VII zmiany uchwały Nr IX/63/15 RGI z dnia 16 września 2015 r. treść  
44 VIII zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2019-2026 treść  
45 VIII zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin treść  
46 VIII pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego treść  
47 VIII przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2019 rok treść  
48 VIII przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski” treść

zał_1a

zał_1b

zał_2

49 VIII wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Izabelin w drodze umowy sprzedaży nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 831/3 położonej w obrębie Truskaw treść  
50 VIII nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Truskaw treść  
51 VIII powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej ds. mienia komunalnego treść  
52 VIII sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie treść  
53 VIII rozpatrzenia skargi na uciążliwe sąsiedztwo sklepu Carrefour treść  
54 VIII przyjęcia sprawozdania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wykonania zadań w roku 2018 treść  zał
55 VIII ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r treść  
56 VIII zmiany uchwały Nr II/8/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych treść  
 57 VIII  zwrotu kosztów służbowych dla radnych Rady Gminy Izabelin treść  
58 VIII przyjęcia protokółów kontroli Komisji Rewizyjnej treść

 zał.1 

zał.2

59 VIII rozpatrzenia skargi mieszkanki Gminy Izabelin treść  
60 VIII likwidacji jednostki organizacyjnej gminy - Gminnego Ośrodku Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin  treść  
61 IX Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2019-2026 treść  
62 IX  uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin  treść  
63 IX  odwołania skarbnika Gminy Izabelin  treść  
64 IX  powołania skarbnika Gminy Izabelin treść  
65 IX zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie treść  
66 IX sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2018 rok treść  
67 IX określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej treść  
68 X zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2019-2026 treść  
69 X zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin treść  
70 XI zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2019-2026 treść  
71 XI uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin treść  
72 XI przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. w Truskawiu na lata 2019 – 2021 treść  
73 XI przystąpienia do sporządzenia zmiany  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin treść

 zał.1

zał.2

zał.3

74 XI przyjęcia programu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia pn. „Świadome rodzicielstwo – program edukacyjny dla przyszłych rodziców  treść  
 75   ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izabelin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r treść  
76 XI określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze  treść  
77 XI ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin  treść  
78 XI przyjęcia sprostowanego protokołu kontroli Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej treść   

 

Autor: Elżbieta Petrykowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2018-11-14
Data publikacji:2018-11-14
Osoba sporządzająca dokument:Elżbieta Petrykowska
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:2893

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-05-22 14:19:22Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2019-04-30 11:48:01Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2019-04-17 12:56:23Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2019-03-24 19:02:16Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2019-03-22 08:15:02Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2019-02-18 17:17:15Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2019-02-15 14:05:57Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2019-02-15 13:58:37Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2019-02-15 09:16:26Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2019-02-15 08:53:53Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2019-02-15 08:49:47Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2019-02-15 08:47:46Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2019-02-15 08:46:34Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2019-02-15 08:39:38Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2019-02-15 08:38:29Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2019-02-15 08:35:55Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2019-02-15 08:34:15Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2019-02-15 08:32:22Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2019-02-15 08:29:25Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2019-01-22 14:31:23Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2019-01-10 15:49:28Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2019-01-10 15:44:24Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2019-01-10 14:41:26Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2019-01-08 14:42:17Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2019-01-08 14:34:53Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2019-01-03 15:27:07Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2019-01-03 15:24:48Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2018-12-14 13:12:50Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2018-12-14 12:33:21Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2018-12-13 13:09:17Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2018-12-12 14:13:44Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2018-12-12 13:43:56Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2018-12-12 12:12:00Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2018-12-03 16:02:24Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.
2018-11-29 11:44:21Anna SikorskaaktualizacjaProjekty uchwał VII kadencja - 2018r. i 2019r.