Nabór partnera do wspólnej realizacji projektu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 lutego 2019

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Gmina Izabelin działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475), ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Izabelin Szczegółowe zasady partnerstwa określa Regulamin konkursu stanowiący załącznik do ogłoszenia. Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 25.02.2019 r. do 18.03.2019 r. do godz. 17:00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, w terminie od 25.02.2029 r. do 18.03.2019 r. godz. 17:00 (decyduje data wpływu).

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin lub e-mail: kancelaria@izabelin.pl 

Autor: Jadwiga Lasocka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2019-02-25
Data publikacji:2019-02-25
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Lasocka
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:850