Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 stycznia 2020

Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Obrony Narodowej w Rozporządzeniu z dnia 04 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. 2019. poz. 1981) ustalili czas trwania  kwalifikacji wojskowej na okres od dnia 03 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r.

W Powiecie Warszawskim Zachodnim kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się 10 marca 2020 r. i potrwa do 03 kwietnia 2020 r.

Dla Gminy Izabelin wyznaczono termin kwalifikacji w dniach 11-12.03.2020 r.

Siedzibą Komisji Kwalifikacyjnej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIOVENA Sp. z o.o. Filia w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 127 05 - 850 Ożarów Mazowiecki.

Przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej - tel. 22 – 722 38 08.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Do kwalifikacji wojskowej w 2020 roku wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 2001 roku,
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1996 - 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 3. osoby urodzone w latach 1999 - 2000, które:
  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4 „b" ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  3. kobiety urodzone w latach 1996 - 2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2010 Nr 54, poz. 321);
  4. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

Wójtowi:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, (jeśli stawia się do kwalifikacji w innym terminie niż określony w wezwaniu).

Powiatowej komisji lekarskiej:

 • posiadaną dokumentację medyczną, (dotyczy wszelkiej dokumentacji medycznej, jaką osoba stawiająca się do kwalifikacji posiada;
 • wyniki badań specjalistycznych oraz laboratoryjnych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

Wojskowemu komendantowi uzupełnień:

 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i posiadane kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenie o pobieraniu nauki.

Sankcje karne
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia, albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przeniesienie do rezerwy:
Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, - „A”, „B” lub „D” po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy. Osoby te będą posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej. Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”), zostaną skreślone z ewidencji wojskowej. Osoby posiadające kategorie zdrowia „E” - nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej. W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (oznaczającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od dnia otrzymania orzeczenia zgłosić się w siedzibie kwalifikacji wojskowej lub do właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień. Przeniesienie do rezerwy osób które spełniły obowiązek stawienia się do kwalifikacji następuje z mocy prawa, co oznacza że nie jest konieczne osobiste stawienie się w tym celu do WKU.

Autor: Piotr Rzeźnicki

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-01-07
Data publikacji:2020-01-07
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Rzeźnicki
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:466