2020 - I część

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 stycznia 2020
Nr Z dnia Tytuł (w sprawie) Treść (pdf) Treść (wersja tekstowa) Wyniki głosowania
XIX/157/20 21 stycznia 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2020-2033 treść treść
zał. 1
zał. 2
objaśnienia
uzasadnienie
głosowanie
XIX/158/20 21 stycznia 2020 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 treść treść
uzasadnienie
głosowanie
XIX/159/20 21 stycznia 2020 r. zmiany uchwały nr XXXIII/292/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne treść treść
zał. 1
głosowanie
XIX/160/20 21 stycznia 2020 r. przystąpienia Gminy Izabelin do porozumienia międzygminnego w sprawie sporządzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego „Warszawa zachód” treść treść głosowanie
XIX/161/20 21 stycznia 2020 r. ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych będących w zarządzie Wójta Gminy Izabelin na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg treść treść głosowanie
XIX/162/20 21 stycznia 2020 r. przystąpienia do sporządzenia zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I" treść treść głosowanie
XIX/163/20 21 stycznia 2020 r. przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap III” treść treść głosowanie
XIX/164/20 21 stycznia 2020 r. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami treść treść głosowanie
XIX/165/20 21 stycznia 2020 r. ramowego planu pracy Rady Gminy Izabelin w 2020 roku treść treść
zał. 1
głosowanie
XIX/166/20 21 stycznia 2020 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok treść treść
zał. 1
głosowanie
XIX/167/20 21 stycznia 2020 r. przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Izabelin na 2020 rok treść treść
zał. 1
zał. 2
zał. 3
zał. 4
głosowanie
XIX/168/20 21 stycznia 2020 r. udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego treść treść głosowanie
XX/169/20 25 lutego 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2020-2033 treść treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
uzasadnienie
głosowanie
XX/170/20 25 lutego 2020 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 treść treść 
zał. 1
zał. 2
zał. 3
zał. 4
uzasadnienie
głosowanie
XX/171/20 25 lutego 2020 r. powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej statutu treść treść  głosowanie
XX/172/20 25 lutego 2020 r. przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin treść treść  głosowanie
XX/173/20 25 lutego 2020 r. wprowadzenia Izabelińskiego bonu żłobkowego treść treść  głosowanie
XX/174/20 25 lutego 2020 r. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Izabelinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania treść treść  głosowanie
XX/175/20 25 lutego 2020 r. przyjęcia protokołów kontroli Komisji Rewizyjnej treść treść  głosowanie
XX/176/20 25 lutego 2020 r. powołania komisji do sprawdzenia czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy treść treść  głosowanie
XXI/177/20 3 marca 2020 r. w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego treść treść głosowanie
XXI/178/20 3 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego treść
zał.1
zał.2
zał.3
treść
zał.1
zał.2
zał.3
głosowanie
XXI/179/20 3 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Izabelin treść
zał.1
treść
zał.1
głosowanie
XXII/180/20 17 marca 2020 r. w sprawie utraty mocy przez Uchwałę Nr XXI/178/20 Rady Gminy Izabelin z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego treść treść głosowanie
XXIII/181/20 29 kwietnia 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2020-2033 treść treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
głosowanie
XXIII/182/20 29 kwietnia 2020 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 treść treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
zał.5
głosowanie
XXII/183/20 29 kwietnia 2020 r. zwolnienia od podatku od nieruchomości treść treść głosowanie
XXIII/184/20 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości treść treść głosowanie
XXIII/185/20 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/189/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej treść treść głosowanie
XXIII/186/20 29 kwietnia 2020 r. zmiany uchwały Nr XXVIII/228/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Izabelin i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną treść treść głosowanie
XXIII/187/20 29 kwietnia 2020 r. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego treść treść głosowanie
XXIII/188/20 29 kwietnia 2020 r. podjęcia współdziałania Gminy Izabelin na rzecz realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice” treść treść głosowanie
XXIII/189/20 29 kwietnia 2020 r. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie a Gminą Izabelin treść treść głosowanie
XXIII/190/20 29 kwietnia 2020 r. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2020 rok treść treść głosowanie
XXIII/191/20 29 kwietnia 2020 r. zmiany uchwały Nr XXXII/274/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa treść treść głosowanie
XXIII/192/20 29 kwietnia 2020 r. przyjęcia sprawozdania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wykonania zadań w roku 2019 treść treść
zał.
głosowanie
XXIV/193/20 26 maja 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2020-2033 treść treść
objaśnienia
zał. 1
zał. 2
uzasadnienie
głosowanie
XXIV/194/20 26 maja 2020 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 treść

treść
tabela 1
tabela 2
tabela 3
tabela 4
tabela 6
zał. 1
zał. 2
uzasadnienie

głosowanie
XXIV/195/20 26 maja 2020 r. wyrażenia zgody Gminie Izabelin na zawarcie umowy zamiany działek ew. nr 313 i 1098 położonych w obrębie Truskaw oraz działki ew. nr 459/1 położonej w Laskach na działki ew. nr 460/2, 460/3 i 458/2 położonych w obrębie Laski treść treść głosowanie
XXIV/196/20 26 maja 2020 r. przyjęcia przez Gminę Izabelin do realizacji w 2020 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Izabelin treść treść głosowanie
XXIV/197/20 26 maja 2020 r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2019 rok treść treść głosowanie
XXV/198/20 23 czerwca 2020 r. udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Izabelin treść treść głosowanie
XXV/199/20 23 czerwca 2020 r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. treść treść głosowanie
XXV/200/20 23 czerwca 2020 r. udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r. treść treść głosowanie
XXV/201/20 23 czerwca 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2020-2033 treść treść
objaśnienia
zał.1
zał.2
uzasadnienie
głosowanie
XXV/202/20 23 czerwca 2020 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Izabelin treść   głosowanie
XXV/203/20 23 czerwca 2020 r. zaciągnięcia kredytu długoterminowego treść treść głosowanie
XXV/204/20 23 czerwca 2020 r. przejęcia od Powiatu Warszawskiego Zachodniego zadania publicznego utrzymania terenów zielonych zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Izabelin treść treść głosowanie
XXV/205/20 23 czerwca 2020 r. dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych oraz instytucji pożytku publicznego treść treść głosowanie
XXV/206/20 23 czerwca 2020 r. wyrażenia zgody na współdziałanie i zawarcie porozumienia z Gminą Stare Babice w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego treść treść głosowanie
XXV/207/20 23 czerwca 2020 r. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Mościskach przy ul. Postępu, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 237/18 obr. Mościska treść treść głosowanie
XXV/208/20 23 czerwca 2020 r. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Hornówku przy ul. 3 Maja, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 479/2 obr. Hornówek treść treść głosowanie
XXV/209/20 23 czerwca 2020 r. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Truskawiu przy skrzyżowaniu ul. Lipkowskiej i ul. 3 Maja, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 802/3 obr. Truskaw treść treść głosowanie
XXV/210/20 23 czerwca 2020 r. zmiany uchwały Nr XII/89/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/328/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkole i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin treść treść głosowanie
XXV/211/20 23 czerwca 2020 r. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Izabelin na rok szkolny 2020/2021 treść treść głosowanie
XXV/212/20 23 czerwca 2020 r. przystąpienia Gminy Izabelin do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” treść treść głosowanie
XXV/213/20 23 czerwca 2020 r. przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Izabelinie treść treść głosowanie
XXV/214/20 23 czerwca 2020 r. rozpatrzenia skargi treść treść głosowanie
XXVI/215/20 28 lipca 2020 r. przejęcia od Województwa Mazowieckiego zadania publicznego utrzymania terenów zielonych zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich na terenie gminy Izabelin treść treść głosowanie
XXVI/216/20 28 lipca 2020 r. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2583, położoną w obrębie Laski, gmina Izabelin treść treść głosowanie
XXVI/217/20 28 lipca 2020 r. rozpatrzenia skargi treść treść głosowanie
XXVII/218/20 18 sierpnia 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2020-2033 treść treść
objaśnienia
zał.1
zał.2
uzasadnienie
głosowanie
XXVII/219/20 18 sierpnia 2020 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 treść treść głosowanie
XXVII/220/20 18 sierpnia 2020 r. zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne treść treść głosowanie
XXVII/221/20 18 sierpnia 2020 r. przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Izabelin pn. „Program Usług Teleopiekuńczych dla Mieszkańców Gminy Izabelin w wieku 60+” treść treść
zał.1
zał.2
uzasadnienie
głosowanie
XXVII/222/20 18 sierpnia 2020 r. przyjęcia „Gminnego programu osłonowego wspierającego mieszkańców gminy Izabelin przystępujących do systemu kanalizacji sanitarnej na lata 2020- 2025” treść treść
Hornówek
Izabelin B
Izabelin C
Laski
Mościska
Sieraków
Truskaw
głosowanie
XXVII/223/20 18 sierpnia 2020 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Truskaw treść treść głosowanie
XXVII/224/20 18 sierpnia 2020 r. uchwalenia statutów sołectw Gminy Izabelin treść treść głosowanie
XXVII/225/20 18 sierpnia 2020 r. przyjęcia programu polityki zdrowotnej „STOP grypie 65+. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie osób w wieku od 65. roku życia, na lata 2020-2023” treść treść głosowanie
XXVII/226/20 18 sierpnia 2020 r. udzielenia pomocy finansowej dla gminy Jawornik Polski treść treść głosowanie
XXVIII/227/20 9 września 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2020-2033 treść treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
głosowanie
XXVIII/228/20 9 września 2020 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Izabelin treść treść
zał.1
zał.2
zał.3
głosowanie

 

Autor: Agnieszka Kostarz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-01-30
Data publikacji:2020-01-30
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Kostarz
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:13107

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-10-08 10:10:35Anna Sikorskaaktualizacja2020 - I część
2020-10-08 10:09:44Anna Sikorskaaktualizacja2020 - I część
2020-10-08 10:02:16Anna Sikorskaaktualizacja2020 - I część
2020-09-23 09:22:15Anna Sikorskaaktualizacja2020 - I część
2020-09-22 17:10:10Anna Sikorskaaktualizacja2020 - I część
2020-08-21 19:28:12Anna Sikorskaaktualizacja2020 - I część
2020-08-21 19:22:34Anna Sikorskaaktualizacja2020 - I część
2020-08-04 09:57:23Anna Sikorskaaktualizacja2020 - I część
2020-06-30 21:41:41Anna Sikorskaaktualizacja2020 - I część
2020-06-30 21:36:11Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - I część
2020-06-30 21:27:42Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - I część
2020-06-04 13:04:33Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - I część
2020-06-02 12:41:16Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - I część
2020-06-02 10:02:46Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - I część
2020-05-07 14:10:14Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - I część
2020-05-07 13:42:30Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - I część
2020-05-07 13:36:42Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - I część
2020-05-07 13:27:36Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - I część
2020-03-18 15:56:26Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - I część
2020-03-10 12:35:29Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - I część
2020-03-04 12:34:11Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - I część
2020-03-04 12:24:52Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - I część
2020-02-03 17:50:50Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - I część
2020-01-30 13:24:19Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - I część
2020-01-30 13:17:01Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - I część
2020-01-30 13:12:06Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - I część
2020-01-30 13:11:01Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - I część
2020-01-30 13:10:46Rafał Bieńkowskiwpis2020 - I część