Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn Przebudowa ulic Północnej i Żurawiej w Truskawiu, etap I, II, III, gmina Izabelin

30 sierpnia 2022

 Izabelin, dnia 30 sierpnia 2022 r.

WOS.6220.15.17.2021/2022.AM

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulic Północnej i Żurawiej w Truskawiu, etap I, II, III, gmina Izabelin (Długość ulic z sięgaczami 1909 m.)”.

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49 § 1 i 2, art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą KPA) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą ooś, Wójt Gminy Izabelin

zawiadamia strony postępowania o:

Uprawnienia stron, wynikają z art. 10 § 1 ustawy KPA i polegają na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, przeglądaniu akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin http://www.bip.izabelin.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Izabelin.

Zawiadomienie – obwieszczenie

zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 30.08.2022r.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy KPA w przypadku zawiadomienia poprzez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-08-30
Data publikacji:2022-08-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Lewandowska
Liczba odwiedzin:274