Biuro Rady Gminy i Sołectw

BIURO RADY GMINY

Elżbieta Petrykowska
tel. 22 722 89 67
e-mail: e.petrykowska@izabelin.pl 

Agnieszka Kostarz
tel. 22 722 89 67
e-mail: a.kostarz@izabelin.pl 

Michał Filochowski
tel. 22 722 89 79
e-mail: m.filochowski@izabelin.pl 

 

Do zadań Biura Rady Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady Gminy i jej komisji oraz zadania związane z informacją publicznej, a w szczególności:

 1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady i jej organów, a w szczególności:
  • przygotowywanie projektów uchwał dotyczących działania rady gminy, a także przy współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi, materiałów dotyczących projektów uchwał rady, jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów, 
  • prowadzenie obsługi techniczno-biurowej posiedzeń rady gminy,
  • prowadzenie obsługi kancelaryjnej biura rady gminy i jej komisji, zapewniając terminowe doręczenia korespondencji dla radnych i innych zapraszanych na sesje rady i posiedzenia komisji osób, 
  • prace organizacyjne związane z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań rady i jej komisji zapewniające właściwe warunki do ich przeprowadzenia, 
  • sporządzanie protokołów z sesji rady i komisji, 
  • opracowanie sprawozdań, planów pracy oraz informacji z działalności rady, 
  • prowadzenie rejestru uchwał, 
  • praca w programie Legislator i przekazywanie uchwał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w formie elektronicznej, 
  • przekazywanie uchwał do nadzoru,
  • prowadzenie rejestrów aktów prawa miejscowego, 
  • prowadzenie rejestru ewidencji wniosków, skarg i petycji skierowanych do Rady Gminy oraz zapytań i interpelacji radnych, przekazywanie ich do załatwienia przez merytoryczną komórkę organizacyjną i nadzorowanie terminowego ich załatwiania oraz sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań w tym przedmiocie, 
  • wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, wyborami samorządowymi oraz sołtysów, 
  • prowadzenie ewidencji udziału radnych na sesjach, 
  • przygotowanie do wypłaty diet radnych i sołtysów,
  • współpraca z przewodniczącymi rady gminy w zakresie korespondencji z radnymi i mieszkańcami,
  • dokonywanie na zlecenie Przewodniczącego Rady Gminy okresowych badań i analiz z zakresu problematyki funkcjonowania rady i jej organów. 
 2. Z zakresu zadań dotyczących informacji publicznych - przekazywanie do Gminnego Biuletynu Informacji Publicznej w formie elektronicznej projektów uchwał, uchwał rady gminy oraz bieżących informacji dotyczących działań rady gminy i jej komisji oraz radnych.