Projekty uchwał 2016

LpProjekt uchwały (w sprawie)TreśćZałączniki
1 przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Izabelin" Treść  
2 upoważnienia Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Mokre Łąki" sp. z o. o. z siedzibą w Truskawiu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Izabelin" Treść  
3 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin Treść  
4 przyjęcia "Strategii rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016 - 2030" Treść zał.1 
5 nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Izabelinie Treść  
6 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 72/1 położonej w obrębie Izabelin gmina Izabelin Treść  
7 przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Treść  
8 odwołania radnej Katarzyny Krukowskiej - Wiater ze składu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki Treść  
9 ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, okreslenie zasad i trybu przyznawania i pozbawienia oraz ustalenia wysokości stypendiów sportowych w Gminie Izabelin Treść  
10 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin Treść  
11 nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie Treść  
12 przyjęcia sprawozdania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wykonania zadań w roku 2015 Treść  
13 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywienia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Treść  
14 określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych od pierwszej opłaty i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu oddanego na cele działalności sakralnej Treść  
15 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki ewidencyjnej nr 536/2 położonej w obrębie Hornówek gmina Izabelin oraz określenie wysokości bonifikaty od ceny nieruchomości Treść załącznik
16 przyjęcia planu pracy Rady Gminy Izabelin w 2016 roku Treść  
17 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok Treść  
18 przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Izabelin na 2016 rok Treść

plan pracy 1

plan pracy 2

plan pracy 3

19   Treść