Zarządzenia Wójta 2019

Nr zarządzeniaDataTytuł (w sprawie)Treść dokumentu
 13/2019  3.01.2019r.  Zmiany zarządzenia nr 337/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Izabelin 13/2019
 14/2019  3.01.2019r.  przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Izabelin 14/2019
 15/2019  7.01.2019r.  powołania Komisji Stypendialnej w celu przyznania stypendiow sportowych za osiagnięte wyniki sportowe 15/2019
 16/2019  7.01.2019r.  powołania stałych komisji przetargowych w Urzędzie Gminy Izabelin oraz powołania stałej komisji do przeprowadzenia konkursów ofert na zadania z zakresu pożytku publicznego, upowszechnienia sportu oraz wyboru realizatora programów zdrowotnych 16/2019
 17/2019  17.01.2019r.  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz do publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina izabelin. 17/2019
 18/2019  28.01.2019r.  przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej.  18/2019
 19/2019  28.01.2019r.   przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 19/2019
 20/2019  28.01.2019   ustalenia zryczałtowanego wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 20/2019
 21/2019  30.01.2019r.   zmiany zarządzenia nr 14/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Izabelin 21/2019
 22/2019  30.01.2019r.   zmiany zarządzenia nr 337/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Izabelin 22/2019
 23/2019  30.01.2019r.  zmiany zarządzenia nr 105/2016 Wójta gminy Izabelin w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Izabelin oraz gminnych jednostkach budżetowych 23/2019
 24/2019  06.02.2019r.   powołania Rady Sołtysów 24/2019
 25/2019  06.02.2019r.   uchylenia zarządzenia w sprawie zwrotu sołtysom poniesionych kosztów za rozmowy telefoniczne w związku z wykonywana funkcją 25/2019
 26/2019  28.02.2019r.   zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2019 r. 26/2019
 27/2019  18.03.2019r.  określenia warunków i trybu przyznawania Izabelińskiej Literackiej Nagrody Roku oraz powołania komisji konkursowej. 27/2019
 28/2019  18.03.2019r.  zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Izabelin. 28/2019
 29/2019  28.03.2019r.   przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2018 rok, sprawozdania gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2018 rok. 29/2019
 30/2019  03.04.2019r.   przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019r. 30/2019
 31/2019  15.04.2019r.  zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. 31/2019
 32/2019  15.04.2019r.   wprowadzenia "Programu kompostowania na terenie gminy Izabelin". 32/2019
 33/2019  17.04.2019r.  w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Izabelin i ustalenia terminu ich odpracowania. 33/2019
 34/2019  26.04.2019r.  w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Izabelin 34/2019
 35/2019  29.04.2019r.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2019r. 35/2019  
 36/2019  09.05.2019r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Izabelin" 36/2019  
Projekt regulaminu utrzymania czystości
 37/2019  09.05.2019r. w sprawie przekazania kwoty 1.099.854 zł do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Spółka z o.o. 37/2019
 38/2019  10.05.2019r. zmiany zarządzenia nr 14/2019 Wójta Gminy Izabelin z dn. 3 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Izabelin 38/2019
 39/2019  15.05.2019r. powołanie Zespołu ds. opracowania projektów statutów sołectw gminy Izabelin 39/2019
 40/2019  15.05.2019r.  zmiana zarządzenia nr 335/2018 Wójta Gminy Izabelin z dn. 10 października 2018r. w sprawie zasad gospodarowania majątkiem trwałym oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w jednostkach organizacyjnych Gminy Izabelin 40/2019
 41/2019  15.05.2019r. zmiana zarządzenia nr 105/2016 Wójta Gminy Izabelin z dn. 26 lutego 2016r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Izabelin oraz gminnych jednostkach budżetowych  41/2019
 42/2019  20.05.2019r.  odstąpienia od odliczania podatku od towarów i usług od zakupów dokonywanych przez jednostki budżetowe Gminy Izabelin w 2019r. 42/2019
 43/2019  20.05.2019r. zmiana budżetu Gminy Izabelin w 2019r. 43/2019
 45/2019  22.05.2019r. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw gminy Izabelin 45/2019