Skarbnik

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczacych prowadzenia rachunkowości Gminy oraz monitorowanie ich realizacji;
 • opracowywanie analiz i prognoz gospodarki finansowej Gminy i bieżace monitorowanie stanu zadłużenia Gminy oraz podejmowanie działań w celu wykrywania nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej;
 • prowadzenie spraw z zkaresu wieloletniego planowania budżetu;
 • przygotowywanie projeku budżetu Gminy i jego zmian oraz nadzór nad realizacją budżetu;
 • prowadzenie gospodarki finansowej, monitorowanie wykorzytsania środków budżetowych i pozabudżetowych oraz kontrola ich wydatkowania;
 • nadzór nad sporządzaniem okresowych i rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych Gminy;
 • nadzór nad windykacją wierzytelności Gminy;
 • kontrasygnowanie czynności prawnych, mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
 • dokonywanie wstepnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji;
 • czuwanie nad terminową realizacją zobowiązań finansowych Gminy;
 • współpraca z organami finansowymi, podatkowymi i bankowymi;
 • realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwal Rady i zarządzeń oraz upoważnien Wojta;
 • sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych;
 • dokonywanie okresowych ocen pracowników bezpośrednio podległych;
 • pełnienie bezpośredniego nadzoru nad:
  • Wydziałem Finansowym;