Skarbnik

Skarbnik pełni funkcję głównego księgowego budżetu Gminy oraz głównego księgowego Urzędu.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

 • Pełnienie bezpośredniego nadzoru pracy nad:
 • Dokonywanie okresowych ocen pracowników bezpośrednio podległych;
 • Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych;
 • Realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady i zarządzeń oraz upoważnień Wójta;
 • Współpraca z organami finansowymi, podatkowymi i bankowymi;
 • Czuwanie nad terminową realizacją zobowiązań finansowych Gminy;
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji;
 • Kontrasygnowanie czynności prawnych, mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
 • Nadzór nad windykacją wierzytelności Gminy;
 • Nadzór nad sporządzaniem okresowych i rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych Gminy;
 • Prowadzenie gospodarki finansowej, monitorowanie wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych oraz kontrola ich wydatkowania;
 • Przygotowywanie projektu budżetu Gminy i jego zmian oraz nadzór nad realizacją budżetu;
 • Prowadzenie spraw z zakresu wieloletniego planowania budżetu;
 • Opracowywanie analiz i prognoz gospodarki finansowej Gminy i bieżące monitorowanie stanu zadłużenia Gminy oraz podejmowanie działań w celu wykrywania nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej;
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości Gminy oraz monitorowanie ich realizacji;
  • Wydziałem Finansowym