Sekretarz

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

 • opracowywanie projektów zmian regulaminów obowiązujących w Urzedzie;
 • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie;
 • nadzór nad opracowaniem zakresów czynności na stanowiskach pracy;
 • przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
 • organizowanie naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie;
 • nadzór nad służbą przygotowawczą kandydatów na urzędników samorządowych;
 • organizowanie w Urzędzie praktyk studenckich i szkolnych oraz nadzór nad nimi;
 • nadzór nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych;
 • nadzór nad zabezpieczeniem pomieszczeń biurowych;
 • nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta;
 • dokonywanie okresowych ocen pracowników bezpośrednio podległych i nadzór nad przeprowadzaniem oceny pozostałych pracowników Urzędu;
 • koordynowanie prac związanych z organizacją wyborów;
 • prowadzenie Rejestru Skarg i Wniosków wpływających do Urzędu oraz nadzorowanie właściwego ich załatwienia;
 • realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady Gminy i zarządzeń oraz upoważnień Wójta;
 • zapewnienie prawidlowego stosowania i korzystania z uzywanych w Urzedzie pieczęci;
 • rozstrzyganie sporów pomiedzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności w zakresie podziału zadań;
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
 • współpraca ze Skarbnikiem w przygotowaniu i realizacji budżetu Gminy;
 • pełnienie bezpośredniego nadzoru pracy nad:
  • Wydziałem Ochrony Środowiska;
  • Biurem Rady Gminy I Sołectw;
  • Referatem Kadr;
  • Stanowiskiem ds. Audytu i Kontroli Wewnetrznej;
  • Wydziałem Organizacyjnym;