Sekretarz

Sekretarz gminy zapewnia prawidłową organizację pracy Urzędu oraz właściwe warunki jego działania i w tym zakresie nadzoruje działalność wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.

Sekretarz wykonuje zadania wyznaczone przez Wójta, w zakresie powierzonym i na podstawie udzielonych upoważnień, a w szczególności:

Opracowywanie projektów zmian regulaminów obowiązujących w Urzędzie;

 • Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie;
 • Nadzór nad opracowaniem zakresów czynności na stanowiskach pracy;
 • Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
 • Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
 • Organizowanie naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie;
 • Nadzór nad służbą przygotowawczą kandydatów na urzędników samorządowych;
 • Organizowanie w Urzędzie praktyk studenckich i szkolnych oraz nadzór nad nimi;
 • Nadzór nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych;
 • Nadzór nad zabezpieczeniem pomieszczeń biurowych;
 • Nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta;
 • Dokonywanie okresowych ocen pracowników bezpośrednio podległych oraz nadzór nad przeprowadzaniem oceny pozostałych pracowników Urzędu;
 • Koordynowanie prac związanych z organizacją wyborów;
 • Prowadzenie Rejestru Skarg i wniosków, Rejestru Petycji oraz Dostępów do informacji publicznej wpływających do Urzędu oraz nadzorowanie właściwego ich załatwienia;
 • Realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady Gminy i zarządzeń oraz upoważnień Wójta;
 • Zapewnienie prawidłowego stosowania i korzystania z używanych w Urzędzie pieczęci;
 • Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności w zakresie podziału zadań;
 • Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
 • Współpraca ze Skarbnikiem w przygotowaniu i realizacji budżetu Gminy;
 • Pełnienie bezpośredniego nadzoru pracy nad:
  • Wydziałem Ochrony Środowiska,
  • Biurem Rady Gminy i Sołectw,
  • Referatem Kadr,
  • Stanowiskiem ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej,
  • Wydziałem Organizacyjnym,