Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych koncepcji zagospodarowania terenu wsi Izabelin C „Centrum”

Konsultacje społeczne projektu „Zagospodarowania terenu wsi Izabelin C „Centrum” zostały przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXV/207/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Izabelin, zgodnie z Uchwałą Nr XXV/208/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz na podstawie Zarządzenia Nr 98/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 8 listopada 2019 r.

Konsultacje odbyły się w terminie od 25.11.2019 r. do  30.06.2020 r.

Akcja informacyjna przeprowadzona została z wykorzystaniem wszystkich mediów, na których prowadzone są oficjalne strony internetowe lub podawane oficjalne informacje przez Urząd Gminy:

  • strona internetowa Urzędu Gminy;
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy;
  • gminny profil Fanpage na portalu społecznościowym FB;
  • newsletter Urzędu Gminy informacja wysłana do subskrybentów
  • tablice ogłoszeniowe w Urzędzie Gminy i Centrum Kultury Izabelin;
  • 70 szt. plakatów i 500 szt. ulotek informacyjnych rozdystrybuowanych na terenie gminy w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców (tablice sołeckie, przystanki autobusowe, gminne placówki oświatowe, sklepy i wydarzenia na terenie gminy);
  • publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej (Listy do Sąsiada);
  • forma papierowa w Urzędzie Gminy Izabelin w Wydziale Gospodarki Przestrzennej;