Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych koncepcji zagospodarowania terenu wsi Izabelin C „Centrum”

30 lipca 2020

Gmina Izabelin zakończyła proces konsultacji społecznych realizowany w ramach projektu “LIDERZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Konsultacje społeczne projektu „Zagospodarowania terenu wsi Izabelin C „Centrum” zostały przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXV/207/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Izabelin, zgodnie z Uchwałą Nr XXV/208/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz na podstawie Zarządzenia Nr 98/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 8 listopada 2019 r.

Konsultacje odbyły się w terminie od 25.11.2019 r. do  30.06.2020 r.

Akcja informacyjna przeprowadzona została z wykorzystaniem wszystkich mediów, na których prowadzone są oficjalne strony internetowe lub podawane oficjalne informacje przez Urząd Gminy:

Autor: Marcin Dębowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-07-30
Data publikacji:2020-07-30
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Dębowski
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:852