Jesteś tutaj: Start / Rada Gminy / Sesje Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych na 7 dni, nie później niż na 3 dni, przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.
(§ 21 ust. 4 Statutu Gminy Izabelin)

Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwalaniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.
(§ 21 ust. 5 Statutu Gminy Izabelin)

Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectw.
(§ 21 ust.7 Statutu Gminy Izabelin)

TERMINY POSIEDZEŃ SESJI RADY GMINY:

 

  • 27.01.2016r. godz. 13:00 sesja Rady Gminy Izabelin
  • 16.03.2016r. godz. 13:00 sesja Rady Gminy Izabelin
  • 27.04.2016r. godz. 13:00 sesja Rady Gminy Izabelin
  • 25.05.2016r. godz. 13:00 sesja Rady Gminy Izabelin
  • 22.06.2016r. godz.13:00 sesja Rady Gminy Izabelin
  • 07.09.2016r. godz.13:00 sesja Rady Gminy Izabelin