Kierownictwo

WÓJT

Dorota Zmarzlak

tel.: 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl 

Do kompetencji Wójta jako kierownika Urzędu należy w szczególności:

 1. sprawowanie kontroli zarządczej;
 2. nadawanie Regulaminu, jego zmiana i uchylanie;
 3. wydawanie zarządzeń oraz poleceń służbowych, w tym dotyczących wewnętrznego porządku i organizacji pracy Urzędu w zakresie nieobjętym Regulaminem;
 4. wykonywanie wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy, stosownie do przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych;
 5. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;
 6. udzielanie imiennych upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Wójta;
 7. zatwierdzanie zakresów zadań i kompetencji pracowników Urzędu;
 8. rozstrzyganie ewentualnych sporów kompetencyjnych między komórkami i pracownikami Urzędu;
 9. rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Urzędu;
 10. bezpośrednie nadzorowanie pracy:
  • Zastępcy Wójta Gminy,
  • Sekretarza Gminy,
  • Skarbnika Gminy,
  • Urzędu Stanu Cywilnego,
  • Wydziału Spraw Obywatelskich,
  • Zespołu Radców Prawnych,
  • Stanowiska do spraw Audytu i Kontroli Wewnętrznej,
  • Stanowiska do spraw Zarządzania Kryzysowego, Obronnych i Obrony Cywilnej.

 

 

ZASTĘPCA WÓJTA

Michał Postek

tel.: 22 722 89 30
e-mail: m.postek@izabelin.pl 

Do zakresu działania i kompetencji Zastępcy Wójta Gminy należy w szczególności:

 1. pełnienie zastępstwa podczas nieobecności Wójta w zakresie jego uprawnień;
 2. działanie w zakresie spraw powierzonych przez Wójta;
 3. dokonywanie okresowych ocen pracowników bezpośrednio podległych;
 4. bezpośrednie nadzorowanie pracy: 
  • Wydziału Środowiska,
  • Wydziału Gospodarki Przestrzennej, 
  • Wydziału Inwestycji i Rozwoju,
  • Wydział Promocji i Spraw Społecznych.

 

SEKRETARZ

Agata Bartoszewicz

tel.: 22 722 89 30
e-mail: a.bartoszewicz@izabelin.pl 

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów zmian Regulaminu;
 2. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie;
 3. nadzór nad opracowaniem zakresów czynności na stanowiskach pracy;
 4. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
 5. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
 6. organizowanie naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie;
 7. nadzór nad służbą przygotowawczą kandydatów na urzędników samorządowych;
 8. organizowanie w Urzędzie praktyk studenckich i szkolnych oraz nadzór nad nimi;
 9. nadzór nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych;
 10. nadzór nad zabezpieczeniem pomieszczeń biurowych;
 11. nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta;
 12. dokonywanie okresowych ocen pracowników bezpośrednio podległych i nadzór nad przeprowadzaniem oceny pozostałych pracowników Urzędu;
 13. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta, z wyłączeniem ustalania wynagrodzenia i nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
 14. wykonywanie innych czynności zleconych lub powierzonych przez Wójta;
 15. koordynowanie prac związanych z organizacją wyborów;
 16. prowadzenie Rejestru Skarg i Wniosków wpływających do Urzędu oraz nadzorowanie właściwego ich załatwienia;
 17. bezpośrednie nadzorowanie pracy:
  • Wydziału Ogólnego
  • Biura Rady Gminy.
    

 

SKARBNIK

Agnieszka Woźniak

tel.: 22 722 89 65
e-mail: a.wozniak@izabelin.pl 

Pokój Nr 102

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektu budżetu Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 2. przedkładanie propozycji zmian budżetu oraz opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej w trakcie roku budżetowego;
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 5. nadzór i kontrola realizacji planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych;
 6. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Gminę (kontrasygnata);
 7. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 8. monitorowanie prawidłowości obiegu dokumentów finansowo-księgowych;
 9. prowadzenie rachunkowości budżetu;
 10. sporządzanie okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 11. sporządzanie sprawozdań finansowych w zakresie realizacji budżetu gminy;
 12. pobieranie, windykacja, egzekucja i zabezpieczanie realizowanych przez jednostki należności Gminy i Skarbu Państwa;
 13. opracowywanie zarządzeń i instrukcji dotyczących spraw finansowo-księgowych;
 14. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

Skarbnikowi podlegają bezpośrednio:

 1. Wydział Finansowy:
  • Referat Księgowości Budżetowej,
  • Referat Podatków i Opłat Lokalnych,
  • Referat Windykacji.