Kierownictwo

WÓJT

Dorota Zmarzlak

tel.: 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl 

Do kompetencji Wójta jako kierownika Urzędu należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu;
 • składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań;
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 • zapewnianie przestrzeganie prawa przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
 • prowadzenie postepowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz Uchwały Rady;
 • Pełnienie bezpośredniego nadzoru pracy nad:
  • Zastępcą Wójta;
  • Sekretarzem;
  • Skarbnikiem;
  • Urzędem Stanu Cywilnego;
  • Wydziałem Spraw Obywatelskich:

 

 

ZASTĘPCA WÓJTA

Michał Postek

tel.: 22 722 89 30
e-mail: m.postek@izabelin.pl 

Do zakresu działania i kompetencji Zastępcy Wójta Gminy należy w szczególności:

 • zastępowanie Wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków;
 • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta, z wyłączeniem ustalania wynagrodzenia i nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
 • aprobata, podpisywanie dokumentów, pism i decyzji administracyjnych w ramach posiadanych upoważnień;
 • dokonywanie okresowych ocen pracowników bezpośrednio podległych;
 • składanie w imieniu gminy, w przypadku udzielenia pełnomocnictwa przez Wójta, oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem;
 • koordynowanie prac związanych z opracowywaniem wieloletnich programów inwestycyjnych;
 • współpraca ze Skarbnikiem w przygotowaniu i realizacji budżetu Gminy;
 • w uzgodnieniu z kierownikami i dyrektorami gminnych jednostek organizacyjnych prowadzenie spraw z zakresu prac remontowych i eksploatacyjnych budynków ( m.in. zaopatrzenie w wodę, energie elektryczną i gazową, itp.);
 • realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał rady Gminy i zarządzeń oraz upoważnień Wójta;
 • pełnienie bezpośredniego nadzoru pracy nad:
  • Wydziałem Rozwoju i Bieżącego Utrzymania;
  • Wydziałem Komunikacji i Spraw Społecznych;
  • Wydziałem Architektury i Planowania Przestrzennego;
  • Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
  • Stanowiskiem ds. Zarządzania Kryzysowego i OC;

 

SEKRETARZ

Agata Bartoszewicz

tel.: 22 722 89 30
e-mail: a.bartoszewicz@izabelin.pl 

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

 • opracowywanie projektów zmian regulaminów obowiązujących w Urzedzie;
 • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie;
 • nadzór nad opracowaniem zakresów czynności na stanowiskach pracy;
 • przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
 • organizowanie naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie;
 • nadzór nad służbą przygotowawczą kandydatów na urzędników samorządowych;
 • organizowanie w Urzędzie praktyk studenckich i szkolnych oraz nadzór nad nimi;
 • nadzór nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych;
 • nadzór nad zabezpieczeniem pomieszczeń biurowych;
 • nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta;
 • dokonywanie okresowych ocen pracowników bezpośrednio podległych i nadzór nad przeprowadzaniem oceny pozostałych pracowników Urzędu;
 • koordynowanie prac związanych z organizacją wyborów;
 • prowadzenie Rejestru Skarg i Wniosków wpływających do Urzędu oraz nadzorowanie właściwego ich załatwienia;
 • realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady Gminy i zarządzeń oraz upoważnień Wójta;
 • zapewnienie prawidlowego stosowania i korzystania z uzywanych w Urzedzie pieczęci;
 • rozstrzyganie sporów pomiedzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności w zakresie podziału zadań;
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
 • współpraca ze Skarbnikiem w przygotowaniu i realizacji budżetu Gminy;
 • pełnienie bezpośredniego nadzoru pracy nad:
  • Wydziałem Ochrony Środowiska;
  • Biurem Rady Gminy I Sołectw;
  • Referatem Kadr;
  • Stanowiskiem ds. Audytu i Kontroli Wewnetrznej;
  • Wydziałem Organizacyjnym;

SKARBNIK

Agnieszka Woźniak

tel.: 22 722 89 65
e-mail: a.wozniak@izabelin.pl 

Pokój Nr 102

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczacych prowadzenia rachunkowości Gminy oraz monitorowanie ich realizacji;
 • opracowywanie analiz i prognoz gospodarki finansowej Gminy i bieżace monitorowanie stanu zadłużenia Gminy oraz podejmowanie działań w celu wykrywania nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej;
 • prowadzenie spraw z zkaresu wieloletniego planowania budżetu;
 • przygotowywanie projeku budżetu Gminy i jego zmian oraz nadzór nad realizacją budżetu;
 • prowadzenie gospodarki finansowej, monitorowanie wykorzytsania środków budżetowych i pozabudżetowych oraz kontrola ich wydatkowania;
 • nadzór nad sporządzaniem okresowych i rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych Gminy;
 • nadzór nad windykacją wierzytelności Gminy;
 • kontrasygnowanie czynności prawnych, mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
 • dokonywanie wstepnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji;
 • czuwanie nad terminową realizacją zobowiązań finansowych Gminy;
 • współpraca z organami finansowymi, podatkowymi i bankowymi;
 • realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwal Rady i zarządzeń oraz upoważnien Wojta;
 • Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych;
 • dokonywanie okresowych ocen pracowników bezpośrednio podległych;
 • pełnienie bezpośredniego nadzoru nad:
  • Wydziałem Finansowym;