Kierownictwo

WÓJT

Dorota Zmarzlak

tel.: 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl 

Do kompetencji Wójta jako kierownika Urzędu należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu;
 • składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań;
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 • zapewnianie przestrzeganie prawa przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
 • prowadzenie postepowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz Uchwały Rady;
 • Pełnienie bezpośredniego nadzoru pracy nad:
  • Zastępcą Wójta;
  • Sekretarzem;
  • Skarbnikiem;
  • Urzędem Stanu Cywilnego;
  • Wydziałem Spraw Obywatelskich:

 

 

ZASTĘPCA WÓJTA

Michał Postek

tel.: 22 722 89 30
e-mail: m.postek@izabelin.pl 

Do zakresu działania i kompetencji Zastępcy Wójta Gminy należy w szczególności:

 • zastępowanie Wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków;
 • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta, z wyłączeniem ustalania wynagrodzenia i nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
 • aprobata, podpisywanie dokumentów, pism i decyzji administracyjnych w ramach posiadanych upoważnień;
 • dokonywanie okresowych ocen pracowników bezpośrednio podległych;
 • składanie w imieniu gminy, w przypadku udzielenia pełnomocnictwa przez Wójta, oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem;
 • koordynowanie prac związanych z opracowywaniem wieloletnich programów inwestycyjnych;
 • współpraca ze Skarbnikiem w przygotowaniu i realizacji budżetu Gminy;
 • w uzgodnieniu z kierownikami i dyrektorami gminnych jednostek organizacyjnych prowadzenie spraw z zakresu prac remontowych i eksploatacyjnych budynków ( m.in. zaopatrzenie w wodę, energie elektryczną i gazową, itp.);
 • realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał rady Gminy i zarządzeń oraz upoważnień Wójta;
 • pełnienie bezpośredniego nadzoru pracy nad:
  • Wydziałem Rozwoju i Bieżącego Utrzymania;
  • Wydziałem Komunikacji i Spraw Społecznych;
  • Wydziałem Architektury i Planowania Przestrzennego;
  • Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
  • Stanowiskiem ds. Zarządzania Kryzysowego i OC;