Kierownictwo

WÓJT

Dorota Zmarzlak

tel.: 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl 

Do kompetencji Wójta jako kierownika Urzędu należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu;
 • składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań;
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 • zapewnianie przestrzeganie prawa przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
 • prowadzenie postepowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz Uchwały Rady;
 • Pełnienie bezpośredniego nadzoru pracy nad:
  • Zastępcą Wójta;
  • Sekretarzem;
  • Skarbnikiem;
  • Urzędem Stanu Cywilnego;
  • Wydziałem Spraw Obywatelskich: