Dług publiczny Gminy Izabelin

Dług publiczny obejmuje zobowiązania gminy z tytułu:
- wyemitowanych papierów wartościowych,
- zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- przyjętych depozytów,
- wymagalnych zobowiązań.