2020 - część I (1-100)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 grudnia 2020
Poz.

Data zawarcia

Przedmiot Treść [PDF]
100   17.04.2020 Dostawa i montaż elektronicznej altany śmietnikowej (postępowanie zp.05.2020), treść
099   09.03.2020 Zmiana wniosku dla Radia Niepokalanów treść
098   06.04.2020 Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku gminnym przy ul.Matejki 25 w Izabelinie treść
097   02.04.2020 Realizacja zadania publicznego z zakresu programu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia pn. „Świadome rodzicielstwo - program edukacyjny dla przyszłych rodziców” - tzw. szkoła rodzenia treść
096   14.04.2020 Opracowanie jednostkowych zmian planów miejscowych wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek Etap I i Etap III, zgodnie z uchwałami intencyjnymi Rady Gminy  treść
095   27.03.2020 Zlecenie wykonania operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego  treść
094   26.03.2020 Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy Izabelin treść
093   17.03.2020 Światłowodowe przyłącze Internet dla UG Izabelin łącze symetryczne 500/500 + 8 adresów IP  treść
092   Numer pominięty treść
091   Numer pominięty treść
090   24.03.2020 Dostawa kruszywa dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w roku 2020 treść
089   Numer pominięty treść
088   25.03.2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dróg gminnych w gminie izabelin - ul. polna w Hornówku treść
087   23.03.2020 Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla Działania 4.2. Efek treść
086   23.03.2020 Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla Działania 4.2. Efektywność energetyczna- Typ projektu- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej treść
085   Numer pominięty treść
084   Numer pominięty treść
083   Numer pominięty treść
082   Numer pominięty treść
081   Numer pominięty treść
080   Numer pominięty treść
079   Numer pominięty treść
078   17.03.2020 Aneks do umowy na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - zwiększenie środków treść
077   17.03.2020 Opracowanie całościowej aktualizacji Studium, w oparciu o uchwałę intencyjną Rady Gminy treść
076   01.03.2020 Kompleksowa obsługa systemów informatycznych Urzędu Gminy Izabelin treść
075   16.03.2020 Wykonanie usługi polegającej na montażu oprawy oświetleniowej przy ul.Kurowskiego w Hornówku treść
074   16.03.2020 Opracowanie projektu planu miejscowego wsi Izabelin C "CENTRUM" treść
073   16.03.2020 Modernizacja ławek w miejscu spotkań mieszkańców przy kapliczce  treść
072   13.03.2020 Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest i wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest przez firmę EKOdialog Maciej Mikulski - w ramach Konkursu na realizację zadań wynikających z "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju treść
071   12.03.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja 49  treść
070   12.03.2020 Opłata za wykonanie/podłączenie zasilenia wszystkich punktów dostępu Wi-Fi w energię elektryczną przy realizacji dostawy i uruchomienia systemu sieci bezprzewodowej Wi-Fi, na warunkach określonych w umowie nr INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/028084 treść
069   12.03.2020 Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w roku 2020 treść
068   11.03.2020 Ręczne oraz mechaniczne uzupełnienie kruszywem, miejscowych kolein i ubytków w drogach gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej treść
067   11.03.2020 Równanie i profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej wraz z wbudowaniem kruszywa treść
066   11.03.2020 Utrzymanie i konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne w zakresie zamiatania nawierzchni ulic oraz czyszczenia wpustów i studni chłonnych. Dwukrotne, mechaniczne zamiatanie krawężników i ścieków przykrawężnikowych  treść
065   01.02.2020 Świadczenie usługi transportu publicznego linią 250. Anek nr 5 do Porozumienia z dnia 1 grudnia 2017r. treść
064   01.02.2020 Świadczenie usługi zbiorowego transportu publicznego realizowanego linią autobusową 250 treść
063   10.03.2020 Sporządzenie uchwały krajobrazowej gm. Izabelin (docelowo uchwała stanowiąca prawo miejscowe) treść
062   06.03.2020 Wykonanie filmu wizerunkowego, dokumentacji fotograficznej, udźwiękowienie zrealizowanych materiałów na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych treść
061 03.03 2020 Monitoring wód podziemnych - Pobór i analiza prób wody z piezometrów zlokalizowanych w rejonie oczyszczalni ścieków i przy ujęciu wód w Hornówku oraz monitoring wód powierzchniowych w Kanale Zaborowskim treść
060   06.03.2020 Naprawa 12 szt. dekoracji latarniowych poprzez wymianę elementów elektryczno-świetlnych  treść
059   06.03.2020 Estetyzacja gminy. Dostawa 4 szt. koszy ulicznych na śmieci oraz 20 szt. wkładów do koszy treść
058   01.06.2020 Szkolenia w ramach forum skarbników treść
057   03.03.2020 Monitoring wód powierzchniowych - Pobór i analiza prób wody powyżej i poniżej zrzutu oczyszczonych ścieków z oczyszczalni Mokre Łąki treść
056   02.03.2020 Umowa O.K.E.J. Pracownia Elżbieta Olędzka-Koprowska - działania informacyjne związane z projektem PSZOK-u - konsultacje, publikacje, opinie, doradztwo  treść
055   Numer pominięty treść
054   11.02.2020 Zapewnienie zbiorowego transportu publicznego linią L18 w latach 2020-2021 treść
053   19.02.2020 Zorganizowanie zajęć sportowych dla mieszkańców w ramach krzewienia kultury fizycznej treść
052   19.02.2020 Zorganizowanie zajęć sportowych dla mieszkańców w ramach krzewienia kultury fizycznej treść
051 18.02.2020 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu, tytuł zadania: "W szacunku do siebie. Porozumienie bez przemocy w Przedszkolu w Laskach" treść
050 18.02.2020 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie ogniska dziecięco-młodzieżowego treść
049 18.02.2020 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), tytuł zadania: "Niepełnosprawność nie wyklucza - spotkania integracyjne osób z niepełnosprawnościami z gminy Izabelin"  treść
048 07.02.2020 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 (ul. 3 Maja w Mościskach, gmina Izabelin) z drogą powiatową nr 5587W (ul. Estrady w Warszawie) treść
047 19.02.2020 Porozumienie w sprawie współfinansowania przez UGI zakupów pierwszego wyposażenia dla nowej siedziby Posterunku Policji w Izabelinie treść
046   Numer pominięty treść
045 12.02.2020 Dostawa 20 kompostowników ECOSMART -880 w ramach akcji proekologicznej - ograniczenie powstawania odpadów treść
044   Numer pominięty treść
043 24.02.2020 Szkolenia z języka angielskiego dla pracowników treść
042 25.02.2020 Wpłata na fundusz wsparcia Policji w celu sfinansowania służb ponadnormatywnych ruchu drogowego. treść
041 31.01.2020 Zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy izabelin w roku 2020 treść
040 16.01.2020 Świadczenie usług w zakresie BHP treść
039 17.01.2020 Realizacja projektu pn "Różne możliwości - 1 cel = edukacja przedszkolna w Izabelinie bez barier - dostosowanie przedszkoli w gminie Izabelin" treść
038 30.01.2020 Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Cmentarza Komunalnego w Laskach treść
037 30.01.2020 Wymiana uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Piaskowej i ul. Daszewskiego we wsi Laski treść
036 30.01.2020 Zorganizowanie 4 zajęć sportowych - biegowych dla mieszkańców wsi Laski na gminnych terenach rekreacyjnych, w ramach kultury fizycznej i poprawy warunków życia (w ramach funduszu sołeckiego wsi Laski) treść
035 30.01.2020 Zakopertowanie decyzji podatkowych wraz z ulotką - 6 tys. szt. treść
034 28.01.2020 Administrowanie Cmentarzem Komunalnym w Laskach treść
033 27.01.2020 Wykonanie projektu termomodernizacji szkoły treść
032 27.01.2020 wykonanie flag Gminy Izabelin, 10 szt. treść
031 27.01.2020 nadruk na kopertach treści 3 pieczątek, 10 tys. sztuk treść
030 23.01.2020 Za przeprowadzenie 25 zajęć sportowych dla mieszkańców wsi Laski na gminnych terenach rekreacyjnych w ramach rozwoju kultury fizycznej treść
029 20.01.2020 Porozumienie dotyczące indywidualnych warunków Umów zawartych z Odbiorcą treść
028 21.01.2020 Demontaż świątecznych ozdób latarniowych treść
027 22.01.202 Wykonanie druku na potwierdzeniu odbioru, danych adresowych urzędu wg załączonego wzoru - 10 tys szt. zwrotek treść
026 20.01.2020 Wykonanie tablicy informacyjnej 1 sztuk treść
025 21.01.2020 Prace związane z interwencyjnym zabezpieczeniem i uzupełnieniem ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg gminnych treść
024 21.01.2020 Wymiana 5 zniszczonych luster drogowych w sołectwie Hornówku treść
023 21.01.2020 Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul.Brukowej w Laskach w zakresie wykonania ścieżki rowerowej i chodnika treść
022 21.01.2020 Porozumienie o współpracy w Gminnym Zespole Interdycyplinarnym w Izabelinie treść
021 21.01.2020 Porozumienie o współpracy w Gminnym Zespole Interdycyplinarnym w Izabelinie treść
020 20.01.2020 Świadczenie pomocy prawnej związanej z bieżącą działalnością urzędu treść
018 14.01.2020 Hipoterapia dla dzieci i młodzieży z gminy Izabelin 2020 - dotacja celowa treść
017 14.01.2020 Warsztaty technik zapamiętywania i koncentracji - dotacja celowa treść
016 13.01.2020 Finansowanie zabiegów dla zwierząt właścicielskich treść
015 13.01.2020 Finansowanie zabiegów dla zwierząt właścicielskich treść
014 13.01.2020 Finansowanie zabiegów dla zwierząt właścicielskich treść
013 13.01.2020 Finansowanie zabiegów dla zwierząt właścicielskich treść
011 07.01.2020 Wycinka drzew i krzewów z uprzątnięciem terenu i utylizacja urobku, pielęgnacja drzew wraz z uprzątnięciem terenu, frezowanie karp, zrębkowanie gałęzi, sadzenie drzew treść
010 30.12.2019 Opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi treść
009 30.12.2019 Opieka weterynaryjna na kotami wolno żyjącymi treść
008 13.01.2020 Udostępnienie i utrzymania (serwis 1 raz w tygodniu - piątek) 1 szt. Toalety standard. Do obsługi Cmentarza Komunalnego w Laskach na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. treść
007 07.01.2020 Świadczenie usług medycznych w zakresie badań i porad ginekologicznych treść
005 02.01.2020 Doskonałość operacyjna UGI jako sposób na zapewnienie najwyższego poziomu obsługi klienta oraz obniżenie bazy kosztowej realizowanych procesów treść
004 08.01.2020 Bieżąca konserwacja ulicznych punktów oświetleniowych ( w liczbie ok.. 2020 szt.) treść
003 08.01.2020 Utrzymanie czystości i konserwacji urządzeń na gminnych placach zabaw, boiskach do koszykówki i siatkówki oraz siłowniach zewnętrznych treść
002 02.01.2020 Utrzymania porządku i czystości oraz utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy Izabelin treść
001 02.01.2020 Aneks do umowy najmu nr RZ/)(/ROŚ/2013 treść

 

Autor: Joanna Kamińska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-12-02
Data publikacji:2020-12-02
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Kamińska
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Liczba odwiedzin:7271

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-10-11 12:18:03Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część I (1-100)
2021-03-15 11:45:23Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część I (1-100)
2021-02-18 13:22:14Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część I (1-100)
2021-01-28 13:55:15Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część I (1-100)
2021-01-28 13:54:56Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część I (1-100)
2021-01-28 13:50:12Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część I (1-100)
2021-01-28 09:48:35Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część I (1-100)
2020-12-22 10:25:54Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część I (1-100)
2020-12-22 10:10:22Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część I (1-100)
2020-12-04 11:06:04Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część I (1-100)
2020-12-04 10:40:51Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część I (1-100)
2020-12-04 10:35:25Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część I (1-100)
2020-12-04 09:41:47Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część I (1-100)
2020-12-04 09:19:59Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część I (1-100)
2020-12-02 13:48:18Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część I (1-100)
2020-12-02 13:27:50Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część I (1-100)
2020-12-02 13:21:27Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część I (1-100)
2020-12-02 12:57:32Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część I (1-100)
2020-12-02 12:43:36Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część I (1-100)
2020-12-02 12:42:56Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część I (1-100)
2020-12-02 12:36:03Rafał Bieńkowskiwpis2020 - część I (1-100)