Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji odmownej dla Stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu skupu surowców wtórnych, w tym złomu na działce nr ew. 236/5 w miejscowości Mościska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 grudnia 2020

Izabelin, dnia 23 grudnia 2020r.

 

WOS.6220.6.8.2020.AM

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w zw. z art. 85 ust. 3 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283,  ze zm.) Wójt Gminy Izabelin zawiadamia, iż w dniu 23 grudnia 2020r. na wniosek Tomasza Otto, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Ochrony Środowiska „POL-OTTO” Tomasz Otto z siedzibą ul. Kaczanowskiego 37, 05-802 Pruszków działającego jako pełnomocnik firmy Bemostal Sp. z.o.o. (z siedzibą ul. Górczewska 179, 01-459 Warszawa), z dnia 20 kwietnia 2020r., wydana została odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie: „Stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu skupu surowców wtórnych, w tym złomu na działce nr ew. 236/5 w miejscowości Mościska.”

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska,  Urzędu Gminy Izabelin przy ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, w pokoju nr 3 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 9:00-18:00, wtorek – piątek 8:00-16:00.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Izabelin www.bip.izabelin.pl i tablicy ogłoszeń.

 

Zawiadomienie – obwieszczenie

zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 28.12.2020r.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy  K.P.A.  w przypadku zawiadomienia poprzez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

 

 

Skan obwieszczenia do pobrania poniżej.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-12-28
Data publikacji:2020-12-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Lewandowska
Liczba odwiedzin:187