Zarządzenia Wójta 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 stycznia 2021
Nr zarządzenia Data Tytuł (w sprawie) Treść
248/2021 04.01.2021r. określenia terminu i miejsca wyborów sołtysa i terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa sołectwa Truskaw w Gminie Izabelin 248.2021
250/2021 04.01.2021r. określenia wzoru formularza oświadczenia o pogorszeniu sytuacji finansowej przedsiębiorcy w następstwie wystąpienia COVID-19 250.2021
251/2020 05.01.2021r. ustalenia terminu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Truskaw w Gminie Izabelin oraz w sprawie ustalenia diet dla członków komisji wyborczej 251.2021
252/2021 07.01.2021r. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej 252.2021
253/2021 11.01.2021r. ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Izabelin w roku 2021 i ustalenia terminu ich odpracowania 253.2021
254/2021 11.01.2021r. określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji, wzoru umowy oraz wzoru wniosku o rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie realizacji inwestycji polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej 254.2021
255/2021 11.01.2021r. zmiany Zarządzenia Nr 14/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Izabelin 255.2021
256/2021 12.01.2021r. przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Izabelin za 2020r. 256.2021 
257/2021 12.01.2021r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2021r. 257.2021
258/2021 12.01.2021r. wprowadzenia "Regulaminu postępowania określającego zasady wydatkowania środków finansowych o wartości nieprzekraczającej 130.000 złotych netto, do których nie ma zastosowania ustawa - prawo zamówień publicznych: 258.2021
259/2021 14.01.2021r. zmiany Zarządzenia Nr 154/2020 Wójta Gminy Izabelin z dnia 4 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie gminy Izabelin 259.2021
260/2021 15.01.2021r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu 260.2021
261/2021 18.01.2021r. powołania Komisji Stypendialnej w celu przyznania stypendiów sportowych i nagród 261.2021
262/2021 19.01.2021r. określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji celowej, wzoru umowy, wzoru protokołu z z oględzin oraz wzoru wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, polegających na gromadzeniu i wykorzystywaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania 262.2021
263/2021 21.01.2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 248/2021 Wójta Gminy Izabelin z dnia 4 stycznia w sprawie określenia terminu i miejsca wyborów sołtysa i terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa sołectwa Truskaw w gminie Izabelin 263.2021
264/2021 21.01.2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 251/2021 Wójta Gminy Izabelin z dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia terminu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Truskaw w Gminie Izabelin oraz w sprawie ustalenia diet dla członków komisji wyborczej 264.2021
265/2021 22.01.2021r. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolach prowadzonych przez gminę Izabelin oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2021r. 265.2021
266/2021 25.01.2021r. powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 266.2021
267/2021 25.01.2021r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2021r. 267.2021
268/2021 27.01.2021r. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz do publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin 268.2021
269/2021 27.01.2021r. wprowadzenia regulaminu korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci WiFi4EU w Gminie Izabelin 269.2021
270/2021 27.01.2021r. powołania zastępcy Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Izabelin 270.2021
271/2021 29.01.2021r. powołania stałej Komisji Przetargowej ds. zamówień publicznych 271.2021
272/2021 29.01.2021r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin, wiosna- lato 2021r. 272.2021
273/2021 05.02.2021r. zmiany zarządzenia Nr 131/2020 Wójta Gminy Izabelin z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy Izabelin 273.2021
276/2021 11.02.2021r. przygotowania Stanowiska Kierownika Wójta Gminy Izabelin w dotychczasowym i zapasowym miejscu pracy w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim 276.2021
278/2021 12.02.2021r. zmiany zarządzenia nr 27/2019 Wójta Gminy Izabelin z 18 marca 2019 roku w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania Izabelińskiej Literackiej Nagrody Roku oraz powołania komisji konkursowej 278.2021
279/2021 16.02.2021r. ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Izabelin na 2021r. 279.2021
280/2021 18.02.2021r. organizacji systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Izabelin 280.2021
281/2021 23.02.2021r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2021r. 281.2021
282/2021 25.02.2021r. powołania Komisji Antymobbingowej 282.2021
283/2021 01.03.2021r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2021r. 283.2021
284/2021 01.03.2021r. zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Izabelin na 2021r. 284.2021
285/2021 04.03.2021r. przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnych tj. działki ew. nr 2583 położonej w obrębie Laski i działki ew. nr 572/3 położonej w obrębie Izabelin oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu 285.2021
286/2021 04.03.2021r. zmiany Zarządzenia nr 154/2020 Wójta gminy Izabelin z dnia 4 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Izabelin 286.2021
287/2021 04.03.2021r. określenia sposobu sporządzania i przekazywania sprawozdań 287.2021
288/2021 10.03.2021r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2021 r. 288.2021
289/2021 11.03.2021r. zmiany zarządzenia nr 14/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Izabelin 289.2021
290/2021 11.03.2021r. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez organizację i prowadzenie ryneczku ze zdrową żywnością 290.2021
291/2021 11.03.2021 przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 291.2021
292/2021 11.03.2021 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 292.2021
293/2021 12.03.2021 przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 293.2021
294/2021 18.03.2021 przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej tj. działki ew. nr 604/5 położonej w obrębie Truskaw oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu 294.2021
295/2021 18.03.2021 zmiany zarządzenia nr 278/2021 Wójta Gminy Izabelin z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2019 Wójta gminy izabelin z 18 marca 2019 roku w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania Izabelińskiej Literackiej Nagrody Roku oraz powołania komisji konkursowej 295.2021
296/2021 22.03.2021 powołania komisji Odbioru zadania inwestycyjnego pn. Dostawa i montaż elektronicznej altany śmietnikowej 296.2021
297/2021 26.03.2021 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Izabelinie i Dyrektora Gminnego Przedszkola w Laskach 297.2021
298/2021 26.03.2021 powołania Zespołu Roboczego do spraw opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonowania "Warszawa Zachód" (SUMP) 298.2021
299/2021 30.03.2021r. przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2020 rok, sprawozdania gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w izabelinie za 2020 rok 299.2021
300/2021 31.03.2021r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2021r. 300.2021
301/2021 31.03.2021r. powołania komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Truskaw w Gminie Izabelin 301.2021
302/2021 31.03.2021r. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021r. 302.2021
303/2021 01.04.2021r. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnej Stołówki w Izabelinie 303.2021
304/2021 12.04.2021r. zmieniające Zarządzenie nr 263/2021 Wójta Gminy Izabelin z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie określenia terminu i miejsca wyborów sołtysa i terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa sołectwa Truskaw w Gminie Izabelin 304.2021
305/2021 12.04.2021r. powołania komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Truskaw w Gminie Izabelin 305.2021
306/2021 12.04.2021r. zmiany Zarządzenia nr 201/2020 Wójta Gminy Izabelin z dnia 24 września 2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przekazywania sprzętu służbowego do indywidualnego korzystania w Urzędzie Gminy Izabelin 306.2021
307/2021 14.04.2021r. unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, poprzez organizację i prowadzenie ryneczku ze zdrową żywnością 307.2021
308/2021 19.04.2021r. wprowadzenia Regulaminu zbiórki plastikowych nakrętek 308.2021
309/2021 22.04.2021r. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, poprzez organizację i prowadzenie ryneczku ze zdrową żywnością 309.2021
310/2021 22.04.2021r. przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, poprzez kształtowanie odpowiedzialnych postaw opiekunów zwierząt domowych 310.2021
311/2021 27.04.2021r. wprowadzenia II edycji "Programu kompostowania na terenie gminy Izabelin" 311.2021
312/2021 27.04.2021 zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  Gminy Izabelin na 2021r. 312.2021
313/2021 28.04.2021r. powołania Sądu konkursowego oraz określenia organizacji, składu i trybu pracy sądu konkursowego w konkursie realizowanym na opracowanie koncepcji rewitalizacji przestrzeni publicznych centrum Izabelina wraz z przebudową Urzędu Gminy oraz budową dwóch obiektów użyteczności publicznej 313.2021
314/2021 29.04.2021r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2021r. 314.2021
315/2021 29.04.2021r. zmieniające zarządzenie nr 304/2021 Wójta Gminy Izabelin z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie określenia terminu i miejsca wyborów sołtysa i terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa sołectwa Truskaw w Gminie Izabelin 315.2021
316/2021 29.04.2021r. zmieniające zarządzenie nr 305/2021 Wójta Gminy Izabelin z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie powołania komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Truskaw w Gminie Izabelin 316.2021
317/2021 29.04.2021r. przekazania sprawozdania finansowego Gminy Izabelin 317.2021
318/2021 29.04.2021r. powołania komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Izabelinie i dyrektora Gminnego Przedszkola w Laskach oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej 318.2021
319/2021 04.05.2021r. zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2021r. 319.2021

 

Autor: Joanna Kamińska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2021-01-14
Data publikacji:2021-01-14
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Kamińska
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Liczba odwiedzin:1718

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-05-06 15:30:51Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-04-30 14:28:18Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-04-30 14:08:42Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-04-28 13:45:31Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-04-22 13:28:40Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-04-22 13:16:44Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-04-22 12:47:26Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-04-12 14:05:27Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-04-08 12:07:50Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-04-07 15:24:48Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-04-07 14:56:18Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-03-30 14:49:31Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-03-29 11:10:05Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-03-26 15:42:03Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-03-26 15:29:21Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-03-16 10:41:02Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-03-09 13:27:30Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-03-05 15:00:26Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-03-05 14:54:57Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-03-05 14:49:47Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-03-05 14:38:35Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-02-15 11:32:14Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-02-15 11:31:14Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-02-08 14:07:29Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-02-08 13:45:05Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-01-28 12:35:08Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-01-28 11:49:58Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-01-25 14:04:16Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-01-15 13:16:24Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-01-14 13:15:04Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-01-14 12:32:15Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-01-14 12:26:14Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-01-14 12:21:23Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-01-14 12:04:15Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-01-14 10:48:28Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021
2021-01-14 10:46:41Rafał BieńkowskiaktualizacjaZarządzenia Wójta 2021