Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr ew. 236/5 w miejscowości Mościska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 stycznia 2021

Izabelin, 15.01.2021 r.

WOS.6220.17.1.2020/2021.AM

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 9, art. 49 § 1 i 2, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm) zwanej dalej ustawą KPA, w związku z art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),  Wójt Gminy Izabelin

zawiadamia strony postępowania

że na wniosek Pana Tomasza Otto, działającego jako pełnomocnik firmy Bemostal Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 179, 01-459 Warszawa, z dnia 11 grudnia 2020 r. (uzupełniony w dniu 04.01.2021 r.), wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: „Budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr ew. 236/5 położonej we wsi Mościska, gmina Izabelin, powiat warszawski zachodni”.

Uprawnienia stron, wynikają z art. 10 § 1 ustawy KPA i polegają na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków.

Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy Izabelin z siedzibą w Izabelinie C przy ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin w pokoju nr 3, w godzinach pracy Urzędu (pon. 900-1800;  wt.-pt. 800 - 1600).

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin http://www.bip.izabelin.pl/ oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Izabelin.

 

Zawiadomienie – obwieszczenie

zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 19.01.2021r.

 

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy  KPA  w przypadku zawiadomienia poprzez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-01-19
Data publikacji:2021-01-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Lewandowska
Liczba odwiedzin:165