Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o uznaniu za stronę Stowarzyszenia Czyste Radiowo za stronę postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla Stacji Demontażu Pojazdów na działce nr ew. 236/5 we wsi Mościska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 stycznia 2021

           Izabelin, dnia 15.01.2021 r.

WOS.6220.17.3.2020/2021.AM

OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE

dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr ew. 236/5 położonej we wsi Mościska, gmina Izabelin, powiat warszawski zachodni”.

 

Na podstawie art. 9, art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm) zwanej dalej ustawą KPA, w związku z art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś,  informuję, że Wójt Gminy Izabelin, pismem znak: WOS.6220.17.2.2020/2021.AM wydał postanowienie o dopuszczeniu Stowarzyszenia „Czyste Radiowo” do udziału w ww. postępowaniu na prawach strony.

Uprawnienia stron wynikają z art. 10 § 1 ustawy KPA i polegają na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 73 § 1 ustawy KPA, z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Izabelin z siedzibą  w Izabelinie C, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin w pokoju nr 3, w godzinach pracy Urzędu (pon. 900-1800;  wt.-pt. 800 - 1600).

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin http://www.bip.izabelin.pl/ oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Izabelin.

Zawiadomienie – obwieszczenie

zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 19.01.2021r.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy  KPA  w przypadku zawiadomienia poprzez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

 

Treść obwieszczenia i postanowienia do pobrania poniżej.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-01-19
Data publikacji:2021-01-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Lewandowska
Liczba odwiedzin:167