2003

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 października 2015
Nr UchwałyZ dniaTytuł (w sprawie)Treść i załączniki
IV/22/03 29 stycznia 2003r. uchwalenia budżetu Gminy Izabelin na rok 2003 IV/22/03
ZałącznikNr. 1
Załącznik Nr 2 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ IZABELIN W 2003 ROKU
IV/23/03 29 stycznia 2003r. zmiany Uchwały Rady Gminy Izabelin Nr XXXVII/244/2001 z dnia 10 kwietnia 2001r., dotyczącej etapowego uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska,w zakresie zmiany granic opracowania. IV/23/03
IV/24/03 29 stycznia 2003r. korekty granic oraz etapowego sporządzania i przedkładania do uchwalaniaMiejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Hornówek. IV/24/03
V/25/03 26 LUTEGO 2003r. zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu wsi Hornówek, Gmina Izabelin. V/25/03
V/26/03 26 lutego 2003 r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działki o nr ew. 210 położonej w obrębie Mościska na własność Gminy Izabelin. V/26/03
V/27/03 26 lutego 2003 r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działek o nrnr ew. 1602, 1603 i 1604 położonych w obrębie Izabelin na własność Gminy Izabelin. V/27/03
V/ 28/03 26 lutego 2003r. zatwierdzeniataryfy za odprowadzanie ścieków komunalnych z terenu strefy produkcyjno - usługowej w Mościskach dosieci kanalizacyjnej m.st. Warszawy. V/ 28/03
V/29/03 26 lutego 2003r. ulgi w opłacie za wodę. V/29/03
V/ 30/03 26 lutego2003 r. przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wykonania zadań w 2002 r . V/ 30/03
V/31/03 26 lutego 2003 r. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003. V/31/03
V/ 32/03 26 lutego 2003 r. przyjęcia sprawozdania Koordynatora z realizacji Gminnego ProgramuProfilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2002 r. oraz przyjęcia sprawozdania Przewodniczącego Komisji z rocznej pracy Gminnej KomisjiRozwiązywania Problemów Alkoholowych. V/ 32/03
V/33/03 26 lutego 2003 r. uchwalenia RegulaminuGminnejKomisjiRozwiązywania Problemów Alkoholowych. V/33/03
V/34/03 26 lutego 2003r. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej V/34/03
V/ 35/ 03 26 lutego 2003r. przyjęcia programu działań profilaktycznych zmierzających do wczesnego wykrywania raka piersi i narządu rodnego. V/ 35/ 03
V/ 36/03 26 lutego 2003 r. przyjęcia harmonogramu obrad Rady Gminy Izabelin w 2003r. V/ 36/03
V/ 36/03 26 lutego 2003 r. przyjęcia harmonogramu obrad Rady Gminy Izabelin w 2003r.. V/ 36/03
Stanowisko rozwiązania problemów wsi Sieraków
VI/ 37/03 28 marca 2003 r. rozpatrzeniasprawozdaniazwykonaniabudżetu Gminy Izabelinza 2002r.iudzieleniaWójtowi Gminy Izabelin absolutoriumz tego tytułu. VI/ 37/03
VI/ 38/03 28 marca 2003r. zmianybudżetuoraz zmiany w budżeciegminy na rok 2003 VI/ 38/03
VI/ 39/03 28 marca 2003r. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % oraz ustalenia zasad ich usytuowania na terenie Gminy Izabelin. VI/ 39/03
VI/41/03 28 marca 2003 r. przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Izabelin w2003r.. VI/41/03
VI/ 42/03 28marca2003 r. przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej. VI/ 42/03
VII/43/03 30 kwietnia 2003r. zmiany budżetu oraz zmiany w budżecie gminy na rok 2003 rozdysponowanie nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.070.000,-zł VII/43/03
VII/44/03 30 kwietnia 2003r. upoważnienia Wójta do wcześniejszej spłaty kredytów inwestycyjnych zaciągniętych przez Gminę. VII/44 /03
VII/45/ 03 30 kwietnia 2003r. zatwierdzenia opłaty abonamentowej za wodomierz od odbiorców wody z sieci wodociągu gminnego na terenie Gminy Izabelin. VII/45/ 03
VII/46/03 30 kwietnia 2003 r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działki nr ew. 212/2 położonej w obrębie Laski na własność Gminy Izabelin. VII/46/03
VII/47/03 30 kwietnia 2003 r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do zawarcia umowy zamiany działek nrnr ew. 1215 i 1277 położonych w obrębie Truskaw na działkę nr ew. 114/1 położoną w obrębie Hornówek. VII/47/03
VII/48/03 30 kwietnia 2003r. zmiany uchwały Nr XXIX/184/2000 20 września 2000r. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu do tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Ekonomicznego Placówek Oświaty w Izabelinie. VII/48/03
VII/49/03 30 kwietnia 2003r. zmiany uchwały Nr XXIX/185/2000 20 września 2000r. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu do tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie. VII/49/03
VIII/50/03 21 maja 2003r. zmiany budżetu oraz zmiany w budżecie gminy na rok 2003 VIII/50/03
Załącznik Nr 1
VIII/ 51/03 21 maja 2003 r. zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Izabelin. VIII/ 51/03
VIII/52/03 21 maja 2003r. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony źrodowiska i ustanowienia zabezpieczenia VIII/52/03
IX/53/03 25 czerwca 2003r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Izabelin Północny IX/53/03
IX/54/03 25 czerwca 2003r. zmiany budżetu oraz zmiany w budżecie gminy na rok 2003 IX/54/03
Załącznik Nr 1
IX/ 55/03 25 czerwca 2003 r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do zawarcia umów z Narodowym Funduszem Ochrony źrodowiska i Ekofunduszem na finansowanie budowy systemu kanalizacyjnego obejmującego teren gminy. IX/ 55/03
IX/56/03 25 czerwca 2003r. upoważnienia Wójta do podwyższenia kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Óąki". IX/56 /03
IX/57/03 25 czerwca 2003 r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działki nr ew. 215/4 położonej w obrębie Hornówek na własność Gminy Izabelin. IX/57/2003
IX/ 58/03 25 czerwca 2003 r. powołania zespołu do spraw wyboru ławników. IX/ 58/03
IX/ 59/03 25 czerwca 2003 r. przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej IX/ 59 /03
X/60/03 23 lipca 2003r. zmiany budżetu oraz zmiany w budżecie gminy na rok 2003 X/60 /03
X/61/03 23 lipiec 2003r. zmiany budżetu gminy na rok 2003 rozdysponowanie nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 703.327,-zł X/61/03
X/ 62/03 23 lipca 2003 r. dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony źrodowiska i Ekofunduszu na finansowanie budowy systemu kanalizacyjnego obejmującego teren gminy. X/ 62/03
X/ 63/03 23 lipca 2003 r. zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Narodowego Funduszu Ochrony źrodowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie inwestycji pod nazwą: "budowa systemu kanalizacyjnego obejmującego teren gminy". X/ 63/03
X/64/03 23 lipca 2003 r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do nabycia w drodze darowizny działek ew. nr 1833, 1781/4 i 1781/5 o łącznej pow. 1 ha 7088 m2 położonych w obrębie Izabelin na własność Gminy Izabelin. X/64/03
X/65/03 23 lipca 2003r. zmiany uchwały Nr II/5/2002 27 listopada 2002r. ustalenia diet dla radnych. X/65/03
XI/ 67/03 10 września 2003 r. zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Narodowego Funduszu Ochrony źrodowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie inwestycji pod nazwą: "budowa systemu kanalizacyjnego obejmującego teren gminy". XI/ 67/03
XI/ 69/03 10 września 2003 r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy udziałów w działce nr ew. 57/12 położonej w obrębie Hornówek na własność Gminy Izabelin. XI/ 69/03
XII/ 71/03 8 października 2003r. zmiany budżetu gminy oraz zmiany w budżecie gminy na rok 2003 XII/ 71/03
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ IZABELIN W 2003 ROKU
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
XII/72/03 8 października 2003r. przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2003 XII/72/03
XII/73/03 8 października 2003r. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za I półrocze 2003r. XII/73/03
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I półrocze 2003 W/G RODZAJU WYDATKÓW
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 30.06.2003r. W/G RODZAJU DOCHODÓW
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IZABELIN ZA I PÓŁROCZE 2003 R.
XII/ 74/03 8 października 2003 r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do zawarcia umowy zamiany działki nr ew. 1156/3 położonej w obrębie Izabelin na działkę nr ew. 738 położoną w obrębie Truskaw. XII/ 74/03
XII/ 97/03 8 października 2003 r. zatwierdzenia Porozumienia z dnia 25 lipca 2003 r. realizacji Programu Bezpieczeństwa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. XII/ 97/03
XII/98/03 8 października 2003 r. Z miany uchwały Nr II/5/02 ustalenia diet dla radnych. XII/98/03
XII/99/03 8 października 2003r. wynagrodzenia wójta Gminy Izabelin . XII/99/03
XIII/ 100/03 29 października 2003r. zmiany w budżecie gminy na rok 2003 XIII/ 100/03
XIII/101/03 29 października 2003 r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działek nrnr ew. 308/5 i 416/1 położonych w obrębie Hornówek na własność Gminy Izabelin XIII/101/03
XIII/102/03 29 października 2003 r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do nabycia w drodze umowy działki nr ew. 98 położonej w obrębie Mościska na własność Gminy Izabelin. XIII/102/03
XIII/103/03 29 października 2003 r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do nabycia w drodze umowy działki nr ew. 100 położonej w obrębie Mościska na własność Gminy Izabelin. XIII/103/03
XIII/104/03 29 października 2003r. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Laski "Dąbrowa". XIII/104/03
XIII 105/03 29 października 2003r. zatwierdzenia wyboru ławników XIII 105/03
XIII/106/03 29 października 2003r. wynagrodzenia wójta Gminy Izabelin . XIII/106/03
XIII/ 107/03 29 października 2003 r. protestu na przeprowadzone wybory sołtysa i rady sołeckiej wsi Izabelin C w dniu 18 października 2003 r. XIII/ 107/03
XIII/ 108/03 29 października 2003 r. przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej. XIII/ 108/03
XIV/109/03 3 grudnia 2003r. Zmiany budżetu oraz zmiany w budżecie gminy na rok 2003 XIV/109/03
Załącznik nr 1
XIV/110/03 3 grudnia 2003r. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu tzw. Mościsk Przemysłowych wraz z Bazą Paliwową ORLEN stanowiącego częściową zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego tzw. "Mościsk Przemysłowych" zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXVIII/173/2000 z dnia 29 sierpnia 2000r. XIV/110/03
XIV/111/03 3 grudnia 2003 r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działki nr ew. 32/7 położonej w obrębie Hornówek na własność Gminy Izabelin. XIV/111/03
XIV/112/ 03 3 grudnia 2003r. wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Izabelin. XIV/112/ 03
XIV/113/ 03 3 grudnia 2003 r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok oraz zwolnień z tego podatku. XIV/113/ 03
XIV/114/03 3 grudnia 2003r. ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2004. XIV/114/03
XIV/115/ 03 3 grudnia 2003r. poboru inkasa przez sołtysów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. XIV/115/ 03
XIV/116/03 3 grudnia 2003r. wysokości stawek opłat lokalnych na rok 2004. XIV/116/03
XIV/117/ 03 3 grudnia 2003r. wprowadzenia opłaty administracyjnej na rok 2004. XIV/117/ 03
XIV/118/03 3 grudnia 2003 r. ustalenia formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. XIV/118/03
INFORMACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
XV/ 119/03 17 grudnia 2003 r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do podpisania Porozumienia obsługi komunikacyjnej XV/ 119/03
XV/120/03 17 grudnia 2003r. wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla wspólnoty samorządowej Gminy Izabelin. XV/120/03
XV/ 121/03 17 grudnia 2003 r. zmiany uchwały Nr XIV/113/2003 3 grudnia 2003 r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok oraz zwolnień z tego podatku. XV/ 121/ 03
XV/ 122/03 17 grudnia 2003 r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działki o nr ew. 202/2 położonej w obrębie Mościska na własność Gminy Izabelin. XV/ 122/03

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5669