2004

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 października 2015
Nr UchwałyZ dniaTytuł(w sprawie) i treść
XVI/123/04 21.01.2004r. zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw-Helenówek - etap II.
XVI/125/04 21.01.2004r. zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie
XVI/126/04 21.01.2004r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do wydzierżawienia części działek o nrnr ew. 973, 974 i 975 położonych w obrębie Izabelin.
XVI/127/04 21.01.2004r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działki nr ew. 71/7 położonej w obrębie Hornówek na własność Gminy Izabelin.
XVI/128/04 21.01.2004r. przyjęcia harmonogramu obrad Izabelin w I półroczu 2004 roku.
XVI/129/04 21.01.2004r. przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej.
XVII/130/04 25.02.2004r. uchwalenia budżetu Gminy Izabelin na rok 2004
Załącznik nr 1 – PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W. G. ŻRÓDŁA DOCHODÓWna rok 2004
Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Izabelin na rok 2004
Załącznik nr 6 - WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ IZABELIN W 2004 ROKU
Załącznik nr 10 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Izabelinsporządzona na dzień 13 listopada 2003 r.
Załącznik nr 11 – Informacja o stanie należności i zobowiązań Urzędu Gminy Izabelin na dzień 30.11.2003
Załacznik nr 12 - PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI INSTYTUCJI KULTURY w 2004r.
Załącznik nr 14 - WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WIELOLETNICH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ IZABELIN
XVII/131/04 25.02.2004r. regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Izabelin.
XVII/132/04 25.02.2004r. przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Izabelin.
XVII/133/2003 25.02.2004r. rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymipodmiotami, obejmującej realizację zadań pożytku publicznego.
XVII/135/04 25.02.2004 r. przyjęcia programu opieki nad kobietą w ciąży w gminie Izabelin w latach 2004 - 2006.
XVII/136/04 25.02.2004r. zwolnienia przedmiotowego od podatku od nieruchomości obiektów,wykorzystywanych przez jednostki Policji na terenie Gminy Izabelin
XVII/137/04 25.02.2004r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin.
XVII/138/04 25.02.2004r. przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin" zatwierdzonego Uchwałą Izabelin Nr XXVI/155/2000 z 14 czerwca 2000 roku.
XVII/139/04 25.02.2004r. przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej
XVIII/141/04 24.03.2004r. zmiany budżetu na rok 2004
Limit wydatków Inwestycyjnych na okres Roku Budżetowego 2004r.
XVIII/142/04 24.03.2004r. przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wykonania zadań w 2003 r .
XVIII/ 143/04 24.03.2004r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do wyjścia ze współwłasności w działkach ew. nrnr 6/3, 6/5, 6/6, 6/7, 6/9, 6/10, 6/12, 114/11, 114/12 i 114/14 położonych w obrębie Hornówek w drodze umowy.
XVIII/144/04 24.03.2004r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do nabycia w drodze darowizny działek ew. nr 479, 481 i 482 o łącznej pow. 1 ha 9772 m2 położonych w obrębie Hornówek.
XVIII/145/04 24.03.2004r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do zawarcia umowy zamiany działki nr ew. 93/7 położonej w obrębie Hornówek na działkę nr ew. 93/1 położoną w obrębie Hornówek.
XVIII/146/04 24.03.2004r. upoważnić Wójta Gminy do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, działki ew. nr 541/3 o pow. 186 m2 położonej w obrębie Truskaw.
XVIII/147/04 24.03.2004r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek nrnr ew. 512/1, 512/3 i 512/4 położonych we wsi Truskaw
XVIII/148/04 24.03.2004r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do nabycia działek ew. nrnr 1825/2, 1825/3 i 1825/4 położonych w obrębie Laski, w drodze umowy kupna-sprzedaży.
XVIII/149/04 24.03.2004r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr ew. 204/5 o pow. 436 m2 położonej we wsi Mościska przy ul. Estrady.
XVIII/150/04 24.03.2004r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa wniesionego przez Panią Magdalenę Wilk pismem w dniu 4 lutego 2004 roku w związku z podjęciem przez Radę Gminy Izabelin Uchwały Nr XVI/123/2004 z dnia 21 stycznia 2004 roku zatwierdzającą Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek Etap II.
XVIII/151/04 24.03.2004r. sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w tekście uchwały nr XVI/123/2004 Izabelin z dnia 21 stycznia 2004 roku w/s zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek Etap II
XVIII/152/04 24.03.2004r. upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady do udzielenia Przewodniczącemu Rady polecenia wyjazdu służbowego.
XIX/153/04 21.04.2004r. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2003r. i udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin absolutorium z tego tytułu.
XIX/154/04 21.04.2004r. zmiany budżetu , zmiany w budżecie na rok 2004 oraz rozdysponowanie częściowe nadwyżki w kwocie 50.000,-zł
XIX/155/04 21.04.2004r. przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Domu Kultury w Laskach w 2003 r.
XIX/156/04 21.04.2004r. objęcia patronatem Klubu Sportowego "Ryś" przez Gminę Izabelin
XIX/157/04 21.04.2004r. zatwierdzenia taryf stawek opłat za wodę, odprowadzanie ścieków oraz ustalenia następujących opłat stałych związanych z okresową wymianą wodomierza głównego.
XIX/158/04 21.04.2004r. przeprowadzenia referendum gminnego
XIX/159/04 21.04.2004r. powołania Komisji Terytorialnej do spraw przeprowadzenia referendum gminnego
XIX/160/04 21.04.2004r. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sieraków w Gminie Izabelin
XIX/161/04 21.04.2004r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działek nrnr ew. 633/6 i 634/7, położonych w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin.
XIX/162/04 21.04.2004r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 9/6 położonej w obrębie Hornówek na własność Gminy Izabelin.
XIX/163/04 21.04.2004r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działek ewidencyjnych nrnr 557, 559, 561, 563, 565, 567, 569, 570, 572, 574, 576, 578 i 580 położonych w obrębie Hornówek na własność Gminy Izabelin
XIX/164/04 26.05.2004r. zmiany budżetu oraz zmiany w budżecie na rok 2004 Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w kwocie 2.375.000,-zł
XIX/165/04 26.05.2004r. zmiany uchwały Nr XVII/130/2004 Izabelin z dnia 25 lutego 2004 r. uchwalenia budżetu Gminy Izabelin na rok 2004 i upoważnienia Wójta Gminy do udzielenia pożyczki Gminnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki".
XIX/166/04 26.05.2004r. zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie inwestycji pod nazwą: "budowa systemu kanalizacyjnego obejmującego teren gminy".
XIX/167/04 26.05.2004r. zmiany uchwały Nr XLVI/305/2001 Izabelin z dnia 12 grudnia 2001 roku ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu do tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników administracji gimnazjum i szkoły podstawowej w Izabelinie oraz przedszkoli w Izabelinie i w Laskach.
XIX/168/04 26.05.2004r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 202/3 położonej w obrębie Mościska na własność Gminy Izabelin.
XIX/169/04 26.05.2004r. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.
XIX/170/04 26.05.2004r. przyjęcia informacji o pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 r.
XXI/171/04 23.06.2004r. zmiany budżetu oraz zmiany w budżecie na rok 2004
Załącznik 1 - Wykaz zadań inwestycyjnych wieloletnich realizowanych przez Gminę IZABELIN
Załącznik 2 - Wykaz zadań inwestycyjnych wieloletnich realizowanych przez Gminę IZABELIN
XXI/172/04 23.06.2004r. wniesienia skargi do sądu administracyjnego na akt nadzoru
XXI/173/04 23.06.2004r. uzgodnienia projektu planu ochrony dla obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego
XXI/174/04 23.06.2004r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działek nrnr ew. 480/1, 480/2 i 480/3 położone w obrębie Hornówek na własność Gminy Izabelin.
XXI/175/04 23.06.2004r. upoważnienia Wójta Gminy do nabycia prawa użytkowania części nieruchomości.
XXI/176/04 23.06.2004r. ponownego rozpatrzenia zarzutu do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mościska - Etap IV.
XXI/177/04 23.06.2004r. ustanowienia wysokości i zasad przyznawania diet sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy Izabelin.
XXII/178/04 14.07.2004r. W sprawie : zmiany budżetu oraz zmiany w budżecie na rok 2004 Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w kwocie 200.000,-zł
XXII/179/04 14.07.2004r. uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego.
Załącznik 1 - Planu Rozwoju Lokalnego do pobrania.
Załącznik 2 - Stanowisko udziału mieszkańców w kosztach budowy systemu kanalizacyjnego w gminie podjęte na XXIII sesji Izabelin w dniu 29 września 2004 roku.
XXIII 180/04 29.09.2004r. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
XXIII/181/ 04 29.09.2004r. procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
XXIII/182/04 29.09.2004r. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za I półrocze 2004r.
XXIII/183/04 29.09.2004r. zmiany budżetu oraz zmiany w budżecie na rok 2004
XXIII/ 184/04 29.09.2004r. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie inwestycji pod nazwą: "budowa systemu kanalizacyjnego obejmującego teren gminy".
XXIII/185/04 29.09.2004r. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i ustanowienia zabezpieczenia
XXIII/186/04 29.09.2004r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do podpisania Porozumienia dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Klaudyńskiej w Laskach.
XXIII/187/ 04 29.09.2004r. przeznaczenia budynku przy Urzędzie Gminy na centrum kultury .
XXIII/ 188/04 29.09.2004r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do nabycia działki ew. nr 1634/3 położonej w obrębie Laski, w drodze umowy kupna-sprzedaży.
XXIII/ 189/04 29.09.2004r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do nabycia działki ew. nr 222/13 położonej w obrębie Truskaw, w drodze umowy kupna-sprzedaży.
XXIII/190/04 29.09.2004r. nadania nazw ulic we wsi Truskaw
XXIII/ 191/04 29.09.2004r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, działki ew. nr 2592 położonej w obrębie Laski.
XXIII/ 192/04 29.09.2004r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do zamiany działki ew. nr 2595 położonej w obrębie Laski na działkę ew. nr 320/3 położoną w obrębie Laski.
XXIII/ 193/04 29.09.2004r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do sprzedaży, w trybie ustnego przetargu ograniczonego, działki ew. nr 508, stanowiącej mienie gminne
XXIII/194/04 29.09.2004r. nadania nazw ulic we wsi Hornówek
XXIII/ 195/04 29.09.2004r. przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej.
XXIII/196/04 29.09.2004r. przyjęcia harmonogramu obrad Izabelin w II półroczu 2004 roku. + HARMONOGRAM OBRAD IZABELIN W II PÓŁROCZU 2004 ROKU
XXIII/197/ 04 29.09.2004r. opinii dotyczącej zmiany siedziby władz Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
XXIV/198/04 27.10.2004r. zmiany budżetu oraz zmiany w budżecie na rok 2004
XXIV/199/04 27.10.2004r. zmiany uchwały Nr XXIII/181/04 Izabelin z dnia 29 września 2004r. procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
XXIV/200/04 27.10.2004r. zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mościska Etap II
mapka Mościska Etap II
XXIV/201/04 27.10.2004r. zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mościska Etap III
mapka Mościska Etap III
XXIV/202/04 27.10.2004r. zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mościska Etap IV
mapka Mościska Etap IV
XXIV/203/04 27.10.2004r. GMINNY PROGRAM OSŁONOWY
XXIV/204/04 27.10.2004r. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XXIV/205/04 27.10.2004r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, działek ew. nrnr 2588 i 2589 położonych w obrębie Laski.
XXIV/206/04 27.10.2004r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, działek ew. nrnr 230/1 i 231/1 położonych w obrębie Izabelin.
XXV/ 207/04 24.11.2004r. przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej.
XXV/208/04 24.11.2004r. zmiany budżetu oraz zmiany w budżecie na rok 2004Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w kwocie 1.200.000,-zł
XXV/209/04 24.11.2004r. wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Izabelin.
XXV/ 210/04 24.11.2004r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok oraz zwolnień z tego podatku.
XXV/211/04 24.11.2004r. ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2005.
XXV/212/04 24.11.2004r. poboru inkasa przez sołtysów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
XXV/213/04 24.11.2004r. wysokości stawek opłat lokalnych na rok 2005.
XXV/215/04 24.11.2004r. ustalenia formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz danych o nieruchomościach, danych o zwolnieniach i ulgach w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym.
TUTAJ MOŻNA POBRAĆ SPAKOWANE FORMULARZE
XXV/216/04 24.11.2004r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działki nr ew. 337 położonej w obrębie Hornówek na własność Gminy Izabelin.
XXVI/217/04 15.12.2004r. uchwalenia budżetu Gminy Izabelin na rok 2005
TUTAJ MOŻNA POBRAĆ SPAKOWANE ZAŁĄCZNIKI
XXVI/219/04 15.12.2004r. zmiany budżetu oraz zmiany w budżecie na rok 2004
XXVI/220/04 15.12.2004r. sieci oddziałów zerowych
XXVI/221/04 15.12.2004r. upoważnienia Wójta Gminy do udzielenia pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Izabelinie.
XXVII/222/04 29.12.2004r. zmiany uchwały Nr XXV/209/04 Izabelin z dnia 24 listopada 2004r. wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Izabelin.
XXVII/223/04 29.12.2004r. zmiany uchwały Nr XXV/210/04 Izabelin z dnia 24 listopada 2004 r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok oraz zwolnień z tego podatku.
XXVII/224/04 29.12.2004r. zmiany uchwały Nr XXV/213/04 Izabelin z dnia 24 listopada 2004r. wysokości stawek opłat lokalnych na rok 2005.
XXVII/225/04 29.12.2004r. zmiany uchwały Nr XXV/214/04 Izabelin z dnia 24 listopada 2004r. wprowadzenia opłaty administracyjnej na rok 2005.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4841