2005

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 października 2015
Nr UchwałyZ dniaTytuł (w sprawie) i treść
XXVIII/226/05 26.01.2005r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa wniesionego przez Panią Magdalenę Wilk pismem w dniu 19 listopada 2004 roku w związku z podjęciem przez Radę Gminy Izabelin Uchwały Nr XVI / 123 / 2004 z dnia 21 stycznia 2004 roku zatwierdzenia "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek Etap II".
XXVIII/227/05 26.01.2005r. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych placówkach oświatowych gminy Izabelin.
XXVIII/228/05 26.01.2005r. ustalenia regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
XXVIII/229/05 26.01.2005r. ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na obszarze gminy Izabelin.
XXVIII/230/05 26.01.2005r. w sprawie: dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół w Izabelinie.
XXVIII/231/05 26.01.2005r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do wydzierżawienia części działki o nr ew. 479 położonej w obrębie Hornówek.
XXIX/232/05 23.02.2005r. zmian budżetu i w budżecie, rozdysponowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 997.200,-
XXIX/233/05 23.02.2005r. przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Hornówek - część "C" - JEDNOSTKA WOJSKOWA" stanowiącego częściową zmianę "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Hornówek część "A"" zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr V / 25 / 2003 z dnia 26 lutego 2003 roku i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 79 z dnia 21 marca 2003 roku poz. 2064 oraz terenów dawnej Jednostki Wojskowej nie ujętej opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
XXIX/234/05 23.02.2005r. przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Hornówek - część "A" - PARKING" stanowiącego zmianę "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Horówek część "A"" zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr V / 25 / 2003 z dnia 26 lutego 2003 roku i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 79 z dnia 21 marca 2003 roku poz. 2064 w odniesieniu do działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 9 / 6 z obrębu Hornówek.
XXIX/235/05 23.02.2005r. sprostowania błędu w Uchwale Nr XIX / 96 / 99 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 grudnia 1999 roku zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Laski - część "A", stanowiącego zmiany "Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stare Babice" zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII / 115 / 92 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 maja 1992 roku.
XXIX/236/05 23.02.2005r. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
XXIX/237/05 23.02.2005r. przyjęcia Programu Rewitalizacji Obszarów Powojskowych w Gminie Izabelin.
XXIX/238/05 23.02.2005r. przyjęcia harmonogramu obrad Rady Gminy Izabelin w I półroczu 2005 roku.
XXIX/239/05 23.02.2005r. przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Izabelin na 2005 rok.
XXIX/240/05 23.02.2005r. ustalenia diet dla radnych.
XXX/241/05 30.03.2005r. dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Izabelin
XXX/242/05 30.03.2005r. planów przychodów i wydatków środków finansowych z tytułu dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Izabelin
ZAŁACZNIK
XXX/243/05 30.03.2005r. zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2005
ZAŁACZNIK
XXX/244/05 30.03.2005r. stanowiska Rady Gminy Izabelin dotyczącego naruszenia interesu prawnego Pana Andrzeja Kłoskowskiego w związku z podjęciem przez Radę Gminy Izabelin Uchwały Nr V / 25 / 2003 z dnia 26 lutego 2003 roku zatwierdzenia "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Hornówek część "A".
XXX/245/05 30.03.2005r. oświadczenie Rady Gminy roszczeń Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości Osiedla Opaleń w przedmiocie przywrócenia prawa zabudowy działek położonych na terenie osiedla Opaleń w obrębie Laski
XXX/246/05 30.03.2005r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr ew. 114/14 położonej we wsi Hornówek.
XXX/247/05 30.03.2005r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działek ewidencyjnych nr 84/23 i 169/4 położonych w obrębie Hornówek na własność Gminy Izabelin.
XXX/248/05 30.03.2005r. przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wykonania zadań w 2004 r .
XXX/249/05 30.03.2005r. zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie.
XXX/250/05 30.03.2005r. zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej przyznane w ramach zadań własnych gminy
XXX/251/05 30.03.2005r. zasad udzielania pomocy i zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania
XXX/252/05 30.03.2005r. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w gminie Izabelin, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
XXX/253/05 30.03.2005r. przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej.
XXXI/254/05 27.04.2005r. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2004r. i udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin absolutorium z tego tytułu.
XXXI/255/05 27.04.2005r. zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2005
XXXI/256/05 27.04.2005r. upoważnienia Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do zawarcia umów z bankiem wyłonionym w drodze przetargu.
XXXI/257/05 27.04.2005r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 635/7 położonej w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin.
XXXI/258/05 27.04.2005r. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
XXXI/259/05 27.04.2005r. ustalenia liczby punktów i zasad sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % na terenie Gminy Izabelin.
XXXI/260/05 27.04.2005r. zatwierdzenia herbu, flagi i pieczęci Gminy Izabelin
ZAŁACZNIK
XXXII/261/05 25.05.2005r. zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2005 oraz rozdysponowanie nadwyżki w kwocie 455.000,-zł
XXXII/262/05 25.05.2005r. wyrażenia zgody na prawne zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
XXXII/263/05 25.05.2005r. wyrażenia zgody na prawne zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
XXXII/264/05 25.05.2005r. wyrażenia zgody na prawne zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
XXXII/265/05 25.05.2005r. uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin" zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXVI/155/2000 z dnia 14 czerwca 2000 roku.
ZAŁACZNIK
XXXII/266/05 25.05.2005r. zmiany Uchwały Rady Gminy Izabelin Nr XXIX / 233 / 2005 z dnia 23 lutego 2005 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Hornówek - część "C" - JEDNOSTKA WOJSKOWA" w odniesieniu do nazwy planu "JEDNOSTKA WOJSKOWA".
XXXII/267/05 25.05.2005r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działek ewidencyjnych nrnr 745/6 i 745/7 położonych w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin.
XXXII/268/05 25.05.2005r. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
XXXII/269/05 25.05.2005r. przyjęcia informacji z działalności Gminnego Domu Kultury w Laskach w 2004 r.
XXXII/270/05 25.05.2005r. przyjęcia informacji o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 r.
XXXIII/271/05 29.06.2005r. zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2005 , rozdysponowanie nadwyżki w wysokości 1.168.000,-zł oraz uruchomienie pożyczki z N.F.O.Ś i G.W. w wysokości 1.500.000,-zł
ZAŁACZNIK
XXXIII/272/05 29.06.2005r. planów przychodów i wydatków środków finansowych z tytułu dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Izabelin
ZAŁACZNIK
XXXIII/273/05 29.06.2005r. stanowiska Rady Gminy Izabelin dotyczącego naruszenia interesu prawnego Państwa Barbary i Sylwester Milej w związku z podjęciem przez Radę Gminy Izabelin Uchwały Nr LV / 424 / 2002 z dnia 19 czerwca 2002 roku zatwierdzenia "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek Etap I".
XXXIII/274/05 29.06.2005r. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Laski część "D" stanowiącego zmianę części Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Laski - część "B" zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XLIV/284/2001 z dnia 07.11.2001 roku.
ZAŁACZNIK
XXXIII/275/05 29.06.2005r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy udziałów w działce ewidencyjnej nr 287 położonej w obrębie Hornówek na własność Gminy Izabelin.
XXXIII/276/05 29.06.2005r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr ew.1300/2 położonej we wsi Truskaw.
XXXIII/277/05 29.06.2005r. upoważnienia do ustanowienia w drodze umowy z właścicielami nieruchomości, prawa użytkowania pasa gruntu o szer. 2 m w działce ewidencyjnej nr 222/42 położonej w obrębie Hornówek na rzecz Gminy Izabelin.
XXXIII/278/05 29.06.2005r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działek ew. nrnr 1227/3, 1227/4, 1227/5 i 1581/1 położonych w obrębie Izabelin na własność Gminy Izabelin.
XXXIII/279/05 29.06.2005r. wynagrodzenia wójta Gminy Izabelin
XXXIV/280/05 13.07.2005r. Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Nr. XXXIII/271/2005 z dnia 29 czerwca 2005r /zmiany budżetu na rok 2005 , rozdysponowania nadwyżki w wysokości 1.168.000,-zł /
XXXIV/281/05 13.07.2005r. zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2005, oraz rozdysponowanie rezerwy w wysokości 95.100,-zł
XXXIV/282/05 13.07.2005r. upoważnienia Wójta Gminy do umorzenia pożyczki wraz z odsetkami udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Izabelinie.
XXXIV/283/05 13.07.2005r. zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności przez Gminę i gminne jednostki organizacyjne.
XXXIV/284/05 13.07.2005r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, działek ew. nrnr 219/1, 220, 221, 222/1, 1156/1, 1156/2 i 1156/4 położonych w obrębie Izabelin.
XXXIV/285/05 13.07.2005r. przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej.
XXXV/286/05 28.09.2005r. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za I półrocze 2005r.
ZAŁACZNIK
XXXV/287/05 28.09.2005r. zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2005
ZAŁACZNIK
XXXV/288/05 28.09.2005r. zmiany Uchwały Nr XXXIV/283/05 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 lipca 2005 r. zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności przez Gminę i gminne jednostki organizacyjne.
XXXV/289/05 28.09.2005r. wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
XXXV/290/05 28.09.2005r. w sprawie: zarzutu wniesionego do projektu "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Hornówek część "B"
XXXV/291/05 28.09.2005r. w sprawie: zarzutu wniesionego do projektu "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Hornówek część "B"
XXXV/292/05 28.09.2005r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 248/3 położonej w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin.
XXXV/293/05 28.09.2005r. upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do wydzierżawienia części działki o nr ew. 1833 położonej w obrębie Izabelin.
XXXV/294/05 28.09.2005r. nadania nazwy ulicy we wsi Mościska
XXXV/295/05 28.09.2005r. zatwierdzenia taryf stawek opłat za wodę, odprowadzanie ścieków oraz ustalenia następujących opłat stałych związanych z okresową wymianą wodomierza głównego oraz dopłaty za wodę i ścieki dla instytucji pożytku publicznego.
XXXV/296/05 28.09.2005r. w sprawie: utworzenia związku międzygminnego pod nazwą "Związek do spraw finansowania gmin Rzeczypospolitej Polskiej"
XXXV/297/05 28.09.2005r. przyjęcia harmonogramu obrad Rady Gminy Izabelin w II półroczu 2005 roku.
XXXV/298/05 28.09.2005r. zmiany składu osobowego Komisji Gospodarczo - Finansowej
XXXV/299/05 28.09.2005r. zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Izabelin.
XXXV/300/05 28.09.2005r. przeprowadzenia referendum gminnego.
XXXV/301/05 28.09.2005r. powołania Komisji Terytorialnej do spraw referendum gminnego.
XXXVI/302/05 26.10.2005r. zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2005
ZAŁACZNIK
XXXVI/303/05 26.10.2005r. planów przychodów i wydatków środków finansowych z tytułu dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Izabelin
ZAŁACZNIK
XXXVI/304/05 26.10.2005r. sprostowania błędu w Uchwale Nr IX / 53 / 2003 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2003 roku zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Izabelin Północny.
XXXVI/305/05 26.10.2005r. przystąpienia do sporządzenia zmiany części "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Izabelin Północny" - stanowiącego częściową zmianę "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Izabelin Północny" zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr IX / 53 / 2003 z dnia 25 czerwca 2003 roku i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 211 poz. 5376 z dnia 5 sierpnia 2003 roku.
XXXVI/306/05 26.10.2005r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 232/11 położonej w obrębie Hornówek na własność Gminy Izabelin
XXXVI/307/05 26.10.2005r. nadania nazwy ulicy we wsi Hornówek
XXXVI/308/05 26.10.2005r. usunięcia nazw ulic we wsi Hornówek
XXXVI/309/05 26.10.2005r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/295/05 Rady Gminy Izabelin zatwierdzenia taryf stawek opłat za wodę, odprowadzanie ścieków oraz ustalenia następujących opłat stałych związanych z okresową wymianą wodomierza głównego oraz dopłaty za wodę i ścieki dla instytucji pożytku publicznego.
XXXVI/310/05 26.10.2005r. zwolnienia z opłat dotyczących zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
XXXVII/311/05 30.11.2005r. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Izabelin na współfinansowanie projektu Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Izabelin B i C, Laski i Truskaw w gminie Izabelin w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
XXXVII/312/05 30.11.2005r. zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2005 uruchomienie pożyczki z N.F.O.Ś i G.W. w wysokości 500.000,-zł
ZAŁACZNIK
XXXVII/313/05 30.11.2005r. uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Hornówek część "C" "GIMNAZJUM".
ZAŁACZNIK
XXXVII/314/05 30.11.2005r. uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Laski "DĄBROWA".
ZAŁACZNIK
XXXVII/315/05 30.11.2005r. wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Izabelin.
XXXVII/316/05 30.11.2005r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień na rok 2006.
XXXVII/317/05 30.11.2005r. ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2006.
XXXVII/318/05 30.11.2005r. wysokości stawek opłat lokalnych na rok 2006.
XXXVII/319/05 30.11.2005r. poboru inkasa przez sołtysów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
XXXVII/321/05 30.11.2005r. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymipodmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok.
XXXVII/322/05 30.11.2005r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 68 położonej w obrębie Hornówek na własność Gminy Izabelin.
XXXVII/323/05 30.11.2005r. upoważnienia do nabycia w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 89/5 położonej w obrębie Hornówek na własność Gminy Izabelin.
XXXVII/324/05 30.11.2005r. nadania nazwy ulicy we wsi Truskaw
XXXVII/325/05 30.11.2005r. przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej.
XXXVIII/326/05 28.12.2005r. uchwalenia budżetu Gminy Izabelin na rok 2006
ZAŁACZNIK
XXXVIII/327/05 28.12.2005r. zmiany budżetu oraz zmiany w budżecie na rok 2005
ZAŁACZNIK
XXXVIII/328/05 28.12.2005r. przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Izabelin.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6345