2014

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 października 2015
Nr uchwałyZ dniaTytuł (w sprawie)Treść
XXXIV/288/14 26.02.2014 zmiany uchwały Nr XIX/160/04 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 kwietnia 2004r. XXXIV/288/14
XXXIV/289/14 26.02.2014 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2014-2026 XXXIV/289/14
XXXIV/290/14 26.02.2014 zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin XXXIV/290/14
XXXIV/291/14 26.02.2014 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki ew. nr 1184/3 położonej w obrębie Izabelin XXXIV/291/14
XXXIV/292/14 26.02.2014 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działek ew. nrnr 202/3,202/4,204/5,204/6 położonych w obrębie Mościska XXXIV/292/14
XXXIV/293/14 26.02.2014 wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności w drodze umowy, działki ew. nr 239/7 położonej w obrębie Truskaw gmina Izabelin, w ramach odszkodowania XXXIV/293/14
XXXIV/294/14 26.02.2014 nadania nazwy ulicy w miejscowości Laski Dąbrowa, w części wsi Laski XXXIV/294/14
XXXIV/295/14 26.02.2014 przyjęcia sprawozdania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wykonania zadań w roku 2013 XXXIV/295/14
XXXIV/296/14 26.02.2014 przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Izabelin na lata 2014-2020 XXXIV/296/14
XXXIV/297/14 26.02.2014 przyjęcia wieloletniego programu osłonowego realizowanego w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 XXXIV/297/14
XXXIV/298/14 26.02.2014 kontynuacji w latach 2014 – 2020 gminnego programu osłonowego dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum, realizowanego w ramach zadań własnych gminy XXXIV/298/14
XXXIV/299/14 26.02.2014 przyjęcia planu pracy Rady Gminy Izabelin w 2014 roku XXXIV/299/14
XXXV/300/14 05.03.2014 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sieraków, Etap 1 XXXV/300/14
zał.1
XXXV/301/14 05.03.2014 wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki XXXV/301/14
XXXVI/302/14 09.04.2014 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2014-2026 XXXVI/302/14
XXXVI/303/14 09.04.2014 zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin XXXVI/303/14
XXXVI/304/14 09.04.2014 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego XXXVI/304/14
XXXVI/305/14 09.04.2014 udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego XXXVI/305/14
XXXVI/306/14 09.04.2014 porozumienia jednostek samorządu terytorialnego położonych w obrębie powiatów: warszawskiego zachodniego, nowodworskiego i sochaczewskiego w przedmiocie wykonania wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji pod nazwą: „Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego Kampinoskiego Parku Narodowego” XXXVI/306/14
XXXVI/307/14 09.04.2014 wyrażenia opinii dotyczącej projektu podziału Powiatu Warszawskiego Zachodniego na okręgi wyborcze XXXVI/307/14
XXXVI/308/14 09.04.2014 przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin XXXVI/308/14
XXXVI/309/14 09.04.2014 przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli XXXVI/309/14
XXXVI/310/14 09.04.2014 określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Izabelin oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów XXXVI/310/14
XXXVI/311/14 09.04.2014 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2014 rok XXXVI/311/14
XXXVI/312/14 09.04.2014 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok XXXVI/312/14
XXXVI/313/14 09.04.2014 przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Izabelin na 2014 rok XXXVI/313/14
XXXVI/314/14 09.04.2014 wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Izabelin XXXVI/314/14
XXXVII/315/14 28.05.2014 zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin XXXVII/315/14
XXXVII/316/14 28.05.2014 zaciągnięcia kredytu długoterminowego XXXVII/316/14
XXXVII/317/14 28.05.2014 zmiany uchwały Nr XXXVI/305/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 kwietnia 2014 r. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego XXXVII/317/14
XXXVII/318/14 28.05.2014 wyrażenia opinii dotyczącej projektu podziału Powiatu Warszawskiego Zachodniego na okręgi wyborcze XXXVII/318/14
XXXVII/319/14 28.05.2014 wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 163/11 położonej w obrębie Hornówek na własność Gminy Izabelin XXXVII/319/14
XXXVII/320/14 28.05.2014 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za rok 2013 XXXVII/320/14
XXXVII/321/14 28.05.2014 zmiany uchwały z dnia 22 czerwca 2011 r. dotyczącej ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Izabelin XXXVII/321/14
XXXVII/322/14 28.05.2014 zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów z miejsca zamieszkania do przedszkoli i szkół w danym roku szkolnym, umożliwiających realizację rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych XXXVII/322/14
XXXVII/323/14 28.05.2014 przyjęcia programu współpracy Gminy Izabelin z gminami partnerskimi w roku 2014 r. XXXVII/323/14
XXXVIII/324/14 25.06.2014 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r. XXXVIII/324/14
XXXVIII/325/14 25.06.2014 udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r. XXXVIII/325/14
XXXVIII/326/14 25.06.2014 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2014-2026 XXXVIII/326/14
XXXVIII/327/14 25.06.2014 zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Izabelin XXXVIII/327/14
XXXVIII/328/14 25.06.2014 zaciągnięcia kredytu długoterminowego XXXVIII/328/14
XXXVIII/329/14 25.06.2014 zatwierdzenia taryf stawek opłat za wodę i ścieki XXXVIII/329/14
XXXVIII/330/14 25.06.2014 dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę XXXVIII/330/14
XXXVIII/331/14 25.06.2014 dopłat za wodę i ścieki dla instytucji pożytku publicznego XXXVIII/331/14
XXXVIII/332/14 25.06.2014 zmiany uchwały Nr XXI/172/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 24 października 2012r. podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu XXXVIII/332/14
XXXVIII/333/14 25.06.2014 wyrażania zgody na zawarcie umowy zamiany działki ewidencyjnej nr 69/2 położonej w obrębie Izabelin na działkę nr ew.92/20 położoną w obrębie Hornówek XXXVIII/333/14
XXXIX/334/14 10.09.2014 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2014-2026 XXXIX/334/14
XXXIX/335/14 10.09.2014 zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin XXXIX/335/14
XXXIX/336/14 10.09.2014 wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 740/4 położonej w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin XXXIX/336/14
XXXIX/337/14 10.09.2014 wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działek ewidencyjnych nrnr 135/2, 135/4, 135/6, 135/8 położonych w obrębie Mościska na własność Gminy Izabelin XXXIX/337/14
XXXIX/338/14 10.09.2014 zmiany uchwały nr XXIX/248/13 z dnia 3 lipca 2013r. o nadaniu nazwy ulicy we wsi Truskaw XXXIX/338/14
XXXIX/339/14 10.09.2014 nadania nazwy skwerowi we wsi Izabelin C XXXIX/339/14
XXXIX/340/14 10.09.2014 nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Izabelin XXXIX/340/14
XL/341/14 02.10.2014 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2014-2026 XL/341/14
XL/342/14 02.10.2014 zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin XL/342/14
XL/343/14 02.10.2014 zmiany uchwały Nr XXXVI/304/14 z dnia 9 kwietnia 2014 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego XL/343/14
XLI/344/14 29.10.2014 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2014-2026 XLI/344/14
XLI/345/14 29.10.2014 miany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin XLI/345/14
XLI/346/14 29.10.2014 emisji obligacji komunalnych XLI/346/14
XLI/347/14 29.10.2014 opłaty od posiadania psów na 2015 rok XLI/347/14
XLI/348/14 29.10.2014 przyjęcia Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 XLI/348/14
XLI/349/14 29.10.2014 ustalenia sieci publicznych przedszkoli w gminie Izabelin, określenia granicy obwodu Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Izabelinie oraz określenia granicy obwodu Gimnazjum przy Zespole Szkół w Izabelinie XLI/349/14
XLI/350/14 29.10.2014 przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Gminy Izabelin XLI/350/14
XLI/351/14 29.10.2014 zmiany uchwały Rady Gminy Izabelin Nr XXXIV/297/14 z dnia 26 lutego 2014 r. przyjęcia wieloletniego programu osłonowego realizowanego w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020 XLI/351/14
XLI/352/14 29.10.2014 zmiany uchwały Nr XXIV/204/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 23 stycznia 2013 r. przyjęcia programu wspierającego rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Izabelin XLI/352/14
XLI/353/14 29.10.2014 nadania nazwy ulicy we wsi Hornówek XLI/353/14
XLI/354/14 29.10.2014 zmiany nazwy części ulicy Środkowej na ulicę Początkową we wsi Izabelin C XLI/354/14
XLI/355/14 29.10.2014 wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 976 położonej w obrębie Izabelin na własność Gminy Izabelin XLI/355/14
XLI/356/14 29.10.2014 wyrażenia zgody do wyjścia ze współwłasności w działkach ewidencyjnych nrnr 202/5, 202/6 i 202/7 położonych w obrębie Mościska gmina Izabelin w drodze umowy XLI/356/14
XLI/357/14 29.10.2014 wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ew. 882 położonej we wsi Hornówek gmina Izabelin XLI/357/14
XLI/358/14 29.10.2014 wyrażenia zgody na wzięcie do używania części działek ewidencyjnych nrnr 849/4, 850/7, 851/3, 852/3 i 865/9 położonych w obrębie Truskaw, gmina Izabelin XLI/358/14
XLI/359/14 29.10.2014 przyjęcia protokółów kontroli Komisji Rewizyjnej XLI/359/14

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4493