Obwieszczenie o wydaniu przez Wody Polskie i RDOŚ opinii w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Zagospodarowaniu parkingu i polany rekreacyjnej Truskaw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lipca 2021

           Izabelin, dnia 30.06.2021 r.

WOS.6220.10.5.2021.AM

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowaniu parkingu i polany rekreacyjnej Truskaw”.

 

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49 § 1 i 2, art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 - zwanej dalej ustawą KPA) w związku z art.  73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, Wójt Gminy Izabelin

zawiadamia strony postępowania o wydaniu opinii przez:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-I.4220.670.2021ACH z dn. 9 czerwca 2021 r. (data wpływu do Urzędu 9 czerwca 2021 r.) – wskazującej, iż nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WA.ZZŚ.5.435.1.187.2021.KP z dn. 22 czerwca 2021 r. (data wpływu do Urzędu 28 czerwca 2021 r.) – wskazującej, iż nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Uprawnienia stron, wynikają z art. 10 § 1 ustawy KPA, i polegają na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, przeglądaniu akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków.

Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy Izabelin z siedzibą przy ul. 3-Maja 42, 05-080 Izabelin w pokoju nr 3, w godzinach pracy Urzędu (pon. 900-1800;  wt.-pt. 800 - 1600).

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin http://www.bip.izabelin.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Izabelin.

Zawiadomienie – obwieszczenie

zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 01.07.2021r.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy  KPA  w przypadku zawiadomienia poprzez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-07-01
Data publikacji:2021-07-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Lewandowska
Liczba odwiedzin:441