Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem i wypowiedzeniu przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Zagospodarowaniu parkingu i polany rekreacyjnej Truskaw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 lipca 2021

Izabelin, dnia 23 lipca 2021 r.

 WOS.6220.10.6.2021.AM

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwości wypowiedzenia
się w sprawie przed wydaniem decyzji

Na podstawie art. 9,  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 735 -  zwanej dalej ustawą KPA) i art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),  w związku  z prowadzonym postępowaniem  w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zagospodarowaniu parkingu i polany rekreacyjnej Truskaw”, zawiadamiam że strony postępowania mają możliwość:

  • zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją  w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, w dniach: poniedziałek – w godz. 9.00-18.00, wtorek – piątek, w godz. 8.00-16.00, w ok. nr 3,
  • i wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin http://www.bip.izabelin.pl/ oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Izabelin.

Zawiadomienie – obwieszczenie

zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 23.07.2021r.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy  KPA  w przypadku zawiadomienia poprzez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

 

Skan obwieszczenia do pobrania poniżej.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-07-23
Data publikacji:2021-07-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Lewandowska
Liczba odwiedzin:478