mpzp wsi Izabelin Północny (zmiany jednostkowe dla wsi Izabelin C)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 lipca 2021

Składanie wniosków do zmiany planu

Do dnia 17 września 2021 r. można składać wnioski do zmiany planu miejscowego. Szczegóły oraz wzór wniosku znajdują się w Obwieszczeniu poniżej.

Zachęcamy do wyrażania opinii - wnioski będą miały realny wpływ na ostateczny kształt projektu planu.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cel zmiany planu

Kontynuujemy proces jednostkowych zmian obowiązujących planów miejscowych w naszej gminie. Po Truskawiu i Hornówku, uruchamiamy procedurę dla  planu Izabelina C (Izabelin Północny), który obowiązuje od 2003 r. Niezmiennym celem naszych działań jest zapobieganie rozwojowi intensywnej zabudowy, na którą nie godzą się nasi mieszkańcy, jak też władze gminy.

Proponujemy następujący kierunek działań:

 • określenie form zabudowy mieszkaniowej – docelowo chcielibyśmy zaproponować rezygnację z zabudowy bliźniaczej, tj. dopuszczenie wyłącznie zabudowy wolnostojącej na działce – zgodnie z prawem budowlanym w każdym domu można wydzielić maksymalnie dwa lokale mieszkalne (np. jeden dla rodziców a drugi dla ich dzieci) lub rozbudować istniejący dom o drugi lokal;
 • określenia procentu zabudowy działki budynkami – utrzymanie obow. wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej z wprowadzeniem ograniczenia zabudowy budynkami.
 • ograniczenie liczby budynków mieszkalnych na działce budowlanej – 1 dom na 1 działce (obowiązujący plan nie zawiera żadnych ograniczeń, czego efektem jest coraz częściej spotykana realizacja dwóch lub więcej domów na działce);
 • zmniejszenie maksymalnej wysokości nowej zabudowy jednorodzinnej z obowiązujących 10,5 m do 8,0 m - 9,0 m (w tym uzależnienie wysokości od spadków dachów);
 • określenie spadków dachów – obowiązujący plan nie zawiera wyraźnych norm w tym zakresie;
 • określenie minimalnej liczby miejsc do parkowania pojazdów (obecnie brak jest takich zapisów);
 • wprowadzenie zakazu lokalizowania miejsc postojowych na powierzchni biologicznie czynnej (obecnie brak jest takich zapisów);
 • zmiana zapisów dotyczących powierzchni biologicznie czynnej (stop zielonym dachom i tarasom).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rozpoczynamy zmiany jednostkowe planu zagospodarowania przestrzennego z 2003 r.

W dniu 27 lipca 2021 r. Rada Gminy Izabelin, na wniosek Wójt Gminy Izabelin, podjęła uchwałę inicjującą proces zmian jednostkowych planu miejscowego dla Izabelina C.

Prace prowadzone będą w kierunku ustalenia:

 • formy zabudowy,
 • powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,
 • ograniczenia liczby budynków mieszkalnych i mieszkalno – usługowych na działce budowlanej,
 • wysokości zabudowy,
 • liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji,
 • definicji powierzchni biologicznie czynnej oraz zapisów dotyczących minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej,
 • formy dachów i kształtowania połaci dachowych.

Szczegóły w załączonej uchwale intencyjnej i uzasadnieniu.

W sierpniu b.r. planowane jest ogłoszenie o możliwości składania wniosków, do planu. Wybrany wykonawca zadeklarował sporządzenie zmiany planu w terminie 9 miesięcy. Konsultacje społeczne planujemy na przełomie III i IV kwartału 2021 r.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Spotkanie z mieszkańcami Izabelina C

W dniu 22 lipca 2021 r. o godz. 17.00 na placu zabaw przy ul. Rynkowej w Izabelinie C odbyło się spotkanie z mieszkańcami, poświęcone omówieniu oczekiwań w zakresie nowego planu miejscowego.

W spotkaniu udział wzięła Wójt Pani D. Zmarzlak, przedstawiciele Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego UG Izabelin, Radna p. J. Kowalska, Przewodnicząca Rady Gminy p. J. Białas, Przewodniczący Stowarzyszenia „Działajmy!” p. O. Porębski. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło 17 mieszkańców wsi.

Spotkanie miało na celu zainicjowanie procesu zmiany planu oraz omówienie planowanego charakteru zmian. Na spotkaniu omówiono stosowny projekt uchwały, który będzie procedowany na sesji w dniu 27 lipca 2021 r. Większość zebranych wyraziła wstępne poparcie dla proponowanych przez Urząd działań.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-07-28
Data publikacji:2021-07-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Aneta Iwan
Liczba odwiedzin:1040