2022 - część II (101-200)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 kwietnia 2022
Poz. Data zawarcia Przedmiot Treść [PDF]
 200  24.08.2022 Przebudowa drogi gminnej ul. Północnej I etap na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Żurawia treść 
 199  30.08.2022 Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola gminnego w miejscowości Laski  treść 
 198  16.08.2022 Pabaje dla najmłodszych z cyklu "Niespodziewanka" zadanie realizowane w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  treść 
 197  17.08.2022 Remont strażnicy OSP Izabelin - naprawa dachu  treść 
 196  16.08.2022 Zagospodarowanie terenu przed budynkiem szkoły podstawowej przy ul. 3 Maja 49  treść 
 195  12.08.2022 Odtworzenie kamer monitoringu wizyjnego po akcie wandalizmu na Skate Parku  treść 
 194  08.08.2022 Opracowanie historii wsi Laski - zadanie realizowane w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  treść
 193  08.08.2022 Warsztaty Ikon - zadanie realizowane w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego treść
 192  11.08.2022 Wykonanie nasadzeń izolacyjno -dekoracyjnych z traw ozdobnych, pnączy i drzew na terenie Mokrych Łąk- finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Truskaw w ramach zadania- Zagospodarowanie terenu wokół Mokrych Łąk    treść 
 191  11.08.2022 Organizacja pikniku sołeckiego i Dnia Dziecka - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego   treść
 190  08.08.2022 Letnie warsztaty jeździeckie 2022 - zadanie realizowane przez Fundację Ruszyć z Kopyta w ramach małego grantu treść
 189  08.08.2022 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Izabelin treść
 188  08.08.2022 Konkurs fotograficzny „z Pięknem Przyrody przez Granicę” – II edycja - zadanie realizowane w ramach małego grantu  treść
 187  09.08.2022 Zakup w drodze otwartego postępowania przetargowego na zakup sprzętu i oprogramowania  treść
 186  04.08.2022 Montaż klimatyzatorów w pokojach UG treść
 185  03.08.2022 Zakup oprogramowania RCP na potrzeby Urzędu Gminy treść
 184  01.08.2022 Dostawy materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu Gminy Izabelin treść
 183  01.07.2022 Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz opiekuna Polonii Litewskiej nad Morzem Bałtyckim w Polsce treść
 182  28.07.2022 Usługa cateringowa- finansowane z funduszu sołeckiego w ramach zadania - Organizacja pikniku dla mieszkańców treść
 181  27.07.2022 Zamówienie obejmuje następujące elementy: 1. Wiata na rowery z trzema ścianami na 20 rowerów o minimalnych wymiarach: wysokość od strony przedniej: 220 cm, szerokość: 1050 cm, głębokość (szerokość dachu): 220 cm; 2. stojaki typu odwróconej litery U (modułowe lub pojedyncze) na 20 rowerów; 3. Transport i montaż wiaty oraz stojaków na działce nr 969 w Izabelinie treść
 180  27.07.2022 Studium komunikacyjne dla rejonu sąsiadujących ze sobą obszarów Gminy Izabelin, Gminy Stare Babice i Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji tras transportu zbiorowego” treść
 179  27.07.2022 Zamówienie 2 ławek z kompozytu i podestu na Mokrych Łąkach Wykonanie dwóch ławek z kompozytu o wymiarach 3 m długości wraz z podestem/sceną 3x3 - finansowane z funduszu soleckiego w ramach zadania - Zagospodarowanie terenu wokół Mokrych Łąk  treść
 178  25.07.2022 Wykonanie projektu schodów zewnętrznych w budynku gminnym przy ul.Matejki 25 w Izabelinie  treść
 177  26.07.2022 Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - ul. Abrahama w miejscowości Sieraków  treść
 176  25.07.2022 Termomodernizacja szklanego łącznika w przedszkolu w Izabelinie treść
 174  18.07.2022 Wywóz i utylizacja karp drzew i pozostałości elementów betonowych z terenu cmentarza komunalnego w gminie Izabelin  treść
 173  18.07.2022 Naprawa elementów drewnianych dla 4 szt. piaskownic w przedszkolu w Izabelinie C treść
 172  18.07.2022 Administrowanie cmentarzem komunalnym w gminie Izabelin   treść
 171  22.07.2022 Wsparcie zakupu grupowego gazu  treść
 170  22.07.2022 Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej treść
 169  11.07.2022 Dotacja dla partnera w realizacji projektu "Razem możemy więcej - edukacja włączająca w przedszkolu w Laskach - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin"  treść
 167  07.07.2022 Projekt Stałej Organizacji Ruchu - strefowe uspokojenie ruchu obejmujące część miejscowości Hornówek na wschód od ulic Fedorowicza i Lipkowskiej i na południe od ul. 3 Maja  treść
 166  01.07.2022 Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz opiekuna Polonii Litewskiej nad Morzem Bałtyckim w Polsce   treść
 165  01.07.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy/modernizacji schodów i muru oporowego przy wejściu do świetlicy środowiskowej treść
 164  06.07.2022 Dotacja celowa dla Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki na realizację zadania publicznego z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z gminy Izabelin. Zadanie realizowane w trybie otwartego konkursu ofert treść
 163  06.07.2022 Dotacja celowa dla Fundacji Misji Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na realizację zadania publicznego z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z gminy Izabelin. Zadanie realizowane w trybie otwartego konkursu ofert  treść
 162  06.07.2022 Wykonanie, dostawa i montaż dwóch piłkochwytów o łącznej długości 20 mb, wysokości 4 m po jednym za każdym z koszy do koszykówki na gminnym placu zabaw w Izabelinie B przy ul. Zagłoby. - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego zgodnie z wolą mieszkańców podczas zebrania wiejskiego treść
 161  27.06.2022 Dotacja celowa dla Fundacji Zmysłosfera na realizację zadania publicznego z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z gminy Izabelin. Zadanie realizowane w trybie otwartego konkursu ofert treść
 160  06.07.2022 Zakup oprogramowania SQL na potrzeby Urzędu Gminy treść
 159  27.06.2022 Zakup 30 szt. śpiworów w celu udzielenia pomocy poszkodowanym w wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie treść
 158  01.07.2022 Projekt czasowej organizacji ruchu przystanki ul. Kurowskiego treść
 157  30.06.2022 Wykonanie, dostawa i montaż zestawu sprawnościowego nr 4 Metal Lux HDPE na gminnym placu zabaw w Izabelinie C przy ul. Rynkowej - Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi treść
 156  30.06.2022 Dotacja dla partnera w realizacji projektu unijnego "Rozwijamy małe skrzydła - wsparcie uczniów i nauczycieli Gminnego Przedszkola w Izabelinie" treść
 155  10.06.2022 Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Polska 2050 na realizację zadania z zakresu pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, pt. Naprawa rowerów dla gości z Ukrainy  treść
 154  30.06.2022 Współorganizacja imprezy plenerowej pod nazwą "Powiatowy Eko-Piknik"  treść
 153  07.06.2022 Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z Gminy Izabelin w 2022 r. Zadanie realizowane w trybie otwartego konkursu ofert  treść
 152  27.06.2022 Montaż nowych klimatyzatorów w pokojach Urzędu treść
 151  27.06.2022 Wykonanie nasadzeń zastępczych 35 szt. drzew w związku z przebudową ul. Końcowej w Izabelinie C treść
 150  20.06.2022 "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Izabelin - miejscowość Mościska wraz z budową przepompowni" treść
 149  23.06.2022 Modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej dla potrzeb realizacji projektu p.n.: "E-usługi dla Gminy Izabelin" treść
 148  15.06.2022 Wynajęcie sprzętu do realizacji silent disco przez MRG dla młodzieży- Bieżące aktywności Młodzieżowej Rady Gminy Izabelin  treść
 147  13.06.2022 Zakup drzew w celu dokonania nasadzeń zastępczych związanych z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji komunalnych   treść
 146  09.06.2022 Zakup agregatu prądotwórczego do zabezpieczenia budynku gminnego przy ul. Matejki 25 w Izabelinie C.  treść
 145  08.06.2022 Nadzór inwestorski nad zagospodarowaniem części cmentarza komunalnego przy ul. Dolina Jozafata w Laskach  treść
 144  10.06.2022 Zakup monitora wielofunkcyjnego (z funkcją dotykowego ekranu) w celu przeprowadzania zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (w formie atrakcyjnej dla nich) oraz do wykorzystania podczas warsztatów, konferencji itp. wydarzeń z zakresu profilaktyki  treść
 143  07.06.2022 Wykład poprowadzony przez psychologa Małgorzatę Ohme nt. zapobiegania ryzykownym zachowaniom, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2024. Wykład odbędzie się 14 czerwca 2022 r. w ramach cyklu spotkań zatytułowanych Debata Obywatelska treść
 142  08.06.2022 Wykonanie z kostki betonowej dojścia i podjazdu oraz utwardzenia altany dla seniorów na gminnej działce nr ew. 948/1 w przy ul. Matejki Izabelinie C.  treść
 141  08.06.2022 Zakup agregatów prądotwórczych w celu udzielania pomocy mieszkańcom w czasie przerw w dostawach energii elektrycznej spowodowanych huraganami  treść
 140  08.06.2022 Zakup umundurowania bojowego na potrzeby OSP Izabelin  treść
 139  30.05.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ K3 I PRZEBUDOWA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 5 W HORNÓWKU GMINA IZABELIN  treść
 138  30.05.2022 Cykl 4 warsztatów/szkoleń dla młodzieży z Gminy Izabelin z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy pt. "Spotkanie z empatią"  treść
 137  30.05.2022 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu kultury pt. "Rocznicowa Potańcówka na Ryneczku" treść
 136  01.06.2022 Serwis 45 sztuk ozdób świątecznych latarniowych polegający na wymianie zużytych elementów elektryczno - świetlnych treść
 135  02.06.2022 Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w związku z "Umową o partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza"  treść
 134  01.06.2022 Dostawa i montaż 2 mini altan do zbiórki małych elektroodpadów  treść
 133  31.05.2022 Wykonanie zespolonego fundamentu pod dwie ścianki pomnika na terenie pętli autobusowej w Hornówku treść
 132  30.05.2022 Mechaniczne zamiatanie, zebranie i utylizacja zanieczyszczeń z zamiatania krawężników i ścieków przykrawężnikowych wyznaczonych dróg na terenie gminy Izabelin  treść
 131  24.05.2022 Dotacja celowa dla Towarzystwa Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie na realizację zadania publicznego pt. V Memoriał im. Zofii Morawskiej. Zadanie realizowane jest w trybie otwartego konkursu ofert  treść
 130  30.05.2022 Usługa wypożyczenia i obsługi na imprezie terenowej w Laskach zjeżdżalni dmuchanej XXL oraz zamku dmuchanego- Wypożyczenie urządzeń dla dzieci do imprez plenerowych. Środki pochodzą z funduszu sołeckiego i przeznaczone są na zadanie cyklicznych spotkań mieszkańców treść
 129  02.06.2022 Zagospodarowanie części Cmentarza Komunalnego przy ul. Dolina Jozafata w Laskach treść
 128  23.05.2022 Dotacja celowa dla Gminnego Koła Miłośników Wędkarstwa w Izabelinie na realizację zadania publicznego pt. Sportowa integracja mieszkańców Gminy Izabelin (warsztaty i zawody wędkarskie). Zadanie realizowane jest w trybie otwartego konkursu ofert treść
 127  26.05.2022 Dostawia stojaków na rowery U-15 wykonanego ze stali nierdzewnej (chromonikiel) w ilości 13 sztuk (kompletów) treść
 126  03.05.2022 Modernizacja pomieszczeń stołówki w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego  treść
 125  09.05.2022 Badania wstępne, okresowe, kontrolne dla pracowników - medycyna pracy  treść
 124  25.05.2022 Ułożenie trawy z rolki w Gminnym Przedszkolu w Laskach treść
 123  25.05.2022 Wykonanie i montaż tyrolki na placu zabaw -środki z funduszu sołeckiego zgodnie z zadaniem i wolą mieszkańców na zebraniu wiejskim    treść 
 122  20.05.2022 Wykonanie gadżetów na nagrody do Gry terenowej  treść
 121  20.05.2022 Wykonanie gadżetów promocyjnych Gminy  treść
 120  24.05.2022 Przesiewowe badania ultrasonograficzne dla dzieci w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego Badań Ultrasonograficznych Dzieci  treść
 119  18.05.2022 Montaż siatki zgrzewanej na ogrodzeniu w przedszkolu gminnym w Laskach treść
 118  04.05.2022 Sporządzenie opinii prawnej odnośnie oceny przysługiwania Gminie Izabelin prawa pierwokupu użytkowania wieczystego gruntu- działka nr 1033, obręb Izabelin, Gmina Izabelin  treść
 117  19.05 2022 Naprawa tablic ogłoszeniowych na terenie gminy Izabelin  treść
 116  18.05.2022 Usunięcie awarii hydraulicznej i elektrycznych w budynku komunalnym przy ul. Chabrowej 4 w Mościskach treść
 115  18.05.2022 Wymiana uszkodzonego kabla oświetlenia ulicznego przy ul. Parkowej/3 Maja w Truskawiu  treść
 113  18.05.2022 Opróżnienie lokalu nr 1 w budynku komunalnym przy ul. 3 Maja 1 w Mościskach z osób i mienia zgodnie z orzeczeniem sądowym  treść
 112  13.05.2022 Umowa na serwis urządzeń sprzętu ratowniczego LUKAS i VETTER znajdujących się w OSP Izabelin i Laski przez firmę FIRE-MAX  treść
 111  10.05.2022 Wymianę drewnianych siedzisk w pięciu ławkach przy kapliczce na ul. Lubomirskiego w Izabelinie B, zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Izabelin B  treść
 110  11.05.2022 Umowa w sprawie obsługi urządzeń selektywnego wywoływania w OSP Laski treść
 109  11.05.2022 Umowa w sprawie obsługi urządzeń selektywnego wywoływania w OSP Izabelin treść
 108  09.05.2022 Zakup kompostowników drewnianych  treść
 107  27.04.2022 Warsztaty dla wychowawców pracujących w Gminnym Przedszkolu w Izabelinie oraz dla rodziców dzieci uczęszczających do tego przedszkola z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałąnia przemocy pt. Pozytywna dyscyplina  treść
 106  27.04.2022 Warsztaty dla wychowawców pracujących w Gminnym Przedszkolu w Laskach oraz dla rodziców dzieci uczęszczających do tego przedszkola z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałąnia przemocy pt. Pozytywna dyscyplina  treść
 105  25.04.2022 Dotacja celowa dla Fundacji MUSICALOVE na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu pt. Koncert śpiewających mis - relaksacja przy muzyce treść
 104  21.04.2022 Świadczenia opieki zdrowotnej, udzielane przez VENA Sp. z o.o. z zakresu psychologii i psychoterapii na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych  treść
 103  22.04.2022 Świadczenia opieki zdrowotnej, udzielane przez YGC Marcin Kulpiński, z zakresu psychologii i psychoterapii na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych  treść
 102  22.04.2022 Świadczenia opieki zdrowotnej, udzielane przez PRO-INTEGRA Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz, z zakresu psychologii i psychoterapii na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych  treść
 101  26.04.2022 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. Wypoczynek zdrowotny dla seniorów z Gminy Izabelin. Dotacja udzielona w trybie otwartego konkursu ofert treść

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-04-20
Data publikacji:2022-04-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Joanna Kamińska
Liczba odwiedzin:4159

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-10-20 12:09:33Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-09-30 08:31:17Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-09-26 09:18:27Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-09-26 09:16:11Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-09-09 12:54:13Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-09-09 12:45:57Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-09-09 12:44:48Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-09-06 15:07:04Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-09-06 13:54:00Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-09-06 13:52:17Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-09-06 13:36:33Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-08-10 15:20:46Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-08-10 15:16:06Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-08-03 15:24:29Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-08-02 10:52:55Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-08-02 10:52:16Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-08-02 08:41:12Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-08-01 15:40:21Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-08-01 15:38:04Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-07-29 15:11:56Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-07-29 15:08:17Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-07-29 11:07:21Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-07-29 10:58:50Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-07-29 10:57:46Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-07-29 10:52:52Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-07-29 10:50:21Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-29 15:05:33Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-29 14:43:37Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-29 08:53:18Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-20 09:32:27Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-15 11:00:25Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-15 10:56:31Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-15 10:16:20Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-15 10:03:25Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-15 09:51:36Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-15 09:49:41Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-08 13:46:37Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-08 13:37:46Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-01 14:30:27Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-01 13:03:21Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-01 12:56:55Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-01 12:52:55Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-01 12:44:17Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-01 10:36:48Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-01 10:30:17Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-01 10:28:40Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-01 10:19:40Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-05-13 11:49:32Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-05-13 11:45:32Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-05-13 11:42:37Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)