Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn Przebudowa ulic Północnej i Żurawiej w Truskawiu, etap I, II, III, gmina Izabelin

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lipca 2022

 Izabelin, dnia 6 lipca 2022 r.

WOS.6220.15.16.2021/2022.AM

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulic Północnej i Żurawiej w Truskawiu, etap I, II, III, gmina Izabelin (Długość ulic z sięgaczami 1909 m.)”.

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49 § 1 i 2, art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą KPA) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą ooś, Wójt Gminy Izabelin

zawiadamia strony postępowania o:

 • przekazaniu przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Wójtowi Gminy Izabelin pisma strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa ulic Północnej i Żurawiej w Truskawiu, etap I, II, III, gmina Izabelin” (pismo WIOŚ z dnia z dnia 17.02.2022 r. data wpływu do Urzędu 21.02.2022 r.);
 • wystąpieniu przez wnioskodawcę pismem z dnia 17 lutego 2022 r. do Ministra Klimatu i Środowiska o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w granicach parku narodowego, wydawane zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody;
 • przekazaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Wójtowi Gminy Izabelin pisma strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa ulic Północnej i Żurawiej w Truskawiu, etap I, II, III, gmina Izabelin” (pismo RDOŚ z dnia 23.02.2022 r. data wpływu do Urzędu 23.02.2022 r.);
 • przekazaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Wójtowi Gminy Izabelin pisma strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa ulic Północnej i Żurawiej w Truskawiu, etap I, II, III, gmina Izabelin” (pismo RDOŚ z dnia 07.03.2022 r. data wpływu do Urzędu 11.03.2022 r.);
 • wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WA.ZZŚ.5.435.1.482.2021.PD z dn. 22 marca 202 r. (data wpływu do Urzędu 29.03.2022 r.) opinii – wskazującej, iż nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia;
 • wydaniu postanowieniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 maja 2022 r. (data wpływu do Urzędu 10.05.2022 r.) znak sprawy: DOP-WPN.61.39.2022.ŁN o zwieszeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na odstąpienia od zakazów obowiązujących na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego do czasu rozstrzygnięcia kwestii konieczności lub braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa ulic Północnej i Żurawiej w Truskawiu, etap I, II, III, gmina Izabelin”;
 • przekazaniu przez wnioskodawcę – Pana Andrzeja Dobrucha pismem z dnia 21.06.2022 r. znak: L.dz.24/P-Ż/2022 uzupełnienia wniosku (wymaganego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie) wraz z ujednoliconą Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia w związku z modyfikacją parametrów technicznych inwestycji;
 • przekazaniu przez Wójta Gminy Izabelin pismem z dnia 6 lipca 2022 r. znak sprawy: WOS.6220.15.13.2021/2022.AM uzupełnienia wniosku wraz ujednolicą Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie w celu zajęciu stanowiska przez organ zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcie na środowisko;
 • przekazaniu przez Wójta Gminy Izabelin pismami z dnia 6 lipca 2022 r. znak sprawy: WOS.6220.15.14.2021/2022.AM, WOS.6220.15.15.2021/2022.AM ujednoliconej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z prośbą o ponowne zajęcie stanowiska w oparciu o zapisy art. 64 ust. 1 ustawy ooś: do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim oraz  do Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcie na środowisko;

Uprawnienia stron, wynikają z art. 10 § 1 ustawy KPA, i polegają na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, przeglądaniu akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków.

Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy Izabelin z siedzibą w Izabelinie C, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin w pokoju nr 3, w godzinach pracy Urzędu (pon. 900-1800; wt.-pt. 800 - 1600).

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin http://www.bip.izabelin.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Izabelin.

Zawiadomienie – obwieszczenie

zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 07.07.2022r.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy KPA w przypadku zawiadomienia poprzez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

 

Skan obwieszczenia do pobrania poniżej

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-07-07
Data publikacji:2022-07-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Lewandowska
Liczba odwiedzin:206