Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zlokalizowanych na terenie Gminy Izabelin na okres 1.01.2023-31.12.2032.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 sierpnia 2022

           Izabelin, dnia 4 sierpnia 2022 r.

WOS.602.4.1.2022.AM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą KPA w związku z art. z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. 2022 r. poz. 672), Wójt Gminy Izabelin zawiadamia właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zlokalizowanych na terenie Gminy Izabelin o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 22.08.2022 r. do 20.10.2022 r., w Wydziale Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy Izabelin z siedzibą w Izabelinie C przy ul. 3 Maja 42, pokój nr 3 (pon. 900-1800;  wt.-pt. 800 - 1600), projektów uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zlokalizowanych na terenie Gminy Izabelin na okres 1.01.2023-31.12.2032.

Projekty uproszczonych planów urządzania lasów zostały opracowane na zlecenie Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Informuję jednocześnie, że uproszczone plany urządzania lasów będą podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planów, które rozpatruje Starosta.

Uproszczony plan urządzania lasu jest to dokument dotyczący gospodarki leśnej sporządzany na zlecenie starosty dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych na okres 10 lat.

Dokument ten zawiera ogólną charakterystykę lasów (m.in. dane o siedlisku, wieku, składzie gatunkowym drzewostanu), a także zadania z zakresu gospodarki leśnej do wykonania na danym terenie/działce. Uproszczony plan urządzania lasu jest dokumentem, na podstawie którego prowadzi się trwale zrównoważoną gospodarkę leśną, nie decyduje natomiast o możliwości zabudowy terenu leśnego. O możliwości zabudowy danego terenu rozstrzygają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Uprawnienia stron wynikają z art. 10 § 1 ustawy KPA i polegają na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, przeglądaniu akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy  KPA  w przypadku zawiadomienia poprzez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia. 

 

Obwieszczenie zostało upublicznione w BIP w dniu 05.08.2022 r.

 

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-08-05
Data publikacji:2022-08-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Lewandowska
Liczba odwiedzin:404