Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. finansowo-księgowych w Centrum Usług Wspólnych Izabelin

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 sierpnia 2022

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Izabelin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. finansowo-księgowych w Centrum Usług Wspólnych Izabelin.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE /KONIECZNE/:

 1. Wykształcenie wyższe minimum I stopnia (preferowane wykształcenie ekonomiczne lub pokrewne).
 2. Doświadczenie zawodowe min. 3 lat w księgowości.
 3. Znajomość programów pakietu MS Office, w szczególności Word, Excel.
 4. Obywatelstwo polskie.
 5. Znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie ustaw:
  • o finansach publicznych,
  • o rachunkowości,
  • o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • o podatku od towarów i usług,
  • o ochronie danych osobowych
  (potwierdzenie znajomości w/w przepisów w drodze rozmowy kwalifikacyjnej).
 6. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, samodzielność, komunikatywność, systematyczność oraz otwartość na zmiany.
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Doświadczenie w księgowości budżetowej.
 2. Znajomość programów: Budżet, Vulcan, BeSTI@, Płatnik.
 3. Umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.
 4. Umiejętność analitycznego myślenia oraz sporządzania pism urzędowych.
 5. Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej i innych przepisów obowiązujących na stanowisku pracy.

OBOWIĄZKI I ZADANIA:

 1. Prowadzenie rachunkowości w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz ustawę o finansach publicznych.
 2. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
 3. Sporządzanie przelewów zgodnie z posiadanymi dokumentami.
 4. Dekretowanie dokumentów oraz kontrola pod względem formalno-rachunkowym.
 5. Wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Izabelin należą do kompetencji księgowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podpisane własnoręcznie:
  a. życiorys (CV).
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających:
  a. wykształcenie (świadectwa, dyplomy),
  b. staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej),
  c. dodatkowe kwalifikacje,
  d. ukończone kursy, szkolenia,
  e. niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać
  z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeżeli znajdą się w gronie najlepszych kandydatów (poświadczony przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 3. Pisemne oświadczenie:
  a. o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  b. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  c. podpisana klauzula o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Usług Wspólnych Izabelin, z siedzibą w Hornówku przy ul. Szkolnej 2A, 05-080 Izabelin, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie” – jeżeli kandydat wyraża na to zgodę.

WARUNKI PRACY NA W/W STANOWISKU:

 • miejsce pracy – siedziba Centrum Usług Wspólnych Izabelin,
 • wymiar czasu pracy – pełen etat (5 dni w tygodniu),
 • praca administracyjno-biurowa, przy użyciu komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych, obsługa urządzeń biurowych, rozmowy telefoniczne,
 • stanowisko pracy na parterze budynku, wejście po schodku, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • kontakt z interesantami.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie:

Centrum Usług Wspólnych Izabelin
ul. Szkolna 2A, Hornówek,
05-080 Izabelin

lub pocztą na adres siedziby z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko Inspektora ds. księgowości budżetowej” oraz podaniem imienia, nazwiska i adresu do korespondencji osoby składającej aplikację w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Centrum Usług Wspólnych Izabelin).

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani indywidualnie telefonicznie. Konkurs prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Izabelin.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych Izabelin oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Izabelin.
 3. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Izabelin zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu lub odstąpienie od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-08-09
Data publikacji:2022-08-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Klaudia Zawistowska
Liczba odwiedzin:439