2022 - część II

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 września 2022
Nr z dnia Tytuł (w sprawie) Treść (pdf) Wyniki głosowania
 LX/468/22  30 sierpnia 2022r. zmiany uchwały Nr LIX/463/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Izabelin treść głosowanie
 LX/469/22 30 sierpnia 2022r. zmiany Uchwały Nr LIII/423/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Izabelin obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa treść głosowanie
LXI/470/22 27 września 2022r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2022-2039 treść głosowanie
LXI/471/22 27 września 2022r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Izabelin treść głosowanie
LXI/472/22 27 września 2022r. zmiany uchwały Nr LVII/451/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Izabelin treść głosowanie
LXI/473/22 27 września 2022r. zmiany uchwały Nr LI/403/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Izabelin uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach treść głosowanie
LXI/474/22 27 września 2022r. zmiany Uchwały Nr XII/88/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin treść głosowanie
LXI/475/22 27 września 2022r. zmiany Uchwały XXXVI/328/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkole i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin treść głosowanie
LXI/476/22 27 września 2022r. przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Spółka z o.o. z siedzibą w Truskawiu na lata 2022-2026 treść głosowanie
LXI/477/22 27 września 2022r. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 1779/2 , 459/3 i 460/3, położone w obrębie Laski, gmina Izabelin treść głosowanie
LXI/478/22 27 września 2022r. zmiany Uchwały nr XLVIII/376/21 Rady Gminy Izabelin z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2022 – 2030 treść głosowanie
LXII/479/22 25 października 2022r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2022-2039 treść głosowanie
LXII/480/22 25 października 2022r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Izabelin treść głosowanie
LXIII/481/22 15 listopada 2022r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Izabelin C "Centrum" treść głosowanie
 LXIII/482/22  15 listopada 2022r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2022-2039 treść głosowanie
 LXIII/483/22  15 listopada 2022r.  zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Izabelin treść  głosowanie
 LXIII/484/22  15 listopada 2022r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Izabelin treść głosowanie
 LXIII/485/22  15 listopada 2022r. wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Izabelin wraz z terminem, częstotliwością i trybem ich uiszczania treść głosowanie
LXIII/486/22 15 listopada 2022r.  zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym treść głosowanie
LXIII/487/22 15 listopada 2022r.  ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy Izabelin treść głosowanie
LXIII/488/22 15 listopada 2022r.  zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie  treść głosowanie
LXIII/489/22 15 listopada 2022r.  oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie treść głosowanie
LXIII/490/22 15 listopada 2022r. zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie treść głosowanie
LXIII/491/22 15 listopada 2022r. przyjęcia Programu współpracy Gminy Izabelin
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
treść głosowanie
LXIII/492/22 15 listopada 2022r. ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrot rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych treść głosowanie
LXIII/493/22 15 listopada 2022r. wezwania do usunięcia naruszenia prawa treść głosowanie
 LXIV/494/22  29 listopada 2022r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Izabelin treść głosowanie
LXIV/495/22 29 listopada 2022r. zdalnego trybu obradowania na sesjach treść głosowanie

 

Autor: Agnieszka Kostarz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2022-09-02
Data publikacji:2022-09-02
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Kostarz
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:345