2009

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 października 2015

Izabelin, dn. 28 sierpnia 2009 r.

Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071)

Wójt Gminy Izabelin obwieszcza

iż w dniu 28 sierpnia 2009 r. wydane zostało postanowienie przez Wójta Gminy Izabelin opiniujące pozytywnie wstępny projekt podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 208 o pow. 0,40 ha, położona we wsi Mościska gmina Izabelin, powiat warszawski zachodni, dla której zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków nie jest prowadzona księga wieczysta, zbiór dokumentów oraz brak jest innych dokumentów, na podstawie których można ustalić osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

Z postanowieniem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Izabelin Referat Architektury i Geodezji pok. nr 2, w godzinach pracy Urzędu Gminy Izabelin do dnia 21 września 2009 r.

L.dz.UAG-7430/13/2009
Izabelin dn. 25 sierpnia 2009 r.


 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071) zawiadamiam o wszczęciu z urzędu, postępowania w sprawie podziału działki nr ew. 208 położonej we wsi Mościska gmina Izabelin, o nieuregulowanym stanie własności. Postępowanie ma na celu wydzielenie pasa gruntu z działki nr ew. 208, przeznaczonego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska etap III, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXIV/201/2004 z dnia 27.10.2004 roku. pod drogę, oznaczoną symbolem planistycznym KZ oraz zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska etap I – "Mościska Przemysłowe", zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XVIII/161/2008 z dnia 02.07.2008 roku. pod drogi, oznaczone symbolami planistycznymi KD i KL.

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 97 ust. 3 pkt 1 i art. 97 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603).


Wójt Gminy Izabelin Informuje

o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do krótkoterminowej dzierżawy. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn.zam.) niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin we wsi Izabelin C przy ul. 3 Maja 42 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do krótkoterminowej dzierżawy. 
ZAŁĄCZNIK


Zgodnie z art. 97a pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)

 

Wójt Gminy Izabelin Informuje

o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie własności, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 208 o pow. 0,40 ha, położona we wsi Mościska gmina Izabelin, powiat warszawski zachodni, dla której zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków nie jest prowadzona księga wieczysta.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie podziałowe.

Zgłoszenia należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 IZABELIN. 
data publikacji: 10.04.2009


 

Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071)

Wójt Gminy Izabelin Obwieszcza

iż wydana została decyzja nr 11/2009 zatwierdzająca podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 520 o pow. 0,5300 ha, położona we wsi Truskaw gmina Izabelin, powiat warszawski zachodni, dla której zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków nie jest prowadzona księga wieczysta. .

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Izabelin Referat Architektury i Geodezji pok. nr 2, w godzinach pracy Urzędu Gminy Izabelin do dnia 27 maja 2009 r.

data publikacji: 09.04.2009


 

Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071)

Wójt Gminy Izabelin Obwieszcza

iż wydana została decyzja nr 10/2009 zatwierdzająca podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 743 o pow. 0,4200 ha, położona we wsi Truskaw gmina Izabelin, powiat warszawski zachodni, dla której zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków nie jest prowadzona księga wieczysta.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Izabelin Referat Architektury i Geodezji pok. nr 2, w godzinach pracy Urzędu Gminy Izabelin do dnia 27 maja 2009 r.

data publikacji: 09.04.2009


 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn.zam.) niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin we wsi Izabelin C przy ul. 3 Maja 42 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do krótkoterminowej dzierżawy. (zobacz całe ogłoszenie) 

data publikacji: 31.03.2009


 

Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXI/179/2008 z dnia 22 października 2008 r.ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr ew. 683/4 oraz działki nr ew. 683/5 położonych w obrębie geodezyjnym Izabelin gmina Izabelina


 

WÓJT GMINY IZABELIN informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin we wsi Izabelin C przy ul. 3 Maja 42 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


 

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniegoo zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego

Na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), Starosta Warszawski Zachodni informuje o zamiarze wywłaszczenia, na wniosek Wójta Gminy Izabelin, nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 39/7, o powierzchni 450 m2, położona w obrębie Hornówek, gmina Izabelin.

Postępowanie wywłaszczeniowe zostanie wszczęte jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe od nieruchomości.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1215