Zarządzenia Wójta 2013

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 września 2015

Nr Zarządzenia

Data

Tytuł (w sprawie)

Treść dokumentu

117/2013

04.01.2013

ogłoszenia konkursu ofert na realizację Gminnego Programu Opieki nad Kobietą w Ciąży 2012-2014 w zakresie prowadzenia zajęć szkoły rodzenia

117/2013

118/2013

04.01.2013

ogłoszenia konkursu ofert na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Raka Piersi OD SAMOBADANIA DO MAMMOGRAFII 2012-2014

118/2013

119/2013

04.01.2013

wyboru realizatora zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie ognisk wychowawczych

119/2013

120/2013

11.01.2013

poddania pod konsultacje społeczne projektu "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izabelin".

120/2013

121/2013

11.01.2013

wyposażenia i utrzymania gminnego magazyny przeciwpowodziowego

121/2013

122/2013

23.01.2013

powołania komisji do przeprowadzenia konkursów ofert na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Raka Piersi Od samobadania do mammografu 2012-2014 oraz Gminnego Programu Opieki nad Kobietą w Ciąży 2012-2014

122/2013

123/2013

25.01.2013

zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2013 r

123/2013

124/2013

11.02.2013

przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację programu współpracy Gminy Izabelin z gminami partnerskimi w roku 2013 r

124/2013

125/2013

12.02.2013

 przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości oraz stosowania jednolitego zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Izabelin

 

125/2013

 

126/2013

12.02.2013

powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia regulaminu jej pracy

126/2013

127/2013

15.02.2013

zmiany budżetu Gminy Izabelin

127/2013

128/2013

6.03.2013

poddania pod konsultacje społeczne projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin   na 2013 rok

128/2013

129/2013

8.03.2013

poddania pod konsultacje społeczne projektu budowy gminnego żłobka w gminie Izabelin

129/2013

130/2013

8.03.2013

wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy Izabelin

130/2013 

130/2013/z

131/2013

18.03.2013

powołania tymczasowej komisji przetargowej

131/2013

132/2013

25.03.2013

przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Izabelin za 2012 rok, sprawozdania gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2012 rok

132/2013
132/2013/Z1
132/2013/Z2
132/2013/Z3
132/2013/Z4
132/2013/Z5

133/2013

25.03.2013

szczególnych zasad gospodarki finansowej

133/2013

134/2013

4.04.2013

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu szkół w Izabelinie

134/2013

135/2013

5.04.2013

konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Izabelin do-tyczącej zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej

135/2013

136/2013

15.04.2013

zmiany budżetu gminy Izabelin w 2013 r.

136/2013

137/2013

19.04.2013

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2013 - 2023

137/2013

138/2013

24.04.2013

przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ew. nr 2726 stanowiącej mienie gminne, położonej w obrębie Laski oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w przetargu

138/2013
138/2013/Z

139/2013

24.04.2013

przekazania sprawozdania finansowego gminy Izabelin

139/2013
139/2013/Z

140/2013

30.04.2013

zmiany budżetu gminy Izabelin w 2013 r.

140/2013

141/2013

8.05.2013

zbycia środka trwałego

141/2013

142/2013

15.05.2013

przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie: 28 czerwca 2013 r. – 31 sierpnia 2013 r.

142/2013

143/2013

16.05.2013

powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Izabelinie

143/2013

144/2012

22.05.2013

zasad odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest od osób fizycznych z terenu gminy Izabelin

144/2013

145/2013

24.05.2013

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2013-2023

145/2013

146/2013

06.06.2013

powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

146/2013

147/2013

11.06.2013

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu

147/2013

148/2013

12.06.2013

powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, w okresie 28 czerwca 2013 r. - 31 sierpnia 2013 r.

148/2013

149/2013

20.06.2013

zmiany budżety Gminy Izabelin w 201 r.

149/2013

150/2013

20.06.2013

powierzenia staniwska dyrektora Zespołu Szkół w Izabelinie

150/2013

151/2013

26.06.2013

powołania Społecznej Komisji do spraw Mieszkaniowych

151/2013

152/2013

01.07.2013

usunięcia usterek w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w niektórych jednostkach organizacyjnych Gminy Izabelin

152/2013

153/2013

01.07.2013

zmiany Zarządzenia Nr 133/2013 Wójta Gminy Izabelin z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczególnych zasad gospodarki finansowej

153/2013

154/2013

03.07.2013

wprowadzenia Instrukcji funkcjonowania Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego w Gminie Izabelin

154/2013

 

155/2013

03.07.2013

zmiany zarządzenia Nr 125/2013 Wójta Gminy Izabelin z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości oraz stosowania jednolitego zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Izabelin

155/2013

156/2013

10.07.2013

zmiany zarządzenia Nr 66/2012 Wójta Gminy Izabelin z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Gminy Izabelin

156/2013

157/2013

18.07.2013

powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

157/2013

158/2013

19.07.2013

ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"

158/2013

159/2013

23.07.2013

zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2013 r.

159/2013

160/2013

25.07.2013

zatwierdzenia wzoru wniosku o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego/zasiłku szkolnego oraz katalogu wydatków ponoszonych na cele edukacyjne podlegających całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego 

160/2013

 

161/2013

29.07.2013

przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie ogniska wychowawczeg  

161/2013

 

162/2013

02.08.2013

informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 r., informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury i SPZOZ w Izabelinie za pierwsze półrocze 2013 r.

162/2013

163/2013

19.08.2013

zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2013 r.

163/2013

164/2013

19.08.2013

przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ew. nr 2726 stanowiącej mienie gminne, położonej w obrębie Laski oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w przetargu

164/2013

165/2013

19.08.2013

powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie ogniska wychowawczego

165/2013

166/2013

19.08.2013

powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

166/2013

167/2013

19.08.2013

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu

167/2013

168/2013

02.09.2013

powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania inwestycyjnego

168/2013

169/2013

03.09.2013

zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2013 r.

169/2013

170/2013

03.09.2013

przyjęcia Regulaminu porządku domowego komunalnych lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Izabelin

170/2013

171/2013

01.10.2013

zmiany zarządzenia nr 102/2012 Wójta Gminy Izabelin z dnia 10 października 2012 r. o powołaniu Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów oraz ustaleniu regulaminu jej pracy  

171/2013

172/2013

01.10.2013

ustalenia terminu składnia wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"

172/2013

173/2013

01.10.2013

zmiany zarządzenia Nr 198/2010 Wójta Gminy Izabelin z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Izabelin

173/2013

174/2013

10.10.2013

zmiany Wieloletniej Progrnozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2013-2023

174/2013

175/2013

15.10.2013

zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2013 r.

175/2013

176/2013

29.10.2013

zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2013 r.

176/2013

177/2013

29.10.2013

przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Izabelin z organziacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

177/2013

178/2013

31.10.2013

projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2014-2026

178/2013

 

179/2013

31.10.2013

projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

 

 

179/2013

180/2013

12.11.2013

zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2013 r.

180/2013

 

181/2013

13.11.2013

przeprowadzenia rokowań po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż działki ew. nr 2726 stanowiącej mienie gminne, położonej w obrębie Laski oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w przetargu

181/2013

182/2013

03.12.2013

zmiany zarządzenia Nr 125/2013 Wójta Gminy Izabelin z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości oraz stosowania jednolitego zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Izabelin

182/2013

183/2013

 03.12.2013  Planu Obrony Cywilnej

183/2013

184/2013

10.12.2013

przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej

184/2013

185/2013

19.12.2013

nagród pieniężnych dla pracowników Urzędu Gminy

185/2013

186/2013

19.12.2013

nagród pieniężnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Izabelin 

186/2013

187/2013

30.12.2013

ustalenia wysokości dotacji na rok 2014 dla niepubliczncyh przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Izabelin

187/2013

188/2013

30.12.2013

zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2013 r.

188/2013

189/2013

31.12.2013

powołania Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością wg norm ISO

189/2013

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-29
Data publikacji:2015-09-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4263