Zarządzenia Wójta 2014

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 września 2015

 Nr zarządzenia 

 Data

 Tytuł (w sprawie)

Treść dokumentu

190/2014

02.01.2014

ogłoszenia konkursu ofert na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Raka Piersi "Od samobadania do mammografii 2012-2014" w 2014 roku

 

190/2014

 

191/2014

02.01.2014

ogłoszenia konkursu ofert na realizację Gminnego Programu Opieki nad Kobietą w Ciąży 2012-2014 w 2014 roku, w zakresie prowadzenia zajęć szkoły rodzenia

191/2014

192/2014

02.01.2014

powołania komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez  prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej

192/2014

193/2014

07.01.2014

unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej

193/2014

194/2014

08.01.2014

przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej

194/2014

195/2014

10.01.2014

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2014-2026

195/2014

196/2014

10.01.2014

wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem oraz samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Izabelin

196/2014

197/2014

15.01.2014

zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2014 r.

197/2014

198/2014

20.01.2014

powołania stałych komisji przetargowych w Urzędzie Gminy Izabelin oraz powołania stałej komisji do przeprowadzania konkursów ofert na zadania z zakresu pożytku publicznego, upowszechniania sportu oraz wyboru realizatora programów zdrowotnych

198/2014

199/2014

28.01.2014

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu

199/2014

200/2014

28.01.2014

określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych

200/2014

201/2014

28.01.2014

powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

201/2014

202/2014

28.01.2014

poddania pod konsultacje społeczne projektu Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2014 rok

202/2014

203/2014

21.03.2014

przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Izabelin za 2013 rok, sprawozdania gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2013 rok 

203/2014

204/2014

21.03.2014

zmiany budżetu gminy Izabelin w 2014 r.

 

204/2014

 

205/2014

01.04.2014

powołania społecznej Komisji do spraw Mieszkaniowych

205/2014

 

206/2014

11.04.2014

przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ew. nr 12 stanowiącej mienie gminne, położonej w obrębie Izabelin oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w przetargu

206/2014

 

207/2014

11.04.2014

przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek ew. nr nr 202/3, 202/4, 204/5, 204/6    stanowiących mienie gminne, położonych w obrębie Mościska oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w przetargu

207/2014

 

208/2014

24.04.2014

zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2014 r.

208/2014

 

209/2014

25.04.2014

nie wykonania prawa pierwokupu

209/2014

 

210/2014

28.04.2014

przekazania sprawozdania finansowego Gminy Izabelin

210/2014

211/2014

05.05.2014

powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Izabelin w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

211/2014

 

212/2014

13.05.2014

przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie: 28 czerwca 2014r. – 31 sierpnia 2014 r.

 

212/2014

 

213/2014

20.05.2014

zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2014 r.

213/2014

 

214/2014

23.05.2014

zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2014 r. 

214/2014

 

215/2014

29.05.2014

przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację programu współpracy Gminy Izabelin z gminami partnerskimi w roku 2014.

215/2014

 

 

216/2014

 

02.06.2014

powołania Jednostki Realizującej Projekt pn „Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Izabelin – Etap II”

216/2014

 

217/2014

04.06.2014

Publikacji Porozumienia w sprawie ustalenia numerów porządkowych budynków zlokalizowanych w gminie Łomianki oraz gminie Izabelin

217/2014

218/2014 30.06.2014 zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2014 r. 218/2014
219/2014 30.06.2014 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie za 2013 rok 219/2014
220/2014 10.07.2014 zwrotu kosztów zakupu okularów niezbędnych do pracy przy komputerze 220/2014
221/2014 15.07.2014 zmiany Zarządzenia Nr 198/2014 Wójta Gminy Izabelin z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Izabelin 221/2014
222/2014 18.07.2014 powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 222/2014
223/2014 24.07.2014 zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2014 r. 223/2014
224/2014 01.08.2014 informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za pierwsze 2014 r. 224/2014
225/2014 05.08.2014 przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej 225/2014
226/2014 07.08.2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna". 226/2014
227/2014 28.08.2014 zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2014 r. 227/2014
228/2014 01.09.2014 przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż działki ew. nr 12 stanowiącej mienie gminne, położonej w obrębie Izabelin oraz powołania komisji przetargowej 228/2014
229/2014 09.09.2014 organizacji warunków ewakuacji w czasie powstania zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi w obiektach będących jednostkami organizacyjnymi gminy Izabelin 229/2014
230/2014 11.09.2014 zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2014 r. 230/2014
231/2014 19.09.2014 zmiany zarządzenia nr 171/2013 Wójta Gminy Izabelin z dnia 1 października 2013 r. w powołaniu Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów oraz ustaleniu regulaminu jej pracy 231/2014
232/2014 19.09.2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu 232/2014
233/2014 19.09.2014 zmiany Regulaminu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Izabelin z dnia 10 października 2012 r. 233/2014
234/2014 24.09.2014 zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2014 r. 234/2014
235/2014 03.10.2014 zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2014 r. 235/2014
236/2014 03.10.2014 przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 236/2014
237/2014 03.10.2014 wprowadzenia do użytku Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego 237/2014
238/2014 24.10.2014 przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej 238/2014
239/2014 31.10.2014 zmiany budżet Gminy Izabelin w 2014 r. 239/2014
240/2014 07.11.2014 projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2015-2023 240/2014
241/2014 07.11.2014 projektu uchwały budżetowej na 2015 rok 241/2014
242/2014 14.11.2014 zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2014 r. 242/2014
243/2014 20.11.2014 przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej 243/2014
244/2014 02.12.2014 nagród pieniężnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Izabelin 244/2014
245/2014 04.12.2014 zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2014 r. 245/2014
246/2014 04.12.2014 przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy Gminy Izabelin z gminami partnerskimi w zakresie realizacji programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. 246/2014

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-29
Data publikacji:2015-09-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4492