Projekty uchwał 2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 stycznia 2016
LpProjekt uchwały (w sprawie)TreśćZałączniki
1 przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Izabelin" Treść  
2 upoważnienia Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Mokre Łąki" sp. z o. o. z siedzibą w Truskawiu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Izabelin" Treść  
3 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin Treść  
4 przyjęcia "Strategii rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016 - 2030" Treść zał.1 
5 nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Izabelinie Treść  
6 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 72/1 położonej w obrębie Izabelin gmina Izabelin Treść  
7 przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Treść  
8 odwołania radnej Katarzyny Krukowskiej - Wiater ze składu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki Treść  
9 ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, okreslenie zasad i trybu przyznawania i pozbawienia oraz ustalenia wysokości stypendiów sportowych w Gminie Izabelin Treść  
10 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin Treść  
11 nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie Treść  
12 przyjęcia sprawozdania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wykonania zadań w roku 2015 Treść  
13 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywienia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Treść  
14 określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych od pierwszej opłaty i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu oddanego na cele działalności sakralnej Treść  
15 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki ewidencyjnej nr 536/2 położonej w obrębie Hornówek gmina Izabelin oraz określenie wysokości bonifikaty od ceny nieruchomości Treść załącznik
16 przyjęcia planu pracy Rady Gminy Izabelin w 2016 roku Treść  
17 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok Treść  
18 przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Izabelin na 2016 rok Treść

plan pracy 1

plan pracy 2

plan pracy 3

19 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2016 rok  Treść  
20 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2016-2023 Treść  
21 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin Treść  
22 przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych Treść  
23 wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działek ewidencyjnych nr 741/2, 741/3, 757/5 położonych w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin Treść Zał. 1
24 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Izabelin na lata 2015-2020 Treść

Zał. 1

Zał. 2

25 udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego Treść  
26 udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego Treść  
27 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek część E Treść Zał. 1
28 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r. Treść  
29 udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok Treść  
30 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2016 - 2023  Treść

zał. 1

zał. 2

zał. 3 

31 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin  Treść

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

32 dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych Treść  
33 dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla instytucji pożytku publicznego Treść  
34 przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Treść

zał.1

zał.2

zał.3

35 przekształcenia Biura Obsługi Finansowej w Izabelinie w Centrum Usług Wspólnych Izabelin Treść zał. 1
36 uchylenia uchwały Nr XXI/174/08 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 października 2008 r. Treść  
37 upoważnienia Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Treść  
38 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” na okres od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. Treść  
39 pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego Treść  
40 zmiany Uchwały Nr VI/34/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego Treść  
41 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2016 - 2023 Treść  
42 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin Treść  
43 wyrażenia zgody na przejęcie przez Wójta Gminy Izabelin od Wójta Gminy Stare Babice zarządzania częścią drogi gminnej ul. Kaudyńską (droga gminna nr 41776W) położoną w Gminie Stare Babice łączącą się z ulicą Łąkową (droga gminna 410922W) znajdującą się w Gminie Izabelin, w zakresie pełnienia funkcji inwestora Treść  
44 wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany udziałów w działce ew. nr 71/49 położonej w obrębie Hornówek na udziały w działkach nrnr ew. 71/47, 71/46 i 71/48 położonych w obrębie Hornówek Treść  zał.
45 wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 108 oraz części działki 79 położonych w obrębie Mościska na własność Gminy Izabelin Treść  zał.
46 przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Treść  zał.1
zał.2
47 wyboru reprezentanta Gminy Izabelin w Lokalnej Grupie Działania "Między Wisłą a Kampinosem" Treść   
48 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2016-2023. Treść  
49 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin. Treść  
50 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Treść  
51 przyjęcia Statutu Gminy Izabelin Treść  
52 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2016-2023 Treść  
53 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin Treść  
54 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Treść  
55 przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 Gminy Izabelin Treść  
56 zmiany Uchwały nr XVII/140/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie  przekształcenia  Biura Obsługi Finansowej w Izabelinie w Centrum Usług Wspólnych Izabelin Treść  
57 zmiany Uchwały Nr XIII/106/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych w Gminie Izabelin Treść  
58 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nrnr 69/4 i 74/1 oraz nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nrnr 75/2 i 78/1 położone w obrębie Izabelin gmina Izabelin. Treść  zał.
59 przyjęcia protokołów kontroli Komisji Rewizyjnej Treść  
60 zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin Treść zał.1
61 zmiany uchwały Nr XIX/152/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Treść  
62 określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Treść  
63 dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla instytucji pożytku publicznego Treść  
64 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współfinansowania lokalnej linii uzupełniającej Treść  
65 przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin Treść zał.1
zał.2
66 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska, Etap IV, część A Treść zał.1
67 wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 222/5 położonej w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin Treść zał.1
68 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nrnr 740/4, 741/3 położonej w obrębie Truskaw gmina Izabelin Treść zał.1
69 wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 822/5 oraz działki ewidencyjnej nr 821/3 położonych w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin Treść zał.1
70 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2017 Treść  
71 określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Izabelin Treść  
72 określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Treść  
73 przyjęcia Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Treść  
74 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki ewidencyjnej nr 84 położonej w obrębie Mościska na okres dłuższy niż 3 lata Treść zał. 1
75 zmiany uchwały z dnia 22 czerwca 2011r. dotyczącej ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Izabelin Treść  
76 przyjęcia protokółu Kontroli Komisji Rewizyjnej Treść  
77 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2017 - 2026 Treść  
78 Uchwała Budżetowa na rok 2017 Treść  
Autor: Elzbieta Petrykowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Elzbieta Petrykowska
Osoba wprowadzająca dokument:Elzbieta Petrykowska
Liczba odwiedzin:25760

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-12-21 11:52:39Elzbieta PetrykowskaaktualizacjaProjekty uchwał 2016
2016-12-15 15:29:29Elzbieta PetrykowskaaktualizacjaProjekty uchwał 2016
2016-12-15 15:06:53Elzbieta PetrykowskaaktualizacjaProjekty uchwał 2016
2016-12-07 15:12:26Elzbieta PetrykowskaaktualizacjaProjekty uchwał 2016
2016-11-30 13:52:19Elzbieta PetrykowskaaktualizacjaProjekty uchwał 2016
2016-11-23 19:18:40Elzbieta PetrykowskaaktualizacjaProjekty uchwał 2016
2016-11-23 18:43:50Elzbieta PetrykowskaaktualizacjaProjekty uchwał 2016
2016-10-19 14:55:01Elzbieta PetrykowskaaktualizacjaProjekty uchwał 2016
2016-10-19 14:03:48Elzbieta PetrykowskaaktualizacjaProjekty uchwał 2016
2016-09-02 14:36:13Elzbieta PetrykowskaaktualizacjaProjekty uchwał 2016
2016-09-01 13:03:25Elzbieta PetrykowskaaktualizacjaProjekty uchwał 2016
2016-09-01 12:10:03Elzbieta PetrykowskaaktualizacjaProjekty uchwał 2016
2016-06-15 15:27:16Elzbieta PetrykowskaaktualizacjaProjekty uchwał 2016
2016-05-11 17:20:31Elzbieta PetrykowskaaktualizacjaProjekty uchwał 2016
2016-05-11 15:29:56Elzbieta PetrykowskaaktualizacjaProjekty uchwał 2016
2016-05-11 15:00:59Elzbieta PetrykowskaaktualizacjaProjekty uchwał 2016
2016-04-21 11:13:33Elzbieta PetrykowskaaktualizacjaProjekty uchwał 2016
2016-03-10 15:41:12Elzbieta Petrykowskaaktualizacja danychProjekty uchwał 2016
2016-03-10 11:30:09Elzbieta Petrykowskadodanie nowych projektów uchwałProjekty uchwał 2016