2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lutego 2016
Nr Z dnia Tytuł (w sprawie) Treść  (pdf) Treść (wersja tekstowa)
XIII/101/16 27 stycznia 2016r. zmiany uchwały budzetowej na 2016 rok Gminy Izabelin treść treść
XIII/102/16 27 stycznia 2016r. Strategii rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016 - 2030

treść

załącznik

treść

XIII/103/16 27 stycznia 2016r. nadania Statutu SP ZOZ Izabelin treść

treść

statut

XIII/104/16 27 stycznia 2016 r. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 72/1 położonej w obrębie Izabelin gmina Izabelin treść treść
XIII/105/16 27 stycznia 2016 r. przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierajacych azbest dla Gminy Izabelin

treść

załącznik

treść

XIII/106/16 27 stycznia 2016 r. ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągniete wyniki sportowe,określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalanai wysokości stypendiów sportowych w Gminie Izabelin treść

treść

załącznik

XIII/107/16 27 stycznia 2016 r. upoważnienia Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Mokre Łąki" z siedzibą w Truskawiu, do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa ochrony środowiska" i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Izabelin" treść treść
XIII/108/16 27 stycznia 2016 r. odwołania radnej Katarzyny Krukowskiej-Wiater ze składu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki treść treść
XIII/109/16 27 stycznia 2016r. przyjęcia protokółu kontroli Komisji Rewizyjnej treść treść
XIII/110/16 27 stycznia 2016 r. określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin treść treść
XIV/111/16 16 marca 2016 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin treść

treść

załącznik1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

XIV/112/16 16 marca 2016 r. nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie treść

treść

załącznik

XIV/113/16 16 marca 2016 r. przyjęcia sprawozdania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wykonania zadań w roku 2015 treść

treść

załącznik

XIV/114/16 16 marca 2016 r. Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 treść treść
XIV/115/16 16 marca 2016 r. określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych od pierwszej opłaty i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu oddanego na cele działalności sakralnej treść treść
XIV/116/16 16 marca 2016 r. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki ewidencyjnej nr 536/2 położonej w obrębie Hornówek gmina Izabelin oraz określenia wysokości bonifikaty od ceny nieruchomości treść treść
XIV/117/16 16 marca 2016 r. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Izabelin w 2016 roku treść treść
XIV/118/16 16 marca 2016 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok treść treść
XIV/119/16 16 marca 2016 r. przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Izabelin na 2016 rok treść treść
XIV/120/16 16 marca 2016 r. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2016 rok treść treść
XV/121/16 27 kwietnia 2016 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2016-2023

treść treść
zał1
zał2
objaśnienia
XV/122/16 27 kwietnia 2016 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin treść treść
zał1
zał2
zał3
 zał4 
XVI/123/16 25 maja 2016 r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r. treść treść
XVI/124/16 25 maja 2016 r. udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. treść treść
XVI/125/16 25 maja 2016 r. zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2016-2023

treść

WPF

objaśnienia

wykaz

treść

WPF

objaśnienia

wykaz

XVI/126/16 25 maja 2016 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin treść

treść

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 11

XVI/127/16 25 maja 2016 r. udzielenia pomocy dla Województwa Mazowieckiego treść treść
XVI/128/16 25 maja 2016 r. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego treść treść
XVI/129/16 25 maja 2016 r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek część E

treść

załącznik

treść
XVI/130/16 25 maja 2016 r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działek ewidencyjnych nrnr 741/2, 741/3, 757/5 położonych w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin treść treść
XVI/131/16 25 maja 2016 r. przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Izabelin na lata 2015-2020

treść

baza CO2

PGN

uwagi

treść

baza CO2

PGN

uwagi

XVII/132/16 22 czerwca 2016 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2016-2023

treść

zał.1

zał.2

zał.3

treść

zał.1

zał.2

zał.3

XVII/133/16 22 czerwca 2016 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin

treść

zał.1

zał.2

zał.3

zał.4

treść

zał.2

zał.3

zał.4

XVII/134/16 22 czerwca 2016 r. zmiany Uchwały NR VI/34/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 6maja 2015r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego treść treść
XVII/135/16 22 czerwca 2016 r. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki" na okres od dnia 1 lipca 2016r. do dnia 30 czerwca 2017r. treść treść
XVII/136/16 22 czerwca 2016 r. dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla gospodarstw domowych treść treść
XVII/137/16 22 czerwca 2016 r. dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla instytucji pożytku publicznego treść treść
XVII/138/16 22 czerwca 2016 r. upoważnienia Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki" Sp. z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej treść treść
XVII/139/16 22 czerwca 2016 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego treść treść
XVII/140/16 22 czerwca 2016 r. przekształcenia Biura Obsługi Finansowej w Izabelinie w Centrum Usług Wspólnych w Izabelinie

treść

statut CUW

treść

statut CUW

XVII/141/16 22 czerwca 2016 r. uchylenia uchwały Nr XXI/174/08 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 października 2008 r. treść treść
XVIII/142/16 7 września 2016 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2016-2023 treść treść
zał.1
zał.2
XVIII/143/16 7 września 2016 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin treść treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
XVIII/144/16 7 września 2016 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego treść treść
XVIII/145/16 7 września 2016 r. wyrażenia zgody na przejęcie przez Wójta Gminy Izabelin od Wójta Gminy Stare Babice zarządzania częścią drogi gminnej ul. Kaudyńską (droga gminna nr 41776W) położoną w Gminie Stare Babice łączącą się z ulicą Łąkową (droga gminna 410922W) znajdującą się w Gminie Izabelin, w zakresie pełnienia funkcji inwestora treść treść
XVIII/146/16 7 września 2016 r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany udziałów w działce ew. nr 71/49 położonej w obrębie Hornówek na udziały w działkach nrnr ew. 71/47, 71/46 i 71/48 położonych w obrębie Hornówek treść treść
XVIII/147/16 7 września 2016 r. zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 108 oraz części działki zabudowanej nr ew.79, położonych w obrębie Mościska na własność Gminy Izabelin treść treść
XVIII/148/16 7 września 2016 r. przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko treść
zał.1
zał.2
treść
zał.1
zał.2
XVIII/149/16 7 września 2016 r. wyboru reprezentanta Gminy Izabelin w Lokalnej Grupie Działania „Między Wisłą a Kampinosem” treść treść
XIX/150/16 26 października 2016 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2016-2023 treść treść
zał.1
zał.2
zał.3
XIX/151/16 26 października 2016 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin treść treść
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
XIX/152/16 26 października 2016 r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości treść treść
XIX/153/16 26 października 2016 r. przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Izabelin za rok szkolny 2015/2016 treść treść
XIX/154/16 26 października 2016 r. zmiany uchwały nr XVII/140/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie przekształcenia Biura Obsługi Finansowej w Izabelinie w Centrum Usług Wspólnych Izabelin treść treść
XIX/155/16 26 października 2016 r. zmiany Uchwały Nr XIII/106/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych w Gminie Izabelin treść treść
XIX/156/16 26 października 2016 r. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nrnr 69/4 i 74/1 oraz nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nrnr 75/2 i 78/1 położone w obrębie Izabelin gmina Izabelin treść treść
XIX/157/16 26 października 2016 r. przyjęcia protokółów kontroli Komisji Rewizyjnej  treść treść
zał.1
zał.2
XX/158/16 30 listopada 2016 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin treść treść
zał.1
zał.2
XX/159/16 30 listopada 2016 r. zmiany uchwały Nr XIX/152/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości treść treść
XX/160/16 30 listopada 2016 r. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych treść treść
zał. - formularze
XX/161/16 30 listopada 2016 r. dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla instytucji pożytku publicznego treść treść
XX/162/16 30 listopada 2016 r. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współfinansowania lokalnej linii uzupełniającej treść treść
XX/163/16 30 listopada 2016 r. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin treść
zał. 1
zał. 2
treść
XX/164/16 30 listopada 2016 r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska, Etap IV, część A treść
zał. 1
treść
XX/165/16 30 listopada 2016 r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 222/5 położonej w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin treść treść
XX/166/16 30 listopada 2016 r. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nrnr 740/4, 741/3 położonej w obrębie Truskaw gmina Izabelin treść treść
XX/167/16 30 listopada 2016 r. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 822/5 oraz działki ewidencyjnej nr 821/3 położonych w obrębie Truskaw na własność Gminy Izabelin treść treść
XX/168/16 30 listopada 2016 r. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2017 treść
zał. 1
treść
zał. 1
XX/169/16 30 listopada 2016 r. przyjęcia Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 treść
zał. 1
treść
zał. 1
XXI/170/16 21 grudnia 2016r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2017-2023 treść treść
zał.1
zał.2
objaśnienia
XXI/171/16 21 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa na rok 2017 Gminy Izabelin treść treść
zał.1
zał.2
zał.3
XXI/172/16 21 grudnia 2016r. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki ewidencyjnej nr 84 położonej w obrębie Mościska na okres dłuższy niż 3 lata treść
zał.
treść
XXI/173/16 21 grudnia 2016r. zmiany uchwały z dnia 22 czerwca 2011r. dotyczącej ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Izabelin treść treść
XXI/174/16 21 grudnia 2016r. przyjęcia protokółu kontroli Komisji Rewizyjnej treść
zał.
treść

 

Autor: Elżbieta Petrykowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2016-02-05
Data publikacji:2016-02-05
Osoba sporządzająca dokument:Elżbieta Petrykowska
Osoba wprowadzająca dokument:Elzbieta Petrykowska
Liczba odwiedzin:23650

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-12-30 11:24:25Elzbieta Petrykowskaaktualizacja2016
2016-12-07 14:05:48Elzbieta Petrykowskaaktualizacja2016
2016-12-07 13:52:06Elzbieta Petrykowskaaktualizacja2016
2016-12-07 13:48:17Elzbieta Petrykowskaaktualizacja2016
2016-11-02 09:23:31Elzbieta Petrykowskaaktualizacja2016
2016-10-28 14:11:42Elzbieta Petrykowskaaktualizacja2016
2016-10-28 14:06:05Elzbieta Petrykowskaaktualizacja2016
2016-10-28 14:04:19Elzbieta Petrykowskaaktualizacja2016
2016-09-14 09:28:11Elzbieta Petrykowskaaktualizacja2016
2016-09-13 15:50:31Elzbieta Petrykowskaaktualizacja2016
2016-09-13 15:41:43Elzbieta Petrykowskaaktualizacja2016
2016-06-28 10:52:49Elzbieta Petrykowskaaktualizacja2016
2016-06-01 15:27:06Elzbieta Petrykowskaaktualizacja2016
2016-04-29 13:44:02Elzbieta Petrykowskaaktualizacja2016
2016-03-23 15:05:18Elzbieta Petrykowskaaktualizacja2016